Utdanningsutvalget opprettet

Linda Nøstbakken, Tore Leite, Øyvind Gjerde, Kristin Rygg, Ragnhild Balsvik, Karen Modesta Olsen, Bjørn Daniel Johanson. Linda Orvedal, Endre Bjørndal, Aasmund Eilifsen, Kjetil Larsen, Astrid Foldal, Frid Helen Hop, Glenn Wiedenhofer.
Linda Nøstbakken, Tore Leite, Øyvind Gjerde, Kristin Rygg, Ragnhild Balsvik, Karen Modesta Olsen, Bjørn Daniel Johanson. Linda Orvedal, Endre Bjørndal, Aasmund Eilifsen, Kjetil S. Larssen, Astrid Foldal, Frid Helen Hop, Glenn Wiedenhofer.
Av Astri Inga Kamsvåg

11. september 2017 12:33

Utdanningsutvalget opprettet

NHH har nå opprettet et utdanningsutvalg, og mandatet og sammensetningen for det nye utvalget blir presentert for styret 14. september. Utvalget erstatter fire andre utvalg.

Utdanningsutvalget

Utvalgene som blir erstattet av Utdanningsutvalget er Pedagogikkutvalget, Internasjonalt utvalg og programutvalgene for henholdsvis bachelorutdanningen og masterutdanningen.

Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for institusjonsledelsen og prorektor for utdanning i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål knyttet til bachelor- og masterutdanningene på heltid.

Prorektor for utdanning har den overordnede faglige og administrative beslutningsmyndigheten for bachelor- og masterutdanningene på heltid (heretter utdanningsfeltet, utdanningen(e)) og har ullmakt til å gjøre vedtak på rektors og styrets vegne, så fremt dette ikke er i strid med UH-lov med tilhørende forskrifter og interne delegasjonsvedtak.

Prorektor har beslutningsmyndigheten på de områdene som utdanningsutvalget gir råd om, med mindre beslutningen må tas av institusjonsledelsen og/eller styret selv. Prorektor er ansvarlig for å kommunisere beslutninger til relevante målgrupper, inkludert til utdanningsutvalgets medlemmer.

Prorektor har det overordnede ansvaret for utdanningsfeltet, herunder ressursdisponering og oppnådde resultater.

medlemmer 1.9.17 - 31.7.21 

Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken (leder) 
Undervisningsansvarlig FIN professor Tore Leite
Undervisningsansvarlig FOR professor Øystein Gjerde
Undervisningsansvarlig FSK førsteamanuensis Kristin Rygg
Undervisningsansvarlig SAM førsteamanuensis Ragnhild Balsvik
Undervisningsansvarlig SOL professor Karen M. Olsen
Undervisningsansvarlig RRR førsteamanuensis Bjørn Daniel Johanson
Programleder Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon (BØA), førsteamanuensis Linda Orvedal
Programleder Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA), førsteamanuensis Endre Bjørndal
Programleder Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR), professor Aasmund Eilifsen
Leder Seksjon for Utdanningskvalitet, Kjetil Sudmann Larssen
Leder Seksjon for Internasjonale relasjoner, Astrid Foldal
Studentrepresentant fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret, NHHS, Frid Helén Hop 
Studentrepresentant masteransvarlig i fagutvalget, NHHS, Glenn Widenhofer

Lene Baldersheim i Seksjon for utdanningskvalitet er sekretær for Utdanningsuvalget.

Utdanningsutvalget er et resultat av rapporten om faglig og administrativ organisering under prorektor for utdanning på NHH som arbeidsgruppen ledet av Iver Bragelien leverte i vår.

Utdanningsutvalget på nhh.no 

FLERE INTERNE NYHETER