Resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering

Av Astri Kamsvåg

22. august 2019 13:43

Resultatene av kartleggingen av mobbing og trakassering

Svarprosenten på NHH er høyere enn i resten av universitets- og høyskolesektoren. Det er bra at 90 prosent av de ansatte opplever en arbeidshverdag fri for mobbing og trakassering, men dette tallet burde likevel vært enda høyere, synes rektor.

NHH rektor Øystein Thøgersen

NHH har noen utfordringer.

Ti prosent (24 personer) av ansatte på NHH som har svart på undersøkelsen, oppgir at de har blitt mobbet eller trakassert på jobb i løpet av det siste året. Dette er lavere enn gjennomsnittet nasjonalt som er på 13 prosent. Av disse ti prosentene er det mange som har blitt trakassert månedlig eller oftere. Som oftest er det nærmeste leder som mobber eller trakasserer. Dette ligger over landsgjennomsnittet i universitets- og høyskolesektoren.

– Dette ser vi selvsagt veldig alvorlig på. Vi kommer til å arbeide tett med lederne om dette fremover. Målet er at ingen ansatte skal oppleve seg mobbet eller trakassert av lederen sin. Og på NHH skal det være lav terskel for å si ifra om ikke-akseptabel oppførsel, sier rektor Øystein.

– NHH har helt klare retningslinjer for håndtering av mobbing og trakassering. Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre hva som regnes som akseptabel og uakseptabel atferd og å forebygge at mobbing og trakassering forekommer og å klargjøre ansvar og roller, sier Øystein.

Rapport NHH

Institusjonsrapport - NHH bilde_Page_01_200.jpg

– Tallene som nå blir presentert, viser at det er behov for å jobbe videre for å fremme en best mulig kultur og et godt arbeidsmiljø på NHH for alle, sier han.

Han forteller at NHH løpende vil følge opp resultatene av kartleggingen. Arbeidsmiljøutvalget – som består av bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte, verneombud og ledere – og de ulike lederforaene vil stå sentralt i arbeidet.

Høy svarprosent

Nasjonal rapport

Nasjonal rapport - Mobbing og trakassering i UH-sektoren 2019_bilde_Page_01_bilde.jpg

Svarprosenten blant ansatte på NHH er 59 som tilsvarer 229 respondenter. Dette er betydelig høyere enn i resten av universitets- og høyskolesektoren (42). Men det bekymrer rektor at 47 prosent ikke vet hvor de finner varslingssystemet vårt.

– Her er det et forbedringspotensial. I fjor innførte høyskolen nye varslingsrutiner, både for studenter og ansatte. Det vi ser nå, med denne undersøkelsen, er at vi må informere bedre om hvordan ansatte skal varsle om skadelige, uetiske eller straffbare forhold ved NHH. Slike varsler, både fra ansatte og studenter, vil bli tatt alvorlig og behandlet konfidensielt. Dette er saker vi skal gripe tak i med en gang. Vi har allerede sett at arbeidet med å opplyse om våre varslingskanaler har gitt gode resultater blant studentene, og det er ingen grunn til at ikke de ansatte skal ha de samme kunnskapene innarbeidet.

Ingen seksuelle overgrep

Ingen av respondentene ved NHH oppgir at de kjenner til at noen har skaffet seg seksuell omgang ved bruk av vold, eller at de selv har følt seg tvunget, truet eller presset til seksuell omgang i løpet av de siste 12 månedene.

Gjennomførte tiltak

Varsling var tema på vernerunden i 2018, og samme år gjennomførte NHH arbeids- og miljøundersøkelsen ARK. I tillegg er følgende dokumenter utarbeidet og/eller oppdatert de siste årene:

Anonymitet

Kartleggingen er anonym, og ingen ansatte ved høyskolene eller universitetene har innsyn i datamaterialet. Vi kan derfor ikke følge opp enkelthendelser. Men kartleggingen gir oss hjelp til å kunne følge opp utfordringer vi har i arbeidsmiljøet vårt. Rektor oppfordrer ansatte til å varsle ved behov.

Les tidligere sak på Paraplyen (mai 2019):

Vil vite mer om trakassering

– Vi tar mobbing og trakassering på største alvor. Derfor et det viktig å innhente kunnskap om omfanget av dette, og NHH har derfor sluttet seg til den nasjonale kartleggingen som skal foregå nå i mai, sier rektor Øystein Thøgersen.

Les NHHs eksterne nyhetssak 22. august 2019:

Har kartlagt mobbing og trakassering i akademia

Den nasjonale rapporten om mobbing og trakassering i akademia offentliggjøres i dag.

Se pressekonferansen 22. august i regi av Kunnskapsdepartementet der Forsknings- og høyere utdanningsminister og UHR-styreleder kommenterer funnene fra den nasjonale undersøkelsen (regjeringen.no) 

Flere interne nyheter