Lokale lønnsforhandlinger 2016

30. september 2016 12:31

Lokale lønnsforhandlinger 2016

Tidsplanen for årets lokale forhandlinger ved NHH er nå klar. Innsats og resultater de siste to årene legges til grunn ved de individuelle vurderingene.

Ansatte som allerede har fått lønnen sin vurdert i 2016 blir ikke vurdert.

Lokale føringer og prioriteringer

Alle kriterier i NHHs lønnspolitikk vektlegges i lønnsforhandlingene.  Partene er enige om at enkelte kriterier i lønnspolitikken vår skal vektlegges spesielt i årets lokale forhandlinger.

Ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger skal gis en helhetlig vurdering basert på:

Gode resultater innenfor forskning, undervisning og formidling. I tillegg vil faglig engasjement som bidrar til fagmiljøets og NHHs beste vektlegges.

For ansatte i teknisk-administrative stillinger vektlegges disse kriteriene i NHHs lønnspolitikk spesielt:

  • innsats, dyktighet og resultatoppnåelse
  • samarbeidsevne og serviceinnstilling

Ved vurdering av stillingskode for teknisk-administrative stillinger skal også dokumentet «Veiledende stillingsbeskrivelse av stillingsinnhold og kvalifikasjonskrav (teknisk/administrative stillinger)» legges til grunn.

For ansatte med lederoppgaver skal i tillegg pkt. 3.3, God kommunikasjon og samarbeid med medarbeidere, vektlegges.

Sentrale føringer og prioriteringer

I de nye Hovedtariffavtalene er «prinsippet om likelønn mellom kjønnene» og prinsippet om «lik lønn for samme arbeid» videreført.  Arbeidstakere som har permisjon med lønn omfattes av forhandlingene. Det gjør også arbeidstakere som gjeninntrådte før 1. juli 2016 etter foreldrepermisjon eller omsorgspermisjon uten lønn (jf. henholdsvis arbeidsmiljøloven § 12-5, jf. fellesbestemmelsene § 20 nr. 7).

hovedtariffavtaler og økonomisk ramme

Årets sentrale oppgjør resulterte i to hovedtariffavtaler. Én for medlemmer av hovedsammenslutningen Akademikerne og én for øvrige medlemmer. Ved årets lokale oppgjør vil NHH derfor gjennomføre separate lønnsforhandlinger for disse to grupperingene. 

Fagforeningene informerer medlemmene sine om frister for å fremme krav om lønnsopprykk.

medlemmer av Akademikerne

Ved de sentrale forhandlingene pr 1. mai 2016 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 2,3% av lønnsmassen.  Arbeidsgiver vil ikke tilføre ytterligere midler.
Hovedtariffavtalen i Staten - Akademikerne

øvrige medlemmer og uorganiserte

Denne gruppen omfatter medlemmer av Forskerforbundet, Utdanningsforbundet (UNIO), Parat (YS) og NTL (LO), samt uorganiserte.

Ved de sentrale forhandlingene pr. 1. mai 2016 var partene enige om at det skal føres lokale forhandlinger innenfor en samlet økonomisk ramme på 1,5% av lønnsmassen. Arbeidsgiver vil ikke tilføre ytterligere midler.
Hovedtariffavtalen i Staten - øvrige

Sluttføring og kunngjøring

Lønnsforhandlingene skal være gjennomført innen 10. november 2016. Partene er enige om at ledere med personalansvar informerer sine ansatte om de individuelle forhandlingsresultatene. NHH sender ikke lenger ut brev til ansatte som får endret lønnen sin.

Arbeidsgiver vil gi en generell orientering om lønnsforhandlingene på Paraplyen når forhandlingene er sluttført.

Virkningsdato for lønnsopprykk er 1. juli 2016.

Lønnspolitikk for NHH

Kontakt

HR-direktør Odd Andrew Storetveit

Flere interne nyheter