Etablere partnerskapsprogram?

Arbeidsgruppen består av Therese Sverdrup, Ann-Mari Haram, Torkjel Landås, Kjetil Sudmann Larssen og to studenter som skal oppnevnes av NHHS. Fra 1. desember 2018 erstatter Nina Skage Torkjel Landås.
Arbeidsgruppen består av Therese Sverdrup, Ann-Mari Haram, Torkjel Landås, Kjetil Sudmann Larssen og to studenter som skal oppnevnes av NHHS. Fra 1. desember 2018 erstatter Nina Skage Torkjel Landås.

17. oktober 2018 15:40

(oppdatert: 5. desember 2018 17:48)

Etablere partnerskapsprogram?

NHH har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere utforming og etablering av et 'NHH Corporate Partnership Program'. Arbeidsgruppen består av Therese Sverdrup (leder), Ann-Mari Haram, Torkjel Landås, Kjetil Sudmann Larsen og to studenter.

Last ned mandatet

Nye medlemmer i arbeidsgruppen oppnevnt i november 2018

Nina Skage, direktør for funding, erstatter Torkjel Landås i arbeidsgruppen fra 1. desember 2018.

Studentrepresentantene i gruppen er:
- markedsansvarlig NHHS: Elias Nash Reksen (t.o.m. 31.12.2018), Bjørn Bue Kessel (f.o.m. 01.01.2019)
- leder Næringslivsutvalget: Sofie Bendixen (t.o.m. 31.12.2018), Christian Ziesler (f.o.m. 01.01.2019)

Mandat

I lys av målsettinger og prioriteringer som følger av NHHs strategi, bes arbeidsgruppen om å (fra mandatet):

1. Beskrive og evaluere alternative modeller for utforming av et "NHH Corporate Partnership Program", herunder beskrive mål og vurdere nytteeffekter ved etablering av et slikt program.

2. Gjøre en særlig vurdering av organiseringen av karrieretjenester rettet mot både nasjonale og internasjonale virksomheter, og hvordan god koordinering mellom NHH og NHHS på dette området kan gi felles fordeler. Det vises i denne sammenheng til NHHs resultater i FT-rangeringer av karrieretjenester.

3. Utarbeide et begrunnet forslag til hvilken partnerskapsmodell NHH bør velge.

4. Detaljere en plan for realisering av et "NHH Corporate Partnership Program", inkludert en gevinstrealiseringsplan.

I løpet av året

Arbeidsgruppen bes om å avlevere sine foreløpige vurderinger og en plan for videre arbeid med temaet våren 2019, innen 31.12.2018. Det er en overordnet målsetting om at et beslutningsgrunnlag for en eventuell etablering av et "NHH Coorporate Partnership Program" kan fremmes for NHHs styre i løpet av våren 2019.

En pådriver for nytenkning 

I tråd med NHH sin strategi for 2018-2021 skal NHH være en pådriver for nytenkning og bærekraftig utvikling i næringsliv og forvaltning, og være en foretrukken samarbeidspartner innen forskning og utdanning.

Samarbeid med eksterne virksomheter, samt med et vitalt alumninettverk, skal spille en nøkkelrolle i utviklingen av NHH. NHH skal være det naturlige kontaktpunktet for dem som ønsker ekspertkunnskap om bedrifts‐ og samfunnsøkonomiske temaer.

I tråd med dette ønsker NHH å utrede hvordan nye partnerskapsmodeller for tettere samarbeid med næringsliv og forvaltning kan styrke skolen som en profesjonell samarbeidspartner.

Et viktig premiss for å etablere et vellykket partnerskapsprogram synes å være at NHH og NHHS er godt koordinerte og i mange sammenhenger fremstår enhetlig utad. NHH og NHHS har omfattende erfaringer med ulike former for samarbeid med eksterne virksomheter. Sammen med innledende arbeid som er gjort for å kartlegge mulige partnerskapsmodeller og etablere kunnskap om slike program ved andre nordiske institusjoner, danner dette et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet.

Flere interne nyheter