Personvernombud på NHH

Av Astri Inga Kamsvåg

12. september 2017 13:34

Personvernombud på NHH

NHH har nettopp opprettet rollen som personvernombud, og seniorrådgiver Monica Nielsen Øen på HR-avdelingen har fått oppgaven. Som personvernombud skal hun styrke NHHs kunnskap og kompetanse om personvern.

EUs personvernforordning trer i kraft i mai 2018, og innen den tid må NHH og andre offentlige virksomheter ha etablert et personvernombud. Til nå har dette vært frivillig. På grunn av den teknologiske utviklingen er det stort behov for et helt nytt regelverk, og den nye forordningen vil på mange områder innebære nye og felles regler for Europa. Forordningen stiller strengere krav til virksomhetens kontroll over egen behandling av personopplysninger, det vil si strengere krav til internkontroll. Den enkelte virksomhet må lage dokumentsystem som skal sikre og dokumentere etterlevelse av personvernreglene. Det er datatilsynet som administrerer ordningen.

- Reglene for behandling av personopplysninger bygger på noen grunnleggende prinsipper. I rollen som personvernombud på NHH skal jeg sikre at alle som behandler personopplysninger opptrer i samsvar med disse prinsippene, sier Monica Nielsen Øen

Oppgaver

NHHs personvernombud skal:

- påse at behandlinger av personopplysninger blir meldt til ombudet, og at meldingene inneholder korrekte og tilstrekkelige opplysninger 
- føre en systematisk og offentlig tilgjengelig fortegnelse over behandlingene
- påse at behandlingsansvarlig har et system for internkontroll som tilfredsstiller personopplysningsloven § 14 jf. Personalopplysningsforskriften kap. 3
- bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter etter reglene om behandling av personopplysninger
- påpeke brudd på personopplysningsloven overfor behandlingsansvarlig
- gi Datatilsynet opplysninger dersom tilsynet ber om det, herunder foreta undersøkelser i konkrete saker 
- holde seg orientert om utviklingen innen personalvern 
- gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om behandling av personopplysninger og reglene for dette
- Etablering av personvernombud fritar ikke behandlingsansvarlig fra dennes ansvar for at reglene i personopplysningsloven overholdes.

Personvern på datatilsynet.no

Flere interne nyheter