Endringer i tidsskriftlisten for publikasjonsbonus

Av Kenneth Fjell, prorektor for forskning

19. desember 2019 08:53

Endringer i tidsskriftlisten for publikasjonsbonus

NHH har nå revidert listen over tidsskrift på publikasjonsbonuslisten sin. Målsetningen har vært å lage en eksternt forankret liste av topp tidsskrifter. Det mener jeg vi har lyktes med.

NHH sin strategi gir tydelige føringer for ambisjonene med hensyn til publiseringsaktivitet. En åpenbar føring er ambisjonen om å publisere forskning i tidsskrifter som utgjør det internasjonale toppnivået. Videre skal vi øke vektleggingen av internasjonale akkrediteringer og plassering på sentrale rangeringer i regi av Financial Times og andre aktører.

Bonusordningen vår består av to lister: NHHs bonusliste for 'topp-publikasjoner' og Financial Times (FT) -listen, og ordningen skal revideres hvert tredje år.

For å få til en revisjon i 2019 begynte vi revisjonsprosessen sommeren 2018, og i vår besluttet vi å doble bonusene for publikasjoner på FT-listen. Samtidig fortsatte arbeidet med revisjonen av NHHs bonusliste, og vi understrekte betydningen av at den ble eksternt forankret.

Publikasjonsbonuser_2018_DSC_4003_650.jpg

På allmøtet i desember 2018 fikk de som hadde fått publikasjonsbonus i 2018, overrakt blomster (alle var ikke til stede da bildet ble tatt). Foto: Sigrid Grøm Bakken

Utfordringene i revisjonen

Målsetningen har vært å finne én veldefinert eksternt forankret liste som det var full oppslutning om i Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF).

Det var gode argumenter for at ABS4*-tidsskriftene burde utgjøre bonuslisten. ABS-listen er en omfattende og metodisk solid liste innrettet mot internasjonale handelshøyskoler og som har vært del av vår strategi og våre kvalitetsmål i mange år (the Academic Journal Guide utgitt av the Chartered Association of Business Schools kalles gjerne ABS-listen).

Ulempen var imidlertid at dette ville gi en uforholdsmessig stor forskyving i antall tidsskrifter pr. fagområde, og det ønsket vi ikke. Vi ville miste språktidsskrifter og tverrfaglige tidsskrifter, samt mange 'economics'-tidsskrifter. Andelen 'economics'- tidsskrifter ville blitt vesentlig lavere enn i dag og betydelig lavere enn for andre eksterne alternativer som vi vurderte.

Samtidig ble det et tilfang av tidsskrifter på en rekke andre områder slik som administrasjon og ledelse, markedsføring, regnskap, operasjonsanalyse, offentlig administrasjon, samt sosiologi og psykologi.

Balansert liste

Vi landet vi på et vedtak som vi mener ivaretar en rimelig balanse mellom de ulike fagområdene på NHH samtidig som vi baserer oss på eksternt gitte rangeringer. Utgangspunktet er alle ABS4*-tidsskriftene, og det er flott at alle disse nå er med på bonuslisten. Videre beholder vi noen ABS4-tidsskrifter for å balansere fagområdene, men disse blir nå de høyest rangerte målt etter Scimago Journal Rank.

I tillegg inkluderer vi to topp-rangerte tidsskrifter fra Scimago Journal Rank sin kategori "Language and Linguistics", og vi beholder de to tverrfaglige tidsskriftene Nature og Science. Hele den nye bonuslisten finner du på nhh.no.

Planlagte publiseringer i utgåtte tidsskrifter

Så lenge artiklene er innsendt til et utgående tidsskrift innen 31. mars 2020, vil de fortsatt utløse bonus etter gammel ordning.

Til inspirasjon

Vi håper nå selvsagt at begge revisjonene som er gjort i år vil inspirere til flere publikasjoner i internasjonale topptidsskrifter.

Samtidig er det viktig for meg å understreke at alle publikasjoner er viktige bidrag for NHH. Dersom hver og en av oss publiserer litt mer og på litt høyere nivå i årene som kommer, er det den beste og mest effektive måten å løfte hele NHH på.

Flere interne nyheter