Organisering under prorektor for utdanning

28. mars 2017 12:49

(oppdatert: 28. mars 2017 14:11)

Organisering under prorektor for utdanning

Utvalget som skulle se nærmere på faglig og administrativ organisering under en prorektor for utdanning har nå levert rapporten sin. De foreslår blant annet å legge ned programutvalget for bachelor, programutvalget for master, internasjonalt utvalg og pedagogikkutvalget.

Last ned rapporten

Iver Bragelien ledet utvalget.
Iver Bragelien ledet utvalget.

Høringsfristen er 21. april.

Arbeidsgruppens sammendrag

"Arbeidsgruppen ble nedsatt av rektor 1. desember 2016 for å utrede faglig og administrativ organisering under en prorektor for utdanning. Underveis i arbeidet har vi fått innspill fra en rekke ressurspersoner på NHH, samt prorektorene på HiOA og NTNU.

Vi anbefaler at prorektor får delegert beslutningsmyndighet som i dag ligger hos ulike utvalg. Programutvalget for bachelor, programutvalget for master, internasjonalt utvalg og pedagogikk-utvalget foreslås lagt ned. Isteden opprettes ett rådgivende utdanningsutvalg, hvor de undervisnings-ansvarlige på instituttene, studieprogramansvarlige, studenter og administrativt ansatte er medlemmer. Utvalget skal diskutere studietilbudet og saker av prinsipiell og strategisk betydning. Større saker løftes til rektor og styre, etter behandling i utdanningsutvalget.

Arbeidsgruppen er delt i spørsmålet om faglige ledere under prorektor for utdanning skal være organisert etter studieprogram (BØA, MØA og MRR) eller programnivå (bachelor og master). I sistnevnt modell vil faglig leder for MRR ligge under den ansvarlige for master. Profilkoordinatorer og referansegrupper beholdes på MØA, mens underutvalget på MRR erstattes av en referansegruppe. Prorektor kan delegere beslutningsmyndighet til de faglige lederne for studieprogrammene.

Arbeidsgruppen anbefaler videre at prorektor for utdanning får ansvaret for internasjonaliserings-arbeidet innen utdanning. Rollen som academic director for CEMS ivaretas av den faglige lederen for MØA. Det utnevnes en kontaktperson på hvert institutt for internasjonalisering. Seksjonslederen for internasjonalisering kan overta ledelsen av international management team (administrativt ansatte fra ulike avdelinger).

Utdanningsutvalget vil ivareta de overordnede prinsipielle og strategiske diskusjonene som i dag gjøres i pedagogikkutvalget. Prorektor nedsetter en komite som bidrar i planleggingen og gjennom-føringen av pedagogisk dag, pedagogisk time, kurs osv. Mye av det praktiske arbeidet utføres av administrative ressurser for pedagogikk.

Med disse omleggingene av faglig ledelse blir strukturen vesentlig forenklet, mindre faglige ressurser brukes på å sitte i utvalg, rollefordelingen blir klarere og prorektor for utdanning får en sterk stilling. Dette muliggjør raske beslutningsprosesser, men også bred diskusjon av viktige prinsipielle og strategiske saker - og god dialog mellom instituttene og studieprogramansvarlige.

Arbeidsgruppen vurderte en programorganisering også i administrasjonen, med enheter for bachelor og master. Vi anbefaler imidlertid å beholde dagens funksjonsorganisering - med enheter for opptak, eksamen, internasjonalisering og utdanningskvalitet. Dette er inntil videre, med noen justeringer, den beste organiseringen for å fortsette arbeidet med å effektivisere og øke kvaliteten. Seksjons-lederne rapporterer til prorektor. En nestleder avlaster prorektor i ledelsen av avdelingen; for å ivareta fellesoppgaver, støtte seksjonene i deres arbeid og samordne på tvers.

For å legge bedre til rette for helhetstenkning og utvikling av studieprogrammene, anbefaler vi at det utnevnes administrative ledere for bachelor og master, som skal være samarbeidspartnere for de faglige lederne for studieprogrammene og jobbe på tvers av seksjonene. Disse lederrollene kan kombineres med å være nestleder eller seksjonsleder, eller de kan være separate stillinger."

arbeidsgruppens Konklusjon

"Arbeidsgruppen har i vel tre måneder utredet faglig og administrativ organisering under prorektor. Vi har innhentet informasjon og synspunkter fra en rekke ressursprosesser på NHH, både administrative og faglige. Vi har også sett på hva andre institusjoner har gjort, spesielt NTNU og HiOA.

Vi foreslår en dramatisk forenkling av hvordan faglig ledelse organiseres. Fire utvalg foreslås lagt ned og erstattet av ett rådgivende utdanningsutvalg. Prorektor for utdanning skal ha en sterk stilling i organisasjonen. Under seg vil prorektor ha ledere for studieprogram, med delegert beslutnings-myndighet, men programutvalgene for bachelor og master, og underutvalget for MRR, legges ned. Arbeidet i internasjonalt utvalg og pedagogikkutvalget videreføres dels i utdanningsutvalget og dels av faglige og administrative ledere.

Med denne forenklingen legger vi til rette for raske beslutningsprosesser, samtidig som strukturen tillater brede diskusjoner av viktige prinsipielle og strategiske spørsmål. Instituttene og utdannings-søylen knyttes tettere sammen, ved at de undervisningsansvarlige på instituttene skal sitte i utdanningsutvalget.

Vi anbefaler inntil videre å fortsette med funksjonsorganisering i studieadministrativ avdeling, selv om programorganisering også ville ha sine fordeler. Funksjonsorganisering, med seksjoner for opptak, eksamen, internasjonalisering og utdanningskvalitet, er best for å fortsette utviklingen med å effektivisere og høyne kvaliteten på det arbeidet som gjøres. Men det bør foretas noen justeringer av ansvarsområder.

Seksjonslederne skal rapportere til prorektor, som får en nestleder til å ivareta fellesoppgaver, støtte seksjonene i deres arbeid og koordinere på tvers. Administrative ledere for bachelor og master skal være kontaktpunkt for de faglige lederne, og jobbe for helhetlige løsninger på tvers av seksjonene, slik at brukerorienteringen styrkes i forhold til studenter, fagpersoner, institutter og ledelsen. Disse nye lederrollene kan i praksis kombineres med å være nestleder eller seksjonsleder.

Arbeidsgruppen tror at den faglige og administrative organiseringen vi foreslår vil gi en smidig overgang til ny ledelsesmodell på NHH (note 17).

Note 17
NHH Executive er ikke vurdert, i tråd med arbeidsgruppens mandat. Men det kan nevnes at NHH Executive enten kan være underlagt rektor eller prorektor for utdanning. Hvis sistnevnte modell velges, kan et utvalg eller styre for NHH Executive, ledet av en fagperson, rapportere til prorektor."  

Send høringsuttalelsene via P360 til organisasjonsutvikler Martha Lehmann Rød. 

Arbeidsgruppen

Iver Bragelien, førsteamanuensis ved FOR (leder)
Jorun Gunnerud, studiesjef
Ragnhild Balsvik, førsteamanuensis, undervisningsansvarlig SAM
Maren Dale-Raknes, administrasjonssjef IRRR
Maj-Brit Iden (fagforeningene)

Les tidligere sak: Studieadministrative prosesser (Paraplyen 14. desember 2016)

Gå til samlesiden for ny organisasjonsmodell

Flere interne nyheter