Vedtok budsjett for 2017

Av Kristin B Risvand Mo

12. desember 2016 12:38

(oppdatert: 12. desember 2016 12:44)

Vedtok budsjett for 2017

NHH trapper opp digitaliseringen og har satt av 4,9 millioner til digital eksamen, utdanningsteknologi, plagiatkontroll og et nytt Learning Management System i budsjettet for 2017.

Digitalisering er en av fem hovedprioriteringer i budsjettet som ble vedtatt av styret torsdag 8. desember 2017. De fire øvrige er: 

  • Bygg
  • Nytt rektorat og organisasjonsutvikling
  • Tiltak for å støtte en økning i eksterne forskningsmidler
  • Eksterne relasjoner

Det er satt av totalt 15,3 millioner til strategiske satsinger og prosjektrettede tiltak i 2017-budsjettet.

Det er foreløpig satt av kun 300 000 til bygg i 2017 (skisseprosjekt), men det arbeides med å avklare finansiering av et forprosjekt og tilgjengelige husleiemidler etter rehabilitering av 1936-bygget (sannsynligvis fra 2019).

Mer fra staten

Stortinget har vedtatt et nytt finansieringssystem for sektoren (se Paraplysak om statsbudsjettet fra oktober). Dette gir ca. 6 millioner kroner i økt bevilling i 2017.

Samtidig blir overføringene redusert som følge av krav til effektivisering, avbyråkratisering og innføring av digital post. Budsjettforliket i desember fører trolig til at effektiviseringskravet går opp fra 0,5 prosent til 0,8 prosent, noe som utgjør ca 3, 3 millioner i 2017 (endelig budsjettvedtak fattes i Stortinget 20. desember).

NHHs samlede budsjett i 2017 blir på 535 millioner kroner. Av dette går ca. 345 millioner til fastlønn og ca. 155 millioner til drift.

68 prosent av NHHs-budsjett brukes til å dekke faste lønnsforpliktelser. Også store deler av driftsbudsjettene er bundet opp, og NHH har lite oppsparte midler. Også i år er det derfor gjort en omfattende jobb for å finne områder for innsparing og effektivisering.

Reduserer ekstern sensur

Ved å redusere antall eksterne sensorer på skriftlige eksamener vil NHH spare 1,5 millioner i 2017. Hovedregelen er fortsatt at alle skriftlige eksamener skal ha ekstern sensor, men for kurs med mer enn 100 oppmeldte studenter skal kun 25 prosent av besvarelsene rettes av ekstern sensor. Den nye praksisen er godkjent av KD og på linje med hva flere i sektoren praktiserer. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.

Det budsjetteres også med lavere utgifter til strøm og porto, samt lavere investeringer i IT og bygg enn tidligere. For administrative enheter innfører NHH en fast sats på personalrelaterte kostnader slik at alle har samme nivå på kostnader relatert til kontorrekvisita, bevertning, gaver og avdelingsseminar.

Den administrative bemanningen videreføres med 97,3 årsverk som i 2016. Som kjent er det innenfor denne rammen i 2016 gjort en rekke endringer i medarbeideres oppgaver for å gi kapasitet til nye områder og sikre oppfølging av strategiske prioriteringer.

Flere interne nyheter