Årsrapporten er ferdig

27. mars 2017 14:30

(oppdatert: 27. mars 2017 14:31)

Årsrapporten er ferdig

NHHs årsrapport 2016-2017 ble levert til Kunnskapsdepartementet 15. mars. Papirversjonen blir tilgjengelig i løpet av denne uken og blir distribuert når den er klar. Den kommer også på engelsk etter påske.

Last ned årsrapporten

Første del av årsrapporten er Styrets beretning. Dette skriver styret om muligheter og utfordringer for 2017:

"Arbeidet med å realisere NHHs strategi 2014-2017 fortsetter i 2017. Forbedring av utdanningskvaliteten med bruk av nye teknologiske hjelpemidler er en kontinuerlig prosess. Det samme gjelder kvalitetshevning innenfor forskning og formidling.

NHH planlegger i 2017 å starte nye masterspesialiseringer innenfor Dataanalyse og Innovasjon og entreprenørskap. Innovation School introduseres til sommeren i samarbeid med University of California, Berkeley. Dette er strategisk viktige satsinger som er ledd i arbeidet med å styrke studentenes forståelse for teknologi og spesielt digitalisering.

I 2017 vil NHH tilby masterstudiet i regnskap og revisjon i Oslo. Dette er en viktig satsing som allerede har fått stor oppmerksomhet i bransjen og i media. Undervisningen vil skje dels ved vanlige forelesninger og dels nettbasert. Dette vil være krevende både menneskelig og teknologisk. Det er viktig at utdanningen i Oslo blir en suksess fra starten.

Etter en grundig og god prosess vedtok NHH i juni 2016 ny ledelsesmodell og går fra todelt til enhetlig ledelse med ansatt rektor og ekstern styreleder. Omleggingen vil kreve betydelige endringer i organisasjonen. Intensjonen er at ny organisasjon i hovedsak skal være på plass før ny rektor og nytt styre overtar 1. august 2017. Endringsprosessene skaper usikkerhet, og NHH vil sikre gode prosesser med høy grad av involvering.

NHH vil for første gang få en ansatt rektor. Styret er godt fornøyd med ansettelsesprosessen; det var mange gode interne og eksterne søkere til stillingen. Styret ansatte den 6. mars NHH-professor Øystein Thøgersen som ny rektor. NHH er svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet utnevnte ny styreleder før ansettelsen av rektor; dette var viktig for å få til en god prosess.

Arbeidet med å sette sammen rektoratet vil nå starte. Nye instituttledere skal også velges (eller ansettes); dette er utsatt til høsten 2017. Med nytt styre og mange nye ledere på alle nivåer er det viktig å planlegge overgangen til ny ledelse på en hensiktsmessig måte.

Infrastruktur, og spesielt den gamle bygningsmassen, vil skape betydelige utfordringer i 2017 og mange år fremover. Det er viktig at samarbeidet med Statsbygg og Kunnskapsdepartementet videreføres i samme gode spor som hittil. Det er også viktig å ha planer for eventuell ekspansjon dersom tilgangen på forskningsmidler gjør dette mulig.

For å kunne realisere planene som er lagt på en god måte, er det nødvendig å øke det finansielle handlingsrommet. Det er viktig å arbeide for å skaffe alternative finansieringskilder."

Flere interne nyheter