Set i verk språkpolitikken

Av Astri Kamsvåg

5. juli 2019 10:40

Set i verk språkpolitikken

Styret vedtok nye språkpolitiske retningslinjer på møtet i juni, og etter sommaren går vi i gong med iverksettinga. Implementering og forvaltning av dei språkpolitiske retningslinjene skal vere forankra i leiinga.

Ansvaret for å etablere ein praksis som sikrer at retningslinjene blir fulgt opp, følger ansvarslinjene i organisasjonen. Utforming av handlingsplanar og rapportering om utvikling er del av dette ansvaret.

Frå retningslinjene:

Generelt

1. NHH skal ha god språklig kvalitet i all kommunikasjon. Kommunikasjonen skal være mottakerorientert.

2. Norsk og engelsk er begge viktige språk ved NHH.

3. NHHs bruk av målformer skal være i tråd med kravene i Mållova. Ansatte og studenter som har nynorsk som hovedmål, oppfordres til å bruke denne målformen.

4. NHH skal praktisere parallellspråklighet der det er hensiktsmessig.

5. Fast ansatte ved NHH forventes å ha tilstrekkelig språklig kompetanse i både norsk og engelsk til å kunne kommunisere med studenter, ansatte og eksterne kontakter på en tilfredsstillende måte.

  • Fast ansatte som ikke kan norsk eller et annet skandinavisk språk ved ansettelse, skal få tilbud om å gjennomføre norskkurs av god kvalitet. De forventes å beherske norsk på mellomnivå B1 innen tre år etter fast ansettelse og skal om nødvendig gjennomføre godkjent norskkurs.

6. NHH skal ha tilbud til alle ansatte om relevant språklig kompetanseheving.

7. NHH skal aktivt forvalte sitt lovpålagte ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk innenfor de økonomisk-administrative fagområdene. 

Innhald

Dei neste kapitla i retningslinjene handlar om kva språk NHH skal ha i
- utdanning
- forsking og formidling
- administrasjon og informasjon

Eit kapittel om korleis vi skal implementere og forvalte retningslinjene er òg med.

Strategi 2018-2021

Dei språkpolitiske retningslinjene skal bidra til å verkeleggjere NHHs strategi og målsetting om å vere "en drivkraft for bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling", samt å vere "en ledende internasjonal handelshøyskole som viser vei i utvikling og formidling av kunnskap og kompetanse".

"NHH skal ha en tydelig språkpolitikk som gir en effektiv avveining mellom det norske samfunnsoppdraget og hensynet til NHHs internasjonale ambisjoner".  

Prosessen

Ei arbeidsgruppe leia av professor Trine Dahl fekk hausten 2018 i oppdrag av rektor å revidere NHHs dåverande språkpolitiske retningslinjer. Gruppa leverte forslaget sitt og ein rapport i desember 2018. Etter det var forslaget på høyring blant dei tilsette. Saka var oppe først på styremøtet i april, og på junimøtet vedtok styret nye språkpolitiske retningslinjer for NHH. Dei gjeld frå no av.

Språkpolitiske retningslinjer

Språkressurs-sidene på Paraplyen

Forslag til språkpolitiske retningslinjer

Den interne arbeidsgruppa har no levert eit forslag til reviderte språkpolitiske retningslinjer og ein rapport til rektor Øystein Thøgersen. Som forventa er det forholdet mellom norsk og engelsk gruppa har brukt mest tid på.

Fleire interne nyheiter