Organisering ny ledelsesmodell

10. mai 2017 16:06

(oppdatert: 10. mai 2017 16:41)

Organisering ny ledelsesmodell

Organiseringen under ny ledelsesmodell er nå sendt på høring til alle enheter ved NHH, via lederne. Arbeidsgruppen har utredet nødvendige organisasjonsendringer og prosesser som følger av vedtaket om ny ledelsesmodell. Fristen for høringsinnspill er 24. mai 2017.

Last ned rapporten

Arbeidsgruppen for organisering ble satt ned etter styrevedtaket om ny ledelsesmodell i styremøtet 9. juni 2016. Mandatet var vidt, men hovedmålet er og har vært å utrede nødvendige organisasjonsendringer og prosesser som følger av vedtaket om ny ledelsesmodell.

Da vedtak om ny ledelsesmodell ble gjort i juni 2016, var det vel et år til modellen skulle implementeres 1. august 2017. Målsettingen er å få på plass ny hovedstruktur innen den dato. Dette gjelder spesielt de vedtakene som krever styrebehandling.

Bragelienutvalgets utredning om faglig og administrativ organisering under prorektor for utdanning har vært på høring, og en styresak er under forberedelse.

Arbeidsgruppen har nå utarbeidet en rapport om organisering under ny ledelsesmodell som tar opp øvrige problemstillinger inkludert internasjonalisering. Hovedvekt er lagt på saker som skal legges frem for styret, men også andre problemstillinger blir berørt.

Sammendrag

Arbeidsgruppen foreslår at:

Arbeidsgruppen

  • Frøystein Gjesdal, rektor, leder
  • Nina Skage, adm. dir. (f.o.m. 1. des 2016)
  • Arild Schanke, rådgiver Studieadm. avd.
    (f.o.m. 1. des 2016)
  • Frode Sættem, instituttleder
  • Siri Pettersen Strandenes, instituttleder
  • Sigrid-Lise Nonås, leder Forskerforbundet
  • Embla Belsvik, student

Les nyhetssaken om opprettelsen:
Arbeidsgruppe for ny ledelsesmodell 
(Paraplyen, juli 2016)

- rektors toppledergruppe skal være liten og bestå av rektoratet og én administrativ leder. 

- en ny stilling som administrativ, operativ leder opprettes og ansettes av styret.

- den administrative lederen skal ha ansvar for kommunikasjon/marked, HR og Avdeling for styring, økonomi og drift. Lederne av disse avdelingene skal rapportere til administrativ leder.

- organisasjonen skal være flat.

- NHH Executive skal bestå, og administrativ leder skal rapportere til rektor. En faglig ansvarlig for etter- og videreutdanning erstatter dagens ordning med dekan.

- leder for Enhet for prosjekter og ledelsesstøtte skal rapportere direkte til rektor. Eksterne relasjoner anbefales organisert som i dag. Det er åpent om ‘ledelsessekretariatet’ skal ligge direkte under rektor eller fortsette som del av enheten.

- Forskningsadministrativ avdeling skal bestå, og ledes av prorektor for forskning og forskerutdanning.

- Studieadministrativ avdeling skal ledes av prorektor for utdanning og skal bestå av fire enheter (se egen utredning som blant annet foreslår opprettelse av et utdanningsutvalg).

- det bør vurderes om Seksjon for IT skal skilles ut fra Avdeling for styring, økonomi og drift og om IT-leder skal rapportere direkte til administrativ leder.

Utvalg og ledergrupper

Arbeidsgruppen foreslår at:

Instituttlederforum videreføres og skal være rektors eneste faste, utvidede ledergruppe.

- Andre ledergrupper skal ikke formaliseres.

- Nytt lederforum for alle ledere inkl. studentledere, skal etableres for å sikre at alle deler av NHH jobber for samme mål. Møtefrekvens: én gang pr semester.

- Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning skal videreføres, og kan ses på som ledergruppe for prorektor for utdanning.

- Programutvalg for etter- og videreutdanning videreføres med nødvendige justeringer.

- Rektor-/studentkaffe videreføres (månedlig).

- Faglig lederforum legges ned.

Lederrollen

Arbeidsgruppen understreker at det er viktig at medlemmene i ledergruppen stiller seg bak beslutningene, og at de kommuniserer beslutninger og bakgrunnen for dem til sine enheter. Omkamper skal unngås.

Internasjonalisering

En egen utredning med forslag til videre organisering av NHHs internasjonaliseringsarbeid foreligger. Arbeidsgruppen foreslår at ansvaret for internasjonalisering av utdanning legges til prorektor for utdanning og utdanningsutvalget som er foreslått opprettet.

Høringsuttalelser

Høringsfrist er 24. mai 2017. Send høringsuttalelsene via P360 til Martha Lehmann-Røed.

Gå til samlesiden for ny ledelsesmodell

Flere interne nyheter