Trond Døskeland i ekspertgruppe

15. august 2017 13:23

Trond Døskeland i ekspertgruppe

Trond M. Døskeland er ett av to medlemmer i en nyoppnevnt ekspertgruppe for unoterte aksjer, satt ned av Finansdepartementet. Gruppen skal bidra i arbeidet med å vurdere om Statens pensjonsfond utland bør kunne investeres i aksjer i unoterte selskaper.

I tillegg til førsteamanuensis Trond Døskeland består ekspertgruppen av professor Per Strömberg ved Stockholm School of Economics. De skal levere sin rapport i løpet av desember 2017.

Statens pensjonsfond utland (SPU) kan i dag investeres i aksjer i unoterte eiendomsselskaper og i unoterte selskaper der styret har uttrykt en intensjon om børsnotering. Det er ikke åpnet for aksjeinvesteringer i unoterte selskaper på generelt grunnlag. Finansdepartementet har varslet at det skal gjøres en vurdering av hvorvidt adgangen til å investere SPU unoterte selskaper bør utvides, med sikte på fremleggelse i fondsmeldingen våren 2018.

Ekspertgruppen skal kartlegge markedet for unoterte aksjeinvesteringer og vurdere forventet avkastning, risiko og kostnader ved slike investeringer. Et sentralt spørsmål er om unoterte selskaper systematisk representerer andre investeringsmuligheter enn børsnoterte selskaper og selskaper som søker slik notering. I motsatt fall vil forventet avkastning og risiko i hovedsak avhenge av hvor dyktig forvalter er til å velge ut selskaper og konkrete investeringer. Gruppen skal vurdere om Norges Bank har eller kan opparbeide slike fortrinn.

Ekspertgruppen skal også vurdere om det kan være mer hensiktsmessig å investere SPU i enkelte deler av det unoterte aksjemarkedet enn i andre. I tillegg skal gruppen se på hvilke krav Finansdepartementet eventuelt bør stille for slike investeringer.

Arbeidet vil ikke omfatte investeringer i unotert infrastruktur.
(kilde: regjeringen.no)

Les mandatet (PDF)

Flere interne nyheter