Parallellspråkprosjektet

Av Astri Inga Kamsvåg

2. juni 2017 13:55

(oppdatert: 6. juni 2017 13:11)

Parallellspråkprosjektet

Høsten 2016 spurte NHH: I hvilke situasjoner og hvor mye engelsk bruker vi på NHH? Takket være bidrag fra fagstab, TA-ansatte, en rekke studenter, tidligere studenter og samarbeidspartnere i næringslivet har NHH belyst språksituasjonen fra ulike vinkler.

Last ned rapporten (pdf)

1. juni presenterte prorektor Sunniva Whittaker funnene og forslagene til tiltak for styret i Språkrådet som var initiativtaker. Rapporten legges fram for NHHs styre 8. juni. Deretter blir det opp til den nye ledelsen å ta stilling til hva som skjer videre.

Reflekterte språkvalg

– Det handler om å ta reflekterte språkvalg i ulike situasjoner: Når er det mest formålstjenlig å bruke engelsk og når er det best å bruke norsk – i forskning og formidling, i undervisning og som organisasjonsspråk ved NHH?

- Prosjektgruppen har hatt gode diskusjoner og mange spørsmål er blitt belyst under arbeidet, sier Sunniva Whittaker.

- Basert på det som har kommet frem gjennom spørreundersøkelsene om bruken av norsk og engelsk vårsemesteret 2016, har vi analysert situasjonen og laget en liste med forslag til tiltak. Vi har vurdert status og utfordringer, foreslår tiltak og konkretiserer hvor i organisasjonen ansvaret for tiltakene kan plasseres, forklarer Sunniva.

Kompetanseheving og holdnings- og praksisendring

Tiltakene fokuserer på kvalitet, effektivitet, tilgjengelighet og deltakelse. Tiltakene kan deles i to hovedkategorier: kompetanseheving og holdnings- og praksisendring. Enkelte tiltak vil nok kreve at det settes av midler i budsjettet, mens andre er lavthengende frukter.

NHHs praksis på området skal danne grunnlag for en mønsterpraksismodell for universitet- og høgskolesektoren i Norge.

Bakgrunn

I høyere utdanningssektor er det et krysspress av krav og forventninger når det gjelder valg av engelsk eller norsk i viktige deler av virksomheten. Det stilles krav til internasjonalisering av både forskning og utdanning, og dette fordrer utstrakt bruk av engelsk, samtidig som institusjonene i første rekke utdanner kandidater for det norske arbeidsmarkedet.

NHH har norsk som administrasjonsspråk. Samtidig er institusjonen avhengig av at kommunikasjon foregår på både norsk og engelsk. Valg av muntlig språk er situasjonsbetinget, og parallellspråklighet i skriftlig kommunikasjon er hovedregelen for store deler av organisasjonen og har vært et bærende prinsipp i utformingen av de nye nettsidene våre. Som studiested og arbeidsgiver plikter NHH å sikre at all relevant informasjon når ut til samtlige studenter og ansatte.

De ovennevnte momentene gjør behovet for et bevisst forhold til parallellspråklighet tydelig.

- NHH har om lag 30 prosent internasjonale faglig ansatte: 19 prosent av de fast ansatte, 63 prosent av stipendiatene, 70 prosent av postdoktorene og 62 prosent av professor II’erene er internasjonale.

- NHH har 15 prosent internasjonale studenter (innvekslingsstudenter og gradsstudenter) på campus til enhver tid, og andelen vil øke kraftig høsten 2017.

- 50 prosent av studentene våre reiser på utveksling i løpet av studiene.

- Opp mot 15 prosent av kandidatene våre får jobb i utlandet.

- Norske arbeidsgivere melder om behov for god språkføring på både norsk og engelsk.

Åse Wetås, direktør i Språkrådet, takker Sunniva Whittaker for presentasjonen.
Åse Wetås, direktør i Språkrådet, takker Sunniva Whittaker for presentasjonen.
Styret i Språkrådet lytter interessert.
Språkrådets styre lytter interessert.
- Prosjektgruppen har hatt gode diskusjoner og mange spørsmål er blitt belyst under arbeidet, sier Sunniva Whittaker.
- Prosjektgruppen har hatt gode diskusjoner og mange spørsmål er blitt belyst under arbeidet, sier Sunniva Whittaker.

tiltak i undervisning og studentkontakt

 • Trening i akademisk lesing på fremmedspråk
 • Videreutvikling av termbasen/utvikling av termlister for spesifikke kurs
 • Redusert gruppestørrelse i kurs som krever muntlige presentasjoner på engelsk
 • Tilby undervisningsmateriell parallelt på norsk i kurs som holdes på engelsk
 • Vurdere norsk/engelsk dublering når dublering er aktuelt
 • Krav om norsk på lyttenivå for ikke norsk fagstab
 • Føringer på gruppesammensetning for å blande norske og internasjonale studenter
 • Sjangerbevisstgjøring: muntlig og skriftlig

Tiltak i forhold til fagstab, forskning og formidling

 • Kurs i akademisk skriving
 • Tilbud om språkvask/oversettelse
 • Oppmuntre til parallell publisering (formidling på norsk)
 • Videreutvikling av termbasen – opprettelse av termgrupper
 • Kurs i norsk med fokus på lytte-/leseferdigheter
 • Tydelige forventninger m.h.t. norskkunnskaper hos internasjonal fagstab
 • Evaluering av kvalitet på undervisning på engelsk
 • Tilbud om kvalitetssikring av undervisningsmateriell
 • Kurs i muntlig bruk av engelsk

Tiltak arbeids- og kommunikasjonsspråk blant tA-ansatte

 • Tilbud om engelskkurs tilpasset kommunikasjonsbehovene
 • Tilbud om kurs i administrativ terminologi
 • Tilbud om norskkurs tilpasset relevante kommunikasjonssituasjoner
 • Oppfordre til ansattmobilitet
 • Oppfordre til deltakelse i fora der engelsk brukes
 • Vektlegging av engelskkompetanse ved rekruttering
 • Vektlegging av norskkompetanse ved rekruttering
 • Hyppigere bruk av oversettere /språkvaskere
 • Oppfordre til bruk av UHR-databasen

Prosjektdeltakere fra NHH

Sunniva Whittaker, prorektor
Marita Kristiansen, førsteamanuensis Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
Jorun Gunnerud, studiesjef
Astri Kamsvåg, Kommunikasjons- og markedsavdelingen
Ingrid Spjælnes, Forskningsadministrativ avdeling
Sylvi Larsen, HR-avdelingen
Ann-Mari Haram, Internasjonalt Karrieresenter
Morten Hilt, alumniansvarlig
Nikolai Belsvik, student

Prosjektgruppen har ikke vurdert endringer i NHHs språkpolitiske retningslinjer (2010). Gruppen har heller ikke prioritert tiltakene eller vurdert ressursbehovet utløst av de ulike tiltakene.

Les mer om prosjektet

Hvor mye engelsk bruker vi egentlig? (13. september 2016, Paraplyen)

NHH vald som mønsterpraksismodell (26. januar 2016, nhh.no)

Språkdilemma i høgare utdanning (Språkrådets tidsskrift Språknytt 2/2017)

Flere interne nyheter