Tre nye avdelinger

Organisasjonskart
Av Astri Kamsvåg

20. februar 2019 12:34

(oppdatert: 21. februar 2019 08:24)

Tre nye avdelinger

Avdeling for styring, økonomi og drift (SØD) deles nå i tre enkeltstående avdelinger: IT-avdelingen som ble etablert 1. januar 2019, og Økonomiavdelingen og Eiendomsavdelingen som blir etablert 1. mars i år.

Stor illustrasjon: Slik blir NHHs organisasjon fra 1. mars 2019.

Thor-Inge Næsset har gått fra å være leder for Seksjon for IT til å bli avdelingsleder for den nye IT-avdelingen.

Kari Blom som er leder for Seksjon for økonomi blir fra 1. mars avdelingsleder for Økonomiavdelingen.

Klas Rønning som i dag leder Avdeling for styring, økonomi og drift, blir sjef for Eiendomsavdelingen fra samme dato.

Atle Askeland som har vært midlertidig leder for Seksjon for eiendomsforvaltning, går tilbake til stillingen sin som driftsleder.

Rapporterer til rektor og prorektor

Klas Rønning fortsetter å rapportere til rektor også i rollen som eiendomssjef. Økonomisjef Kari Blom skal også rapportere til rektor.

IT-sjef Thor-Inge Næsset rapporterer til Gunnar E. Christensen.

Klas Rønning
Klas Rønning skal lede Eiendomsavdelingen.

eiendomsavdelingen

I tillegg til de opprinnelige oppgavene som har ligget til Seksjon for eiendomsforvaltning, er det kommet til nye i forbindelse med overføringen av bygningsmassen til Statsbygg 1. januar 2019. I årene fremover må NHH ha en løpende dialog med Statsbygg i forhold til arbeidsdeling knyttet til blant annet driftstjenester og bruk av bygningsmassen.

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet er det også en rekke avklaringer som må gjøres fortløpende i forhold til Statsbygg. I tillegg kommer alt arbeid og alle avklaringer i forhold til bruk av de midlertidige lokalene på Merino.

Generelt sett er det også et klart behov for en helhetlig tilnærming til bruk av hele NHHs campus og å ivareta NHHs interesser i den kommende bybaneutbyggingen til Åsane.

Kostnadene knyttet til eiendomsforvaltningen er betydelige, og det anses som hensiktsmessig at oppfølging av budsjett, anskaffelser knyttet til eiendom, oppfølging av inngåtte avtaler ivaretas i en egen avdeling.

Les mer i saksframlegget til møtet i Samarbeidsutvalget 12. februar 2019

Kari Blom
Kari Blom skal lede Økonomiavdelingen.

økonomiavdelingen

Kravene til en profesjonell økonomiforvaltning er stadig høyere. Økonomistyring, rapportering og rådgivning til toppledelsen og de ulike enhetene er også sentrale oppgaver. Samlet taler dette i seg selv for at det er hensiktsmessig å organisere økonomifunksjonen på NHH i en egen avdeling.

Per i dag ligger de fleste økonomioppgavene allerede i Seksjon for økonomi – enten ved at de blir løst fullt ut her, eller ved at seksjonens leder og medarbeidere leverer grunnlagsmateriale til avdelingsleder Klas Rønning. Arbeidsoppgavene i den nye økonomiavdelingen vil langt på vei være de samme som oppgavene som ligger til Seksjon for økonomi.

Dagens leder for Seksjon for økonomi, Kari Blom, vil i det vesentlige ha samme arbeidsoppgaver og ansvarsfelt etter omgjøringen fra seksjon til avdeling.

Les mer i saksframlegget til møtet i Samarbeidsutvalget 12. februar 2019

Thor-Inge Næsset
Thor-Inge Næsset leder IT-avdelingen.

IT-avdelingen

IT-avdelingen ble opprettet 1. januar i år som resultat av et styrevedtak fra juni 2017.

På sikt skal IT-avdelingen gå fra primært å være driftsorientert til å bli mer utviklingsorientert. IT må være på banen når NHHs organisasjon diskuterer og planlegger fremtidig utvikling av utdanning, forskning og administrasjon. IT-funksjonen og organiseringen av høyskolens fremtidige satsing og utvikling basert på digitalisering må håndteres i et helhetlig perspektiv. IT / digitalisering tas nå et skritt videre for å utforme en mer strategisk og utviklingsorientert organisering av høyskolens satsing på digitalisering.

Med denne nye utvidelsen av ansvarsområdet ble stillingsbrøken til Gunnar E. Christensen utvidet til hundre prosent prorektor fra 1. januar 2019.

Gunnar E. Christensen
Gunnar E. Christensen er nå prorektor på fulltid.

Digitaliseringsutvalget

Samtidig med utskillelsen av IT som egen avdeling har NHH også opprettet et digitaliseringsutvalg. Utvalget er et overordnet prioriterings- og koordineringsutvalg og består av ansatte som har solid digital kompetanse og forståelse, samt god innsikt og oversikt over hele bredden i høyskolens virksomhet.

Digitaliseringsutvalget har ansvar for å
- avklare og bestemme roller for systemeierskap, forvaltning og utnyttelse av digitale tjenester
-  ivareta informasjonssikkerhet og personvern
- tilse at NHHs satsing og prioriteringer støtter opp under målene for digitalisering i den nasjonale digitaliseringsstrategien for UH-sektoren
- se etter muligheter for å kunne utnytte sektorspesifikke fellesløsninger og løsninger utviklet av andre, inkludert det nyoppnevnte Digitaliseringsstyret og UNIT.

Medlemmer i digitaliseringsutvalget: 
- Gunnar E. Christensen, prorektor for fagressurser og HR (leder)
- Marita Kristiansen, prosjektleder Studieadministrativ avdeling
- Arild Schanke, rådgiver Studieadministrativ avdeling
- Monica Nielsen Øen, seniorrådgiver HR og personvernombud
- Jon Iden, professor SOL
- Jonas Andersson, professor FOR
- Thor-Inge Næsset, IT-sjef

Les mer i sakspapirene til møtet i Samarbeidsutvalget 11. desember 2018

Ledermøter

De tre avdelingslederne skal inngå i administrativt lederforum (ALF) og utvidet lederforum (ULF) på lik linje med andre avdelingsledere.

Flere interne nyheter