Rammene for organisering på plass

Bilde av hovedbygget på NHH

8. juni 2017 17:00

Rammene for organisering på plass

Mange viktige vedtak ble fattet på vårens siste styremøte 8. juni 2017; nytt rektorteam, organisering rundt ny ledelse og Nina Skages oppgaver fremover.

Se egen sak om det nye rektoratet: NHH får prorektor for nyskaping

I forkant av styremøtet hadde arbeidsgruppen som har fulgt opp vedtaket om ny ledelsesmodell, oppsummert høringsinnspillene til de to rapportene om organisering (Bragelien-utvalget og organisering under ny ledelsesmodell). Les oppsummeringene nederst på siden.  

Vil legge til rette

Nåværende ledelse har ønsket å legge best mulig til rette for det nye rektoratet, og arbeidsgruppen fremmet derfor flere forslag til vedtak for å sikre at hovedstrukturen rundt ny organisering er på plass. Alle forslagene er i tråd med ønskene til nytt rektorat, og har med få unntak, bred støtte organisasjonen, slik det fremgår i høringsuttalelsene.

Styret vedtok at:  

  • Fire seksjoner i nåværende studieadministrativ avdeling videreføres som organisatoriske enheter: Opptak, eksamen, utdanningskvalitet (nå kvalitetssikring og utredning) og internasjonalisering (nå utveksling og internasjonalisering). Lederne for enhetene rapporterer til prorektor for utdanning.
  • Det opprettes et utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget skal ha et selvstendig ansvar for arbeidet med utdanningskvalitet ved NHH. Utdanningsutvalget skal ha medlemmer fra instituttene, faglig programledelse, studenter og administrasjonen.
  • Rektor gis fullmakt til å bestemme øvrig organisering under prorektor for utdanning. Dette inkluderer programledelse, eventuelt mandat og organisering av utdanningsutvalget og sammensetning av Læringsmiljøutvalget.
  • NHH Executive fortsetter som en egen enhet. Leder for NHHE rapporterer til rektor. Et utvalg for etter- og videreutdanning skal ha overordnet faglig ansvar for virksomheten.
  • Forskningsadministrativ avdeling fortsetter som egen enhet. Leder rapporterer til prorektor med ansvar for forskning og forskningsadministrasjon. Utvalg for forskning, forskerutdanning og formidling (FFF) videreføres.
  • Det skal opprettes en stilling som administrasjonsleder. Lederen får ansvar for administrative avdelinger (i dag kommunikasjon og marked, styring, økonomi og drift, og HR). Lederen vil arbeide tett med rektor og være et sentralt medlem av hans ledergruppe. Selve ansettelsesprosessen skal utredes nærmere.
  • En prosess for å implementere forslaget om å skille ut IT avdelingen som egen enhet skal settes i gang.

Frøystein Gjesdal påpekte at mange av høringsinstansene har uttrykt skepsis til å opprette en stilling som administrasjonsleder. Til tross for dette, var det bred enighet i styret om at rektors kontrollspenn er stort, og at det derfor er nødvendig med en leder som kan koordinere de administrative funksjonene.  

På administrativt allmøte mandag 12. juni vil påtroppende rektor Øystein Thøgersen orientere om sine visjoner som rektor og om det videre arbeidet med å implemetere ny ledelsesmodell.   

Ny stilling for Nina Skage

Som følge av ny ledelsesmodell fra 1. august 2017, opphører stillingen som administrerende direktør. Nåværende administrerende direktør Nina Skage er ansatt i en seksårig åremålsstilling til 31. desember 2019.  NHH ønsker å øke de eksterne inntektene og oppretter derfor en ny, midlertidig stilling som direktør for fundraising. Nina Skage tiltrer stillingen 1. august.  

Hun skal rapportere til rektor, men i det daglige samarbeide tett med leder for eksterne relasjoner.

 - NHH trenger å øke inntektene og styrke det finansielle handlingsrommet. Derfor er dette en strategisk svært viktig oppgave for oss. Det er også en oppgave Nina har svært gode forutsetninger for å lykkes med, så det blir spennende å se hva vi kan få ut av, sier Øystein Thøgersen. 

Oppsummering av høringen: Arbeidsgruppens anbefalinger - Organisering under prorektor for utdanning (pdf 0.5mb)

Oppsummering av høringen: Arbeidsgruppens anbefalinger - Organisering for øvrig (PDF 0.5mb)

Flere interne nyheter