Tilsatt rektor og ekstern styreleder

2. mai 2016 11:05

(oppdatert: 11. mai 2016 11:08)

Tilsatt rektor og ekstern styreleder

Flertallet av medlemmene i arbeidsgruppen som har utredet ny ledelsesmodell for NHH, går inn for tilsatt rektor og ekstern styreleder.

Arbeidsgruppen som består av fem personer, er delt i sitt syn på hvilken av de to modellene som vil være best for NHH i årene fremover.

Hele gruppen mener at det er fordeler og ulemper ved begge modeller, og at ingen av de to modellene klart dominerer langs alle dimensjoner.

Ut fra en helhetsvurdering, har imidlertid tre av medlemmene kommet frem til at en overgang til modellen med tilsatt rektor og ekstern styreleder vil være den beste løsningen for NHH, mens to av medlemmene mener at NHH alt i alt vil være best tjent med å fortsette med modellen med valgt rektor.

Gjennomgang av beslutningsprosesser

Arbeidsgruppen er enstemmig på at − uansett modellvalg − må beslutnings- og implementeringsprosesser gjennomgås og forbedres, og at legitimitet, medbestemmelse og forankring må stå sentralt. Det betyr blant annet at valg av prosedyre blir viktig, spesielt ved en eventuell overgang til tilsatt rektor. Det må da legges opp til en tilsettingsprosess som sikrer god og bred medvirkning fra ansatte og studenter. Arbeidsgruppen skisserer en mulig tilnærming til dette.

Med valgt rektor mener arbeidsgruppen at NHH fortsatt må gjøre aktiv bruk av en valgkomite som har som mandat å sikre at det er gode kandidater som oppfyller krav til så vel faglig som ledelsesmessig kompetanse.

Høring og allmøter

Forslaget er nå ute på høring blant de ansatte og studenter. Fristen for å melde inn uttalelser er torsdag 26. mai. Saken blir presentert for vitenskapelig ansatte på et allmøte mandag 23. mai i Auditorium Jan Mossin, kl. 12.15. Saken presenteres for teknisk-vitenskapelig ansatte på et allmøte mandag 9. mai.

Styret bestemmer

Det er styret som avgjør hvilken ledelsesmodell NHH skal ha. Saken skal opp på styremøtet 9. juni.

Arbeidsgruppen

Arne Hyttnes, eksternt styremedlem
Mette Bjørndal, professor og internt styremedlem
Jan I. Haaland, professor og dekan for masterutdanningen ved NHH (leder)
Linda Rud, leder forskingsadministrativ avdeling ved NHH
Nikolai Belsvik, student og ledar av fagutvalget i NHHS

Arbeidsgruppens innstilling

Flere interne nyheter