Salvanes og Tungodden 1404 professorer

Av Astri Inga Kamsvåg

26. mai 2016 14:53

(oppdatert: 27. mai 2016 08:37)

Salvanes og Tungodden 1404 professorer

Professorene Kjell G. Salvanes og Bertil Tungodden er ansatt i midlertidige stillinger som 1404 professor ved NHH for en periode på fem år.

Professor Kjell G. Salvanes
Professor Bertil Tungodden

Kjell Gunnar Salvanes og Bertil Tungodden leder hvert sitt forskningssenter, henholdsvis CELE og The Choice Lab.

- Vi har tatt i bruk stillingskoden 1404 professor for å understreke hvor viktig det er for oss å ha god faglig ledelse ved de to forskningssentrene som vi definerer som internasjonale spissområder, sier Gunnar E. Christensen, viserektor for fagressurser.

- Forskningen ved CELE og The Choice Lab er i internasjonal toppklasse, og derfor anerkjenner vi innsatsen til de som leder sentrene, på denne måten. Å få sentre/initiativer på dette nivået til å fungere og levere i henhold til mål og forventninger, er særdeles krevende. Vi er trygge på at kvaliteten på forskningen ved CELE og The Choice Lab vil fremmes ytterligere gjennom ansettelsene, sier Christensen.

Internasjonale spissområder

NHH har som ledd i arbeidet med spissing av forskning kategorisert strategiske forskningsinitiativer i tre grupper. Den fremste kategorien er såkalte ‘internasjonale spissområder’ (’international excellence’).

CELE og The Choice Lab inngår i denne kategorien og oppfyller kravene som NHH har satt for å være en internasjonal spiss:

  • forskning på høyt internasjonalt nivå
  • regelmessig publisering i de aller beste tidsskriftene
  • i posisjon for de mest prestisjefylte tildelingene fra forskningsrådet (SFF) og EU/H2020 (ERC)
  • rimelig størrelse på forskningsgruppen
  • betydelig internasjonalt forskningssamarbeid

- En nøkkelfaktor for å lykkes som internasjonalt spissområde, er solid og kompetent forskningsledelse. CELE og The Choice Lab har et aktivitetsomfang som tilsier at stabil og god forskningsledelse er en udiskutabel nødvendighet. Ved å ansette Kjell G. Salvanes og Bertil Tungodden i denne stillingstypen sikrer vi dette for de neste fem årene, sier Gunnar E. Christensen.

Kriterier for stillingstypen

NHH har lange tradisjoner for at sentre og store forskningsinitiativer skal ledes innenfor rammene av ordinære undervisnings- og forskerstillinger (professor/førsteamanuensis), det vil si uten at det etableres egne forsker- og forskningslederstillinger.

Universiteter og vitenskapelige høyskoler har imidlertid mulighet til å ansette i stillingskode 1404 professor, for å styrke den faglige ledelsen av spesifikke forsknings- og fagmiljøer og gjennom det fremme kvaliteten på forskningen.

Salvanes og Tungodden får permisjon fra det ordinære professoratet sitt, men lønnen deres som 1404 professor finansieres innenfor det ordinære lønnsbudsjettet til Institutt for samfunnsøkonomi. Det frigjøres ingen stillinger ved instituttet.

I henhold til retningslinjene er formålet med 1404 professor-stillingene å styrke den faglige ledelsen av forskningsmiljøene/fagmiljøene ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene og fremme kvaliteten på forskningen. Stillingene forutsettes nyttet til:

  • faglig ledelse av prioriterte forskningsstrategiske fagområder
  • tverrfaglige satsinger
  • oppbygging av nye forskningsprogrammer/forskningsområder
  • etablering og drift av sentre for fremragende forskning

kvalifikasjoner

En 1404 professor må allerede være erklært kompetent og etablert som professor, men fremragende faglig innsats og faglig autoritet er i seg selv ikke tilstrekkelig for å bli ansatt som 1404 professor.

Den som ansettes må ha betydelig evne til faglig lederskap, inkludert stor faglig integritet, evne til faglig samarbeid, til utvikling av fagmiljøet, samt evne til og interesse for formidling av forskningsresultater.

 - Både Kjell G. Salvanes og Bertil Tungodden kvalifiserer helt klart til 1404 professor-stillinger, sier Gunnar E. Christensen.

Interne nyheter