Lokale lønnsforhandlinger 2018

Av Sylvi K Larsen

18. september 2018 14:32

Lokale lønnsforhandlinger 2018

Tidsplanen for årets lokale forhandlinger ved NHH er nå klar. Innsats og resultater de siste to årene legges til grunn ved de individuelle vurderingene.

Ansatte som har fått lønnsopprykk i 2018 i forbindelse med lønnsvurdering innenfor de første 12 måneder etter ansettelse, lønnsforhandlinger på særskilte grunnlag eller professoropprykk, vil ikke bli vurdert i årets lokale lønnsforhandlinger.

Lokale føringer og prioriteringer

Alle kriterier i NHHs lønnspolitikk vektlegges i lønnsforhandlingene. Partene er enige om at enkelte kriterier i lønnspolitikken vår skal vektlegges spesielt i årets lokale forhandlinger.

Ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger skal gis en helhetlig vurdering basert på:
Gode resultater innenfor forskning, undervisning og formidling. I tillegg vil faglig engasjement som bidrar til fagmiljøets og NHHs beste vektlegges.

For ansatte i teknisk-administrative stillinger vektlegges disse kriteriene i NHHs lønnspolitikk spesielt:
• Innsats, dyktighet og resultatoppnåelse
• Evne og vilje til omstilling og fleksibilitet
• Utvikling og effektivisering av arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser

Ved vurdering av stillingskode for teknisk-administrative stillinger skal også dokumentet «Veiledende stillingsbeskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav (teknisk/administrative stillinger)» legges til grunn.

For ansatte med lederoppgaver skal i tillegg pkt. 3.3, God kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere, vektlegges.

Sentrale føringer og prioriteringer

I de nye Hovedtariffavtalene er «prinsippet om likelønn mellom kjønnene» og prinsippet om «lik lønn for samme arbeid» videreført. Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene. Det gjør også arbeidstakere som gjeninntrådte før virkningstidspunktetetter foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon uten lønn (jf. henholdsvis arbeidsmiljøloven § 12-5, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7).

Hovedtariffavtaler og økonomisk ramme

Det er etablert to hovedtariffavtaler for ansatte i Staten: én for medlemmer av LO Stat, UNIO og YS Stat, og én for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne. Ved årets lokale oppgjør vil NHH gjennomføre separate lønnsforhandlinger for disse to grupperingene.

Fagforeningene informerer medlemmene sine om frister for å fremme krav om lønnsopprykk.

LO STAT, UNIO, YS STAt, uorganiserte

Denne gruppen omfatter medlemmer av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet, Bibliotekarforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), samt uorganiserte ('øvrige').

Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2018 var partene enige om å gi deler av lønnsrammen på 2,8% som generelle tillegg på lønnstrinntabellen. Det ble gitt kr 5 100,- til og med lønnstrinn 47 og 1,25% fra og med lønnstrinn 48, med virkning fra 1.5.2018.

Videre var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 1,9% av beregnet lønnsmasse. Arbeidsgiver vil ikke tilføre ytterligere midler. Virkningstidspunkt for lønnsopprykk er 1. juli 2018. 
Hovedtariffavtalen i Staten - 'øvrige'

Akademikerne

Ved de sentrale forhandlingene pr 1. mai 2018 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 2,8% av lønnsmassen. Arbeidsgiver vil ikke tilføre ytterligere midler. Det ble ikke gitt sentrale tillegg. 

Virkningstidspunkt for lønnsopprykk er 1. mai 2018.
Hovedtariffavtalen i Staten - Akademikerne

Sluttføring og kunngjøring

Lønnsforhandlingene skal være gjennomført innen 31. oktober 2018.

Partene er enige om at ledere med personalansvar informerer sine ansatte om de individuelle forhandlingsresultatene. NHH sender ikke lenger ut brev til ansatte som får endret lønnen sin.

Arbeidsgiver vil gi en generell orientering om lønnsforhandlingene på Paraplyen når forhandlingene er sluttført.

Lønnspolitikk for NHH

Kontakt

Sylvi Larsen, sekretær for lønnsforhandlingsutvalget ved NHH 

Flere interne nyheter