- En fremtidsrettet, samlende og levende campus

10. februar 2016 18:58

(oppdatert: 29. mars 2016 19:05)

- En fremtidsrettet, samlende og levende campus

Fleksible og fremtidsrettede løsninger skal sikre bedre arealutnyttelse når NHH utbedrer bygningsmassen.

Prosjektsjef Anne Line Grepne

På styremøtet 11. februar 2016 legges NHHs strategiske arealplan for de neste 15 årene frem. Kunnskapsdepartementet har bedt alle høyskoler og universiteter om å legge frem planer for utvikling av bygningsmassen og effektiv arealbruk. NHH satte i høst ned en prosjektgruppe som skulle undersøke fremtidige arealløsninger på campus. Høyskolen har vært tidlig ute.

- Vi kom raskt i gang fordi det er behov for å gjøre noe med Høyblokken. Når vi først var i gang med Høyblokken, anså vi det også som en god idé å se på hele bygningsmassen, forteller prosjektsjef Anne Line Grepne som har ledet arbeidet i prosjektgruppen.

Arealplanen foreslår en rekke større og mindre tiltak på kort, mellomlang og lang sikt. Overordnede føringer som arealeffektivitet og deling av lokaler, fleksibilitet ved ombygginger og utskiftinger, samt standardisering av løsninger, står sentralt for alle tiltakene.

- Høyblokken blir vårt primærfokus i tiden som kommer, men vi ser det er muligheter for å gjøre tiltak av ulikt omfang også i resten av byggene som NHH disponerer. Det er viktig å understreke at dette dokumentet er levende, og det er mulig å rokkere på de ulike fasene og foreslåtte tiltakene, fortsetter Grepne.

Bedre utnyttelse

På kort sikt vil NHH gjennomføre mindre endringer for å forbedre effektivitet og kapasitetsutnyttelse, samt enkelte pilotprosjekter for å bygge om undervisningsrom og justere utformingen av arbeidsplasser. Et annet forslag er å tilrettelegge gangarealer til uformelle møteplasser som også kan benyttes som en forlengelse av undervisningsrom.

- Vi ønsker en levende campus der ansatte, studenter og gjester føler seg velkomne, sier Grepne.

I neste fase skal Høyblokken rehabiliteres. Skisseprosjektet starter i februar 2016 og varer til begynnelsen av 2017.

- Skisseprosjekt skal ende opp med ulike alternativer, og så er det opp til NHHs ledelse og styre å velge hvilken løsning vi går for, sier Grepne.

Selve rehabiliteringen begynner ikke før tidligst i 2018, blant annet grunnet statlige budsjettprosesser og nødvendige avklaringer. Når rehabiliteringen starter blir det nødvendig å finne alternative lokaler til ansatte som berøres av oppussingen.

- Konsekvensene vil variere avhengig av hvor omfattende løsninger vi velger. Vi har nevnt muligheten for moderne kontorrigg eller leie av lokaler i nærheten av NHH. Å være samlet på en campus har gitt NHH en styrke, og denne nærheten vil det bli viktig å ivareta også i en midlertidig rehabiliteringsperiode.

Mer varierte løsninger

NHH legger opp til økt bruk av mer varierte og åpne løsninger.

- Det blir viktig å tilrettelegge for mer samarbeid, uformelle møter, og samtidig sørge for tilpasning for konsentrasjonsarbeid. Dette gjelder både for ansatte og studenter. Vi ser en generell trend som går mot økt deling av lokaler, sier Grepne.

Vi ser en generell trend som går mot økt deling av lokaler.

Anne Line Grepne

Arealplanen fremhever også at teknologi og digitalisering blir stadig viktigere for ansatte og studenter ved NHH. Med en arbeidsplass som stadig blir mer mobil, reduseres behovet for den personlige arbeidsplassen i sin tradisjonelle form.

Grepne poengterer at endringene gir muligheter, og understreker at ansatte og studenter skal involveres i prosessen.

- Vi vet etter hvert mye om hvilke løsninger som kan fungere. Dette er en gylden mulighet for NHH til å forandre litt på måten vi arbeider, samhandler og møter hverandre på, samtidig som vi bevarer det som i dag fungerer godt.

Servicebygget

På enda lengre sikt skal deler av Servicebygget rustes opp. I tillegg ønsker både prosjektgruppen og andre interessenter å utvikle ytterligere areal for ikke-faglige studentaktiviteter. Det vil også være aktuelt å se nærmere på mulige kapasitetsutvidelser utover dagens bygningsmasse.

Prosjektgruppen

Prosjektleder Anne Line Grepne (prosjektsjef)
Erik Lundberg (seksjonsleder for eiendomsforvaltning, Avdeling for styring, økonomi og drift)
Therese Sverdrup (førsteamanuensis Institutt for strategi og ledelse)
Per Manne (dekan for bachelorutdanningen, hovedverneombud)
Kristin R. Teigland (administrasjonssjef Institutt for foretaksøkonomi)
Kjetil Sudmann Larssen (seksjonsleder for utredning og kvalitetssikring, Studieadministrativ avdeling)
Gunnar E. Christensen (viserektor for fagressurser)
Sissel Jensen (førsteamanuensis Institutt for samfunnsøkonomi, tillitsvalgt)
Martha Lehmann-Røed (seniorrådgiver HR, konstituert seksjonsleder for biblioteket)

PwC har bistått med prosessledelse. Administrativ ledergruppe og rektoratet har fungert som prosjektets styringsgruppe.

Les strategisk arealplan i styrepapirene på nhh.no

Tekst: Øyvind Fredriksen

flere interne nyheter