Digital eksamen er blitt prosjekt

Prosjektteamet: Trond Farestveit Erstad og Margrethe Tombre Clementsen jobber fulltid i prosjektet, Marita Kristiansen er ansatt som prosjektleder, mens Alexandra D. Bjørndal har allokert deler av sin tid til arbeid med digital eksamen. Kristian Øpstad på IT er assosiert medlem i gruppen.
Prosjektteamet: Trond Farestveit Erstad og Margrethe Tombre Clementsen jobber fulltid i prosjektet, Marita Kristiansen er ansatt som prosjektleder, mens Alexandra D. Bjørndal har allokert deler av sin tid til arbeid med digital eksamen. Kristian Øpstad på IT er assosiert medlem i gruppen.

5. desember 2016 11:02

(oppdatert: 5. desember 2016 11:26)

Digital eksamen er blitt prosjekt

NHH har siden høsten 2014 pilotert digital eksamen. Med etableringen av prosjektgruppen i september i år er vi nå klar for en vesentlig oppskalering.

Andel digital eksamen på NHH

2016: ca. 14%
(hjemmeeksamen: 40%, skoleeksamen: 1,5%)
2015: ca. 2%
2014: ca. 2% 

Samtidig med at antallet digitale eksamener økes betydelig i 2016 sammenlignet med årene før, arbeides det nå med formelt å etablere prosjektet -  konkretisere leveranser og mål, opprette styringsgruppe og avklare avgrensinger til andre aktiviteter og prosjekter.

mål

Det overordnede målet for prosjektet er at NHH skal være fulldigitale med hensyn til eksamensavvikling, vurdering og relaterte administrative prosesser– så langt det er hensiktsmessig –   innen utgangen av vårsemesteret 2019. Prosjektet skal også jobbe tett mot fagmiljøene for å legge til rette for realisering av de pedagogiske gevinstene digitalisering av vurdering åpner opp for.

hele eksamensprosessen

- Det er viktig at prosjektet har fokus på digitalisering av hele eksamensprosessen, ikke bare det som skjer på eksamensdagen. Sensur, og alle administrative prosesser i for- og etterkant av eksamen – inkludert karakterbegrunnelse og klagebehandling - skal digitaliseres, understreker prosjektleder Marita Kristiansen.

Alle roller i eksamensprosessen vil bli påvirket. Ved utgangen av prosjektperioden skal alle prosessene rundt digital eksamensavvikling være vedtatt og implementert i normal drift.

Sektorsamarbeid

NHH har sammen med et tjuetalls andre høyskoler og universiteter deltatt i en felles innkjøpsprosess arrangert av UNINETT, der UNIwise endte opp som foretrukket leverandør. Dette er samme leverandør som NHH har brukt i pilotfasen. Det vil opprettes felles opplæringsmateriell og arbeidsgrupper for erfaringsutveksling på nasjonalt plan.

Bidrar til videreutvikling av WISEflow

Tilbakemeldingene fra studenter, sensorer og administrative som har brukt systemet (WISEflow) er gode.

- Prosjektet vil legge opp til en strukturert prosess for å samle innspill til forbedringer i WISEflow fra både studenter, sensorer og administrativt personale, sier prosjektleder Marita Kristiansen.

– Videre vil vi gjennom et sektorsamarbeid stå sterkere i å kunne påvirke videreutvikling av funksjonalitet i systemet, for eksempel når det gjelder integrasjoner med Felles Studentsystem og P360, og når det gjelder løsninger for eksamener som krever matematisk utregninger og modeller, fortsetter hun.

Fordeler for sensor

 • Slipper å tyde håndskrift.
 • Slipper å signere og skanne eksamensprotokoll.
 • Umiddelbar tilgang til besvarelser etter avviklet eksamen, ingen sensurdager tapt i postgang.
 • Sensur vil kunne foregå enten offline eller online, man vil kunne ha tilgang til besvarelsene fra flere steder.
 • Mulighet til å kommentere i besvarelsen og dele kommentarer med medsensor og/eller studenter.
 • Enklere å gi tilbakemeldinger og karakterbegrunnelser til studenter.
 • Støtte for bruk av rubrics.

Fordeler for studenter

 • Eksamen vil bedre kunne tilpasses studiehverdagen og kommende arbeidsliv.
 • Lettere å organisere og ferdigstille besvarelse.
 • Behovet for tilpasninger til eksamen minsker, og fordeler/ulemper ved disse utjevnes.
 • På sikt vil man også kunne innføre vurderingsformer som er optimalisert til å understøtte læringsmål.

Fordeler for administrasjonen

 • Økt sikkerhet ved gjennomføring og distribusjon. Feilkilder reduseres ved færre mellomledd og færre manuelle prosesser.
 • Løsning som er integrert med Felles Studentsystem, slik at besvarelse, sensur, karakterbegrunnelse og klagesensur håndteres i samme system.
 • Overgang til papirløs eksamen vil være tids- og plassbesparende.
 • Reduserte kostnader til porto, eksamensark og trykking.

Kontakt

Kontakt gjerne prosjektgruppen på digex@nhh.no

Les mer

Studentsider om digital eksamen på nhh.no

Sensorsider om digital eksamen på nhh.no

Flere interne nyheter