Styrekandidater administrasjonen

24. mai 2017 10:24

Styrekandidater administrasjonen

Det er hele 14 motiverte kandidater til styrevervet for teknisk-administrativt ansatte, og det er bare én plass i styret pluss to varamedlemmer. Kandidatene representerer nesten alle administrative avdelinger.

 

Lene Krogh Baldersheim

Utdanning: mastergrad i sammenlignende politikk, UiB
Stilling: fungerende seksjonsleder (fra august tilbake i ordinær stilling som rådgiver)
Avdeling/seksjon: Studieadministrativ avdeling, Seksjon for utredning og kvalitetssikring
Ansvarsområde: Utdanningskvalitet: jobber med utvikling av studieprogrammene (i hovedsak bachelor og master) sammen med faglig ledelse. Undersøkelser og evalueringer, samt rapportering av studentdata.

Hvorfor velge Lene?
For at NHH skal nå sine ambisiøse mål mener jeg vi trenger et styre og en ledelse som tør å prioritere. Vi må bygge videre på alt det gode som skapes på NHH, samtidig som vi i større grad bør gå i front på områder vi har definert som viktige. Min fartstid ved NHH har gitt meg et bredt innblikk i mange av områdene høyskolen jobber med - noe jeg mener vil være en styrke inn i dette arbeidet. 

Janina Ramona Fetzer

Utdanning: sosiolog
Stilling: seniorkonsulent
Avdeling: forskingsadministrativ avdeling
Ansvarsområde: The Choice Lab

Hvorfor velge Janina?
Å være del av NHHs styret er en stor og ansvarsfull jobb. Derfor føler jeg meg veldig æret å bli forslått til valget. Selv om jeg ikke har jobbet altfor lenge ved NHH så er jeg svært motivert til å representere de administrative ansatte i styret og hvis jeg blir valgt kan jeg forsikre at jeg kommer til å oppfylle oppgaven helhjertet og med mye engasjement.

Astrid Foldal

Stilling: seksjonsleder
Avdeling/seksjon: Seksjon for utveksling og internasjonalisering, Studieadministrativ avdeling

Hvorfor velge Astrid?
Det er fleire andre kandidatar som stiller til val som er godt kvalifisert til å sitte i Styret. Eg håper dei tilsette på NHH nyttar stemmeretten sin til å stemme på andre enn meg.

Ann-Mari Haram

Utdanning: siviløkonom fra NHH og bachelorgrad i Latinamerikastudier fra UiB. Styreleder de siste to årene for Sett Sjøbein, et organ under Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
Stilling: prosjektleder
Avdeling/seksjon: Studieadministrativ avdeling, International Career Center
Ansvarsområde: Sørge for at flere NHH-studenter velger internasjonal arbeidserfaring som en del av sin karriere

Hvorfor velge Ann-Mari?
NHH har mye å hente på å legge større vekt på administrative hensyn og vurderinger når beslutninger tas i styret. Som representant for de administrativt ansatte vil det være en utfordring og en glede å fremme vårt syn på sakene som angår oss, og det er mange. For å kunne gjøre en best mulig jobb vil jeg bruke tid på å diskutere de aktuelle sakene i forkant med dere som jobber med dem til daglig.

Astri Kamsvåg

Utdanning: Cand. Philol. (medievitenskap) fra UiB, tverrfaglig veilederutdanning fra Haraldsplass diakonale høgskole
Stilling: rådgiver
Avdeling: Kommunikasjons- og markedsavdelingen
Ansvarsområde: Jobber bredt med strategisk kommunikasjon internt og eksternt, inkludert lederstøtte og endringskommunikasjon.

Hvorfor velge Astri?
19 års ledererfaring fra privat og offentlig institutt- og høyskolesektor, også fra styrearbeid, gjør at jeg har et helhetlig og strategisk blikk på hele NHH. Er bredt orientert og i stand til å løfte blikket. Har vært med på omstilling på tidligere arbeidsplasser. Som medlem i SU for FFTA, kjenner jeg NHH godt fra innsiden. Jeg har stor kontaktflate i organisasjonen og vil kunne fremme TA-ansattes interesser i styret. Har styreverv i kommersielle og ideelle organisasjoner utenom jobb. Jeg brenner for åpenhet og synlighet eksternt og internt og ønsker å bidra med å videreutvikle organisasjonskulturen på NHH. Jeg har lyst til å gjøre mitt for at NHH skal bli en ledende handelshøyskole i Europa. 

Marita Kristiansen

Utdanning: Cand. Philol. fra UiB
Stilling: prosjektleder
Avdeling: studieadministrativ avdeling
Ansvarsområde: digital eksamen

Hvorfor velge Marita?
Som prosjektleder først for nye nettsider og nå for digital eksamen, har jeg fått jobbe med et bredt spekter av prosesser og mennesker både i sentraladministrasjonen og på instituttene på høyskolen. NHH setter seg ambisiøse mål for utdanning og forskning, men vi må også være knallgode på administrasjonen som skal understøtte kjernevirksomheten. Jeg ønsker å bidra til en moderne, endringsvillig og smidig organisasjon, blant annet gjennom å fremme et strukturert og prosessfokusert samarbeid både på tvers av administrative enheter, og mellom administrasjonen og fagmiljøene.

Kjetil Sudmann Larssen

Utdanning: master i sammenliknende politikk (UiB)
Stilling: seksjonsleder
Avdeling/Seksjon: studieadministrativ avdeling, seksjon for utredning og kvalitetssikring
Ansvarsområde: studiekvalitet, kvalitetssikringssystem, analyse og utredning

Hvorfor velge Kjetil?
Takk for nominasjonen! Hvis jeg blir valgt, vil jeg jobbe for at NHH benytter de mulighetene som ligger i ny ledelses- og organisasjonsmodell, og samtidig bevarer de beste kvalitetene i den gamle modellen. Jeg ønsker at styret skal gjøre tydelige prioriteringer, og vil jobbe for at satsninger følges opp med tilstrekkelige ressurser til å virkelig lykkes. Jeg håper og tror at min erfaring fra tre ulike avdelinger i administrasjonen og tett samarbeid med programutvalg og dekaner, har gitt meg en erfaring som vil være nyttig i styresammenheng. 

Hallvard Lyssand

Utdanning: Cand. philol.
Stilling: rådgjevar
Avdeling: Kommunikasjons- og marknadsavdelinga
Ansvarsområde: nettredaktør

Kvifor velge Hallvard?
Gjennom åtte år som Paraplyen-redaktør, nettredaktør, IT-prosjektdeltakar og verneombod m.m. har eg arbeidd mykje tvers av NHH-organisasjonen og fått relativt god kjennskap til høgskulens verksemd og utfordringar både fagleg, administrativt og forretningsmessig. Om eg skulle bli valt til styret vil eg arbeida for å styrka koplinga med mellom strategiske visjonar og praktiske realitetar, i von om at dette vil gje oss eit klårast mogeleg bilete av korleis NHH skal nå måla sine.

Arild Schanke 

Utdanning: siviløkonom, NHH
Stilling: prosjektleder utdanningsteknologi
Avdeling/seksjon: Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte
Ansvarsområde: Utdanningsteknologi, blant annet itslearning, Canvas, videoløsninger. Implementering og opplæring.

Hvorfor velge Arild?
Jeg kjenner NHH godt - både som student, ansatt, tillitsvalgt og nå sist – som styremedlem. Litt kontinuitet kan være verdifullt når vi nå endrer ledelsesmodell. Sammen skal vi sørge for at NHH står sterkt også i årene som kommer. Her tror jeg at jeg har mye å bidra med – både i kraft av kompetanse på relevante områder, samt erfaring med styrearbeid ved NHH generelt.

Vigdis Nilsen Skjævestad

Utdanning: studert økonomiske og administrative fag på distriktshøyskole, (fire år) spesialisering i revisjon og regnskap, markedsføring og strategisk ledelse.
Erfaring: De fleste årene i min yrkeskarriere har jeg hatt ansvar for regnskap og økonomioppfølging i ulike virksomheter innen næringsmiddelindustrien. Jeg har også jobbet en kort periode som revisor.
Verv: Jeg har hatt styreverv i fagforening og deltatt i studentforening. I de siste årene har jeg hatt styreverv i kulturlivet i Ytre Sandviken.

I november 2013 begynte jeg som controller ved NHH. Gjennom denne jobben har jeg fått god oversikt og kjennskap til hele virksomheten. NHH er et av Norges sine utdanningsflaggskip. For at vi skal beholde denne posisjonen i fremtiden tro jeg vi må være ledende på nye digitale trender. Ikke bare innen undervisning, men også administrativt. Vi må raskere gjøre disse ny trendene tilgjengelige for ansatte og studenter enn det vi gjør i dag. Dette vil gjøre oss mer attraktiv og effektiv. Et godt samarbeid mellom stabsfunksjoner og akademia er en viktig forutsetning for å lykkes med dette arbeidet. Stemmer du på meg vil du få et engasjert og dedikert styremedlem som er lydhør og som vil søke råd og informasjon blant kollegaer.

Kristin Reichel Teigland

Utdanning: Cand. polit. i sammenliknende politikk, UiB
Stilling: administrasjonssjef
Institutt: foretaksøkonomi
Ansvarsområde: Jeg leder administrasjonen ved Institutt for foretaksøkonomi og inngår i instituttets ledergruppe. Sammen med instituttleder og nestleder står jeg for den daglige ledelsen. Det innebærer tett samarbeid om økonomi, HR og faglig administrative saker. Jeg er dermed tett på NHHs kjernevirksomhet og har utstrakt kontakt med alle skolens administrative og faglige enheter. Jobben innebærer også kontakt med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor velge Kristin?
Jeg har et sterkt ønske om å bidra i utviklingen av NHH og mener at jeg har et godt utgangspunkt for å representere alle administrativt ansatte. Mitt daglige arbeid gir meg en kontaktflate mot hele skolen, og jeg har også deltatt i flere sentrale komiteer og prosjektgrupper. Jeg er dessuten med i styret til FFTA. Jeg har allsidig internasjonal erfaring både fra offentlig og privat sektor. Jeg har også jobbet ved universiteter både i Norge og utlandet. Jeg kommuniserer godt med fagstaben og mener det er viktig når de administrativt ansatte bare har en representant i styret.

Gro Tufte

Utdanning: Master i ledelse, UiS (2010) og Adjunkt, Statens lærerhøyskole (1992).
Avdeling: NHH Executive
Stilling: rådgiver
Ansvarsområde: Opptak til EMBA-studiene og utvikling og drift av disse i henhold til strategiske føringer. Kvalitetssikring av studieadministrative rutiner, NOKUT og AACSB akkreditering.

Hvorfor velge Gro?
Jeg har lang fartstid på NHH og kjenner organisasjonen godt gjennom tillitsvalgtrollen i Forskerforbundet. Jeg ønsker og har tro på at NHH kan nå sine strategiske mål gjennom systematisk og målrettet arbeid. En viktig faktor i dette arbeidet er at NHH er en attraktiv institusjon og en god arbeidsplass, som er opptatt av de ansattes faglige utvikling og trivsel. Jeg vil gjerne være med å utvikle NHH videre.

Monica Nielsen Øen

Utdanning: Cand.mag. (UiB) (informasjonsvitenskap/informatikk, organisasjonspsykologi), master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra BI som også inkluderer endringsledelse og styrekompetanse, sertifisert prosjektleder
Stilling: seniorrådgiver
Avdeling/seksjon: HR-avdelingen, Seksjon for personaladministrasjon og organisasjonsutvikling
Ansvarsområde: prosjektledelse, systemansvar Agresso HR, kontrakt, rådgivning

Hvorfor velge Monica?
Jeg har erfaring som styremedlem. Min motivasjon er å få bidra med min erfaring og kompetanse slik at NHH når sine strategiske mål og at organisasjonen ruster seg for fremtiden. Med min brede bakgrunn fra både å ha vært leder og ansatt i komplekse organisasjoner kombinert med styreerfaring gjør at jeg evner å se «hele bildet». Erfaringsmessig tyngde fra digitaliseringsarbeid, prosessledelse, endringsledelse og internasjonal erfaring mener jeg kan bidra svært positivt til styrearbeidet ved NHH.

Norunn Johanne Økland 

Utdanning: studiepoeng fra UiB med engelsk – ingen grad
Stilling: førstekonsulent
Avdeling/seksjon: Studieadministrativ avdeling, Seksjon for utveksling og internasjonalisering
Ansvarsområde: ansvarlig for alle innkommende utvekslingsstudenter og Program Manager for CEMS-programmet

Hvorfor velge Norunn?
Jeg har vært på NHH i over 20 år. Jeg har sett store endringer i denne perioden, på godt og vondt. I de siste årene synes jeg avstanden mellom ledelsen og «oss andre» har blitt altfor stor. Det hjelper ikke å ha store, flotte ord i strategien eller dokument som «Code of Conduct», om det ikke blir fulgt. Det vil jeg prøve å gjøre noe med om jeg blir valgt.

Les presentasjoner av i gruppen fast ansatte i vitenskapelig stilling

Les mer om valget 

Flere interne nyheter