- God debatt i styret

Av Kristin B Risvand Mo

10. juni 2016 11:44

(oppdatert: 10. juni 2016 12:03)

- God debatt i styret

Etter mer enn 70 år med valgt rektor, vedtok styret torsdag å endre NHHs ledelsesmodell. Rektor Frøystein Gjesdal stemte for den historiske endringen.

Styremedlemmene avgir stemmen sin i det historiske valget. Foto: Kristin Risvand Mo

Med ni mot to stemmer vedtok styret torsdag 9. juni 2016 å endre ledelsesmodell til ansatt rektor og ekstern styreleder. Med unntak av NHHs første rektor, Ingvar Wederwang, som ble ansatt i 1937, har NHH alltid hatt valgt rektor. Fra 1. august 2017 endres dette.

- Vi hadde en veldig god debatt i styret. Den viktigste grunnen til at jeg kunne stemme for endringen var den brede enigheten om at det uansett ledelsesmodell vil det være rektors ansvar å verne akademisk frihet og sikre at viktige beslutninger er solid forankret i faglig stab, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Må praktiseres godt

Han mener NHH kan leve godt med begge ledermodellene, og at det aller viktigste at modellen praktiseres på en god måte.

- Når NHH nå endrer modell, er det et rett tidspunkt å gjøre det på. En ekstern styreleder vil bli en viktig sparringpartner for ledelsen og kan bidra til nødvendige endringsprosesser, sier Frøystein Gjestdal.

Styret var også opptatt av å sikre at NHH får en god dialog med Kunnskapsdepartementet om styreleder.

- Det er viktig med en styreleder med sterkt engasjement for høyskolen, sier Gjesdal.

Internt er det viktig med bred involvering og gode prosesser rundt ansettelsen av rektor, mener Gjesedal og legger til:

- Åpenhet i prosessen er viktig for å sikre nødvendig faglig legitimitet. Beslutningen vi nå har tatt krever at vi tar tak i prosessen rundt ansettelse av rektor umiddelbart.

Intern ledelseskraft

Professor Øystein Thøgersen, som representerer de vitenskapelig ansatte i styret, stemte også for enhetlig ledelse. I debatten i styret tok han utgangspunkt i NHHs konkurransesituasjon. 

- Vi er i en verden der konkurransesituasjonen endrer seg raskt, med behov for raskere beslutnings- og implementeringsprosesser, som likevel er godt forankret. Forskernes medbestemmelsesrett er viktig, men dette skal vi også kunne håndtere med en ny modell, uttalte han.

Thøgersens viktigste argument for å endre ledelsesmodell nå handler om et behov for intern ledelseskraft.

- Enhetlig ledelse dominerer todelt ledelse i så måte. Dette er lett å se i perioder med uro i organisasjonen, men gjelder også generelt, sa han.

- Veien videre handler nå om å legge til rette for en ansettelsesprosess med bred involvering fra hele NHH og alle institutter. En må også tenke gjennom rammene for en best mulig ledergruppe i det nye regimet.

Akademisk frihet

Malin Arve og Mette Bjørndal, som også representerte de vitenskapelig tilsatte (Malin Arve de mildertidige), ønsket å beholde dagens modell. Begge trakk frem betydningen av den akademiske friheten, og engasjement og involvering i beslutningsprosesser.

- Mens modellen med valgt rektor legger til rette for entreprenørskap og engasjement nedenfra, vektlegger den andre modellen styring og kontroll. Jeg er tilhenger av konsensusbasert ledelse, at vi skal bruke god tid på beslutninger og implementere raskt, sier Mette Bjørndal.

Bredere rekrutteringsgrunnlag

De teknisk-administrativt ansattes representant Arild Schanke påpekte at det er mange gode argumenter som trekker i begge retninger, og at mange nok hadde ønsket en tredjemodell med valgt rektor og ekstern styreleder.

- Når jeg har valgt å stemme for enhetlig ledelse, skyldes det først og fremst at vi med en ny modell vil vi få et bredere rekrutteringsgrunnlag for rektor. Jeg er også opptatt av at vi har en enhetlig ledelse som er ansvarlig for helheten, slik at det faglige og administrative går hånd i hånd. I tillegg kan modellen med ekstern styreleder bidra til økt legitimitet og være positivt for NHHs omdømme.

1. juni trådte nye regler for ledelsesmodell på universiteter og høgskoler i kraft. Lovendringen innebærer at ansatt rektor er normalen, og man kan endre modell med alminnelig flertall.

Les ekstern nyhetssak fra nhh.no: NHH går for ansatt rektor

Les tidligere sak på Paraplyen (2. mai 2016):
Tilsatt rektor og ekstern styreleder

Flere interne nyheter