Styremøtet 14. september

11. september 2017 13:43

Styremøtet 14. september

På styremøtet på torsdag er det mange interessante saker, blant annet skal styret ta stilling til om instituttlederne skal velges eller ansettes. Styret skal også bli orientert om tilbakemeldingene fra KD til Årsrapport 2016-2017 og om LMUs sammensetning.

Andre vedtakssaker

- Strategiprosessen (unntatt offentlighet) 
- Delegasjon fra styret 
- Revidering av reglementet for møteoffentlighet

Orienteringssaker

Blant orienteringssakene denne gangen er: 
- Tilbakemelding på etatsstyringsmøtet 2017 fra KD
- Mandatet og sammensetningen for Utdanningsutvalget er nå klart. Les sak på Paraplyen: Utdanningsutvalget opprettet 
- Instrukser for programlederne 
Les sak på Paraplyen: Tre programledere er oppnevnt

Ny sammensetning av LMU

Læringsmiljøutvalgets sammensetning (fra 1. september 2017) er: 
-          Prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid 
-          Programleder bachelor i økonomi og administrasjon
-          To representanter fra Studieadministrativ avdeling
-          Fire studentrepresentanter

Les mer om LMUs mandat og medlemmer på nhh.no

Last ned styrepapirene (PDF)

Flere interne nyheter