- Vi får mye for pengene

Av Kristin B Risvand Mo

24. februar 2017 15:24

(oppdatert: 24. februar 2017 15:28)

- Vi får mye for pengene

9. februar 2017 vedtok styret ambisjonsnivået for rehabilitering av hovedbygget fra 1963. Det blir full oppgradering av høyblokken innvendig og utvendig, nye tekniske anlegg, men også en rekke tiltak som tilrettelegger for økt samhandling og mer fleksibel arealbruk.

FAKTA

  • NHHs hovedbygg er fra 1963 og trenger omfattende rehabilitering. Hovedbygget består av høyblokken som utgjør 40 prosent, lavblokkene og aulaen.
  • Planarbeidet startet våren 2016 med et skisseprosjekt som har utredet ulike alternativer for rehabiliteringen.
  • Styret vedtok februar 2017 å gå for en total rehabilitering av høyblokken, av fasader og tak, tekniske anlegg, samt en ombygging og oppgradering av blant annet arealene rundt hovedinngangen og aulaen.
  • Våren 2017 vil bli brukt til brukerprosesser og å utarbeide rom og funksjonsprogram.
  • Et forprosjekt starter opp 2017 og varer omtrent ett år.
  • Rehabiliteringen skal etter planen starte våren 2019 med innflytting i 2020. Politiske forhold kan påvirke tidsplanen.
  • Rehabiliteringen skal finansieres på samme måte som nybygget fra 2013, gjennom en såkalt kurantordning.
  • Kurantordningen forvaltes av Statsbygg og innebærer at prosjektet kan gjennomføres raskere enn om NHH skulle bedt om en egen tildeling over statsbudsjettet.
  • I praksis innebærer ordningen at investeringen dekkes av fremtidig husleie. Husleien dekker byggekostnader og driftskostnader. Den innebærer også at Statsbygg overtar forvaltningen av bygningsmassen etter rehabilitering.
  • For at Statsbygg skal overta forvaltning av bygningsmassen må den løftes til en tilfredsstillende standard. Det vil ikke være aktuelt for Statsbygg å overta et bygg med et stort vedlikeholdsetterslep uten midler til nødvendig rehabilitering.   

- Til sammen vil dette løfte standarden og bygge opp under NHHs høye ambisjoner. Vi har lagt vekt på kostnadseffektive tiltak der vi får mye for pengene, sier prosjektleder i Statsbygg, Madeleine Torkveen Skjølås.

I møtet 9. februar behandlet styret sluttrapporten fra skisseprosjektet. Prosjektet var bedt om å utrede tre retninger, og anbefalte middelsalternativet til styret. Styret støttet dette.

Lavere driftskostnader

Det var NHHs prosjektleder Anne Line Grepne som la frem alternativene, sammen med Madeleine Torkveen Skjølås fra Statsbygg.

- Det rimeligste alternativet legger opp til full oppgradering av høyblokken, men kun helt nødvendige oppgraderinger på øvrig bygningsmasse. Dette er urasjonelt på sikt fordi det gir økende drifts- og vedlikeholdskostnader. Det ambisiøse alternativet vil bli for utfordrende å finansiere. Med middelsalternativet får vi en relativt høy investeringskostnad, men lavere drifts- og vedlikeholdskostnader, forklarer Anne Line Grepne.

Prosjektet legger opp til at bygget får nær passivhus-standard ved bedre isolert bygg, effektive tekniske anlegg og oppvarming med grunnvarme. Det blir også større ombygginger for å tilrettelegge for fleksible og fremtidsrettede løsninger som skal bidra til bedre samhandling.

INngangspartiet blir "Hjertet"

- Vi skal ta høyde for at NHHs behov kan endre seg på sikt. Om 10-20 år vil kanskje undervisnings- og arbeidsformer og organisasjonsgrenser se annerledes ut. Det betyr at utformingen av bygget må fokusere på gode, fleksible løsninger. Når vi uansett må rehabilitere hovedbygget gjør vi samtidig en rekke grep som bygger kultur og stolthet. Vi skal utvikle «hjertet» til NHH, inngangspartiet og det mest sentrale området, og gjør en del viktige plangrep slik at bygget fremstå mye bedre enn i dag, sier Grepne. 

Neste steg er å sette i gang med forprosjekt. I forprosjektet skal løsninger detaljeres og endelig kalkyle for kostnadene for rehabiliteringen utarbeides.

- En rehabilitering er alltid krevende. Hovedbygget er vernet og vi skal gjennomføre rehabiliteringen samtidig som NHH er i drift. Vi må også gjøre en miljøsanering for å fjerne blant annet asbest og tungmetaller på en trygg måte, sier Skjølås.

Vil ha med ansatte og studenter

Forprosjektet vil trolig starte opp etter sommeren. Finansieringen av dette avhenger av bevilgning i revidert nasjonalbudsjett i juni. Prosjektet skal bruke mellomtiden effektivt og er godt i gang med å planlegge vårens aktiviteter.

Det skal gjennomføres brukerprosesser, utarbeides rom- og funksjonsprogram og lages konkurranse for å engasjere en entreprenør for byggingen.

-Nå begynner vi å detaljere! Det er i denne fasen at det er spesielt viktig at NHH er med. Vi vil ha med ansatte og studenter i arbeidet med hvordan fellesarealene, arbeidsplassene og undervisningslokalene skal se ut. Nå har vi skisser, men de er ganske vide, så her er det mulig å påvirke, sier Grepne.

LAST NED PDF OM SKISSEPROSJEKTET 

TIDLIGERE ARTIKLER

Ønsker å overføre bygningsmassen (Paraplyen, desember 2016) 

Skisseprosjektet for rehabilitering er i gang (Paraplyen, august 2016) 

En fremtidsrettet og levende campus (Paraplyen, februar 2016)  

FLERE INTERNE NYHETER