Styremøtet 8. februar

2. februar 2018 15:19

Styremøtet 8. februar

Blant sakene er: Riksrevisjonen møter styret, økonomirapport 2017, organisering av HR-funksjonen samt stillingen som «administrativ leder», strategi for NHH 2018-2021 – første behandling, og tiltaksplan for å bedre læringsmiljøet.

I tillegg skal styret bli orientert om dette: 
- mandater for NHH Executive direktør, fagråd og Strategic Board, utnevnelse av fagråd
- systematisk kvalitetsarbeid – systembeskrivelse samt rutiner for etablering nye studietilbud

Strategi for NHH 2018-2021 - første behandling

Fra saksfremlegget:
"Styret inviteres til å gi innspill til vedlagte helhetlige utkast til ny strategi. Av særlig viktighet er vurderinger om utvalget av satsingsområder og beskrivelsene av disse. Basert på styrets merknader og kommentarer vil en utarbeide et revidert strategidokument som styret vil få til behandling med sikte på endelig vedtak av ny strategi på styremøtet den 8. mars 2018.

Når strategien er vedtatt, vil en umiddelbart starte arbeidet med å utarbeide handlingsplaner og tiltak utledet av målformuleringer og satsingsområder. Handlingsplanene vil i stor grad bli desentraliserte og utarbeidet for hvert enkelt institutt, enhet og utvalg. Konkretisering og målbarhet søkes vektlagt, og dette vil danne utgangspunkt for ledelsesoppfølging og nye iterasjoner og revisjoner av handlingsplanene."

Les styrepapirene (PDF)

Styremøtet 7. desember

Budsjett 2018, status for arbeidet med NHHs strategi for perioden 2018-2021, rapport om rekruttering av studenter 2017 og planer for 2018 og ansettelse av prorektor for forskning (unntatt offentlighet) er noen av sakene på styremøtet 7. desember.

Flere interne nyheter