Ledelsesmodell på instituttnivå

Av Red./Ed.

18. desember 2019 08:44

Ledelsesmodell på instituttnivå

Skal NHH gå fra valgte til ansatte instituttledere? Dette er spørsmålet i den interne høringen som pågår på NHH nå. Høringsinnspillene vil presenteres for Styret på møtet 30. januar. Styret skal ventelig fatte et endelig vedtak på møtet 5. mars 2020.

NHH-bygg

I 2016 vedtok styret ved NHH å endre ledelsesmodell på toppnivå fra delt ledelse med valgt rektor til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. 

I forkant av endringen ble valg av ledelsesmodell på toppnivå vurdert av en arbeidsgruppe nedsatt av styret.

Å vurdere organiseringen på instituttnivå lå utenfor arbeidsgruppens mandat den gang, men i sin rapport skrev de at det vil være naturlig at NHH vurderer dette spørsmålet når ledelsesmodell på toppnivå var avklart.

Det har nå gått mer enn to år siden modellen med ansatt rektor trådte i kraft, og det er dermed på tide å vurdere hvorvidt organiseringen på instituttnivå også bør endres med hensyn til å gå over til ansatte instituttledere. 

Høringen

Vedlagte dokument utgjør en utvidet og bearbeidet versjon av saksfremlegget til styremøtet den 12.09.2019.

Utvidelsen omfatter spesielt en detaljering av hvordan en eventuell overgang til ansatte instituttledere vil implementeres.

Videre er momenter som kom frem i Styrets første behandling samt i diskusjonene i de ulike organer og ledergrupper, søkt innarbeidet. Saken sendes nå på høring i hele NHH sin organisasjon.

Høringsinnspillene vil presenteres for Styret i dets møte den 30. januar og følge saksdokumentene frem til endelig vedtak som ventelig vil skje i styremøtet den 5. mars 2020.

Høringsinstansene inviteres til å avgi merknader til alle aspekter ved saken en måtte ønske, men det bes spesielt om poengterte merknader til listen av premisser i avsnitt 5 samt til vurderingene under overskriften «alternative tilnærminger» i avsnitt 5.

Høringsinnspillene bes avgitt senest 10.01.2020 til Johanne Vaagland.

Last ned Høring - Ledelsesmodell på instituttnivå (pdf)

Alt om ny ledelsesmodell (toppledernivå) (2017)

Flere interne nyheter