NHHs økonomiforvaltning utredes

15. februar 2017 12:41

(oppdatert: 15. februar 2017 13:09)

NHHs økonomiforvaltning utredes

NHH er nå i gang med å legge om økonomiprosessene sine. – Dette har vi sett fram til lenge. Vi trenger å endre på organisering og rapportering innen økonomifeltet, og på oppfølgingen av eksternfinansierte prosjekter, sier økonomisjef Klas Rønning.

Økonomisjef Klas Rønning.
Økonomisjef Klas Rønning.

Sammen med konsulentfirmaet KPMG har NHH utarbeidet en rapport som beskriver utfordringene med dagens praksis og foreslår noen anbefalinger. Styret fikk en presentasjon av rapporten i september, og de støtter opp om anbefalingene.

- Vi er allerede godt i gang med å få på plass en del av tiltakene, forteller Klas. Nå blir det etablert et prosjekt for å følge opp anbefalingene.

Organisering

Prosjektet skal se på organiseringen av økonomiarbeidet ved NHH og på arbeidsdelingen mellom Seksjon for økonomi på den ene siden og instituttene og avdelingene på den andre siden. Hvilke arbeidsoppgaver skal sentraladministrasjonen gjøre, og hva skal gjøres ved instituttene og avdelingene? Ett av målene er å etablere lik praksis mellom de seks instituttene, og tilsvarende mellom de administrative avdelingene.

– Vi ser at det gjøres en del unødvendig dobbeltarbeid, og det ønsker vi å gjøre noe med, forteller økonomisjefen.

Bedre styringsverktøy for ledere

- Vi ser også at det er behov for bedre rapportering til ledere. De har behov for løpende oversikt over økonomien ved enheten de leder og til å kunne ta ut rapportene selv, sier Klas.

Nå skal NHH ta i bruk modulen Agresso Web som er innrettet etter selvbetjeningsprinsippet. All internrapportering til enhetene vil i løpet av kort foregå på Agresso Web.

Oppfølging av eksternfinansierte prosjekter

Prosjektets andre del dreier seg om økonomioppfølgingen av prosjekter. Her kommer det til å etableres tydeligere rutiner for oppretting, oppfølging og avslutting av prosjekter. Det vil være tett samarbeid mellom instituttene, Forskningsadministrativ avdeling og Seksjon for økonomi.

Styringsgruppen

Nina Skage, administrerende direktør
Rune Skjelvan, KPMG
Klas Rønning, økonomisjef
Elise Kongsvik, HR-sjef
Siri Pettersen Strandenes, leder Institutt for samfunnsøkonomi
Linda Rud, leder Forskningsadministrativ avdeling

Prosjektgruppen

Klas Rønning, økonomisjef (leder)
Kari Blom, seksjonsleder Seksjon for økonomi
Maren Dale-Raknes, administrasjonssjef Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap
Irene Grønningsæter, førstekonsulent Institutt for samfunnsøkonomi
Trude Gudmundset, administrasjonssjef
Bente Hoddevik Ulvestad, rådgiver Seksjon for forskningsadministrasjon

Tidsperspektiv

Prosjektet startet i januar og pågår frem til sommeren. Et forslag til organisering skal være på plass når NHHs nye ledelse tiltrer i august.

Mer effektiv og målrettet organisasjon

Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til at NHH får en mer effektiv og målrettet organisasjon som tilrettelegger for kjerneaktivitetene (Strategiplanen, kapittelet Organisasjon og ressurser).

De tillitsvalgte ble orientert i Samarbeidsutvalget i slutten av januar.

Flere interne nyheter