Nyttig om strategi i styremøtet

Av Kristin B Risvand Mo

12. mars 2018 09:19

Nyttig om strategi i styremøtet

Etter styrets siste diskusjoner onsdag 8. mars, er det mindre justeringer som skal på plass før NHHs nye strategi for 2018-2021 er klar. Styret sluttet seg til strategiens hovedmål og satsingsområder.

Ledelsen ble utfordret til å beskrive NHHs konkurransesituasjon nærmere og klargjøre satsing på områder som bærekraft, partnerskap, likestilling og karrieretjenester.

– Diskusjonen i styret ga oss mange nyttige og viktige innspill til å ferdigstille dokumentet, oppsummerer rektor Øystein Thøgersen.

– Strategien inneholder en serie mål, delmål og satsingsområder for NHH som en topp internasjonal handelshøyskole.

– Er det noen mål du anser som spesielt viktige?

– Alle målene er viktige og vanskelige å rangere. Jeg vil likevel trekke frem følgende, sier han på forespørsel fra Paraplyen etter styremøtet:

  • Faglig fornyelse av program, profiler og kurs skal gjøre NHH studentene best på relevans. Herunder skal alle NHH studenter få solid teknologiforståelse gjennom både helt nye kurs og gjennom løpende oppdatering av de klassiske handelshøyskolefagene. Dette må vi dessuten få tydelig frem overfor omverden.
  • Rekrutteringsarbeidet vil utvikles med sikte på å nå høye ambisjoner om å tiltrekke oss de beste studentene. Det betinger økt mangfold i studentmassen, både med hensyn til balansert kjønnsfordeling og andre karakteristika.
  • NHHs fotavtrykk i samfunnet skal bli tydeligere gjennom konstruktivt samspill med næringsliv og samfunnsinstitusjoner, og ved økt deltagelse i samfunnsdebatten.
  • Rankinger og akkrediteringer skal tillegges økt vekt.
  • Forskningskvalitet er alfa og omega, og vi vil se flere forskergrupper i vår midte som både publiserer på toppnivå og som tiltrekker seg forskningsmidler fra EU og andre prestisje-arenaer.

I styremøtet understreket styreleder Kari Olrud Moen at NHHs nye strategi skal være et levende dokument. Konkurransesituasjonen og behovene i markedet endrer seg, og strategien vil derfor bli justert med jevne mellomrom.

Styreleder fikk fullmakt til å ferdigstille strategidokumentet i samråd med rektor og  i lys av innspillene i møtet.

Likestilling

NHH har et måltall om at minimum 50 prosent av alle nytilsettinger skal være kvinner. I styremøtet 8. mars ble statusrapport for kjønnslikestilling lagt frem.

– NHH har en stor utfordring med å rette opp kjønnsmessige skjevheter i fagstab. Vi har en kjønnsbalanse som ligger godt under snittet ved andre institusjoner, sa prorektor for fagressurser og HR Gunnar E. Christensen i sin innledning.

Flere i styret stilte spørsmål ved hvorfor utviklingen går sakte, og om NHH kan gjøre mer for å få fortgang i rekrutteringen av kvinner i vitenskapelig stab. Det ble også argumentert for at likestilling bør prioriteres sterkere i ny strategi.

Fra neste år skal rapporten også omfatte på likestilling i administrative stillinger.

Status for rehabilitering av 1963-bygget

Prosjektsjef Anne Line Grepne orienterte om status i rehabiliteringsprosjektet. Det jobbes nå intenst for å sikre at arbeidene kan starte opp våren 2019. Ved oppstart av rehabilitering vil Statsbygg overta forvaltningen av NHHs bygninger, slik situasjonen er for Nybygget i dag.

Dette krever blant annet at NHH og Statsbygg får på plass et grunnlag for en forvaltningsoverføring og husleieavtale. Endelig forslag til husleieavtale vil være klart i begynnelsen av mai.

– Statsbygg har sagt at de vil prioritere NHHs prosjekt i sitt budsjett for 2019. Dette er bra, men det forplikter oss økonomisk på en annen måte enn tidligere. Vi står ved et veiskille, sa Anne Line Grepne.

NHH trenger sikkerhet for at Kunnskapsdepartementet vil gi en økt årlig bevilling til fremtidig husleie.

– Samtidig har departementet signalisert at de forventer at NHH finansierer deler av den økte husleien selv. Dette er utfordrende fordi NHH har et begrenset økonomisk handlingsrom. På kort sikt må vi i tillegg finansiere midlertidig innkvartering under rehabiliteringen, sa Grepne.