Valg av interne styremedlemmer

26. april 2017 11:24

(oppdatert: 26. april 2017 12:46)

Valg av interne styremedlemmer

7. og 8. juni skal ansatte velge medlemmer til styret ved NHH fra de alle tre ansattgrupper: vitenskapelig ansatte i fast stilling, vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling og teknisk-administrativt ansatte. Frist for å foreslå kandidater er 10. mai.

Antallet styrerepresentanter fra de tre gruppene er:

  • Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinger velger tre styremedlemmer og fire varamedlemmer.
  • Midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger velger ett styremedlem og to varamedlemmer.
  • Ansatte i teknisk-administrative stillinger velger ett styremedlem og to varamedlemmer.

Forslag sendes til valgstyret ved per.manne@nhh.no senest 10. mai 2017. Alle stemmeberettigede i hvert valg har forslagsrett. Alle kandidater vil bli presentert etter fristens utløp.

Valgene av styremedlemmer blir gjennomført som elektronisk valg den 7. og 8. juni. Studentene har allerede gjennomført valg av medlemmene sine til Styret.

Les valgreglementet 

Manntall og stemmerett

Sjekk at du står i riktig manntall. Dersom du i utgangspunktet tilhører flere grupper, vil rekkefølgen over avgjøre hvilket manntall du blir ført i.

Kravene for å ha stemmerett som ansatt, er at

  • du er ansatt ved NHH i minst 50 prosent stilling på valgdagen(e)
  • du har fast stilling, eller midlertidig stilling med minst ett års varighet, eller har vært sammenhengende ansatt i minst ett år når valget holdes

Du kan klage på manntallsføringen til Valgstyret. Klagen sendes til per.manne@nhh.no og bør være begrunnet.

Manntall for vitenskapelig ansatte i fast stilling

Manntall for vitenskapelig ansatte i midlertidig stilling

Manntall for teknisk-administrativt ansatte

Flere interne nyheter