Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

Her er oversikt over strategiske administrative prosjekter som NHH har gjennomført de siste årene.

SKISSEPROSJEKT FOR HØYSKOLEBYGGET

2016-2017
Kontakt: Anne Line Grepne
NHH har et omfattende behov for rehabilitering av selve høyblokken og nærmeste tilliggende arealer i høyskolebygget. Statsbygg ble gitt i oppdrag å prosjektere et rehabilitert høyskolebygg frem til ferdig skisseprosjekt. Skisseprosjektet la frem sluttleveranse i februar 2017. Gitt at finansielle rammer kommer på plass, vil et forprosjekt startes opp. Igangsetting av rehabilitering vil tidligst kunne starte i 2018.

PARALLELLSPRÅK

2016-2017
Kontakt: Sunniva Whittaker (Astri Kamsvåg)
NHH utviklet på oppdrag fra Språkrådet en modell for formålstjenlig fordeling av engelsk og norsk i universitets- og høyskolesektoren i Norge. En kartlegging av hvordan vi faktisk bruker engelsk og norsk innenfor de ulike områdene av virksomheten i dag, danner grunnlaget for å reflektere rundt hvordan vi synes fordelingen mellom norsk og engelsk bør være i de ulike kommunikasjonssituasjonene ved NHH. Last ned sluttrapporten (PDF)

SAMORDNING AV SERVICEFUNKSJONER

2016-2017
Kontakt: Eivind Drange
Prosjektet utarbeidet forslag til organisering av NHHs servicefunksjoner overfor studenter, ansatte og besøkende. Målsetningen var å heve kvaliteten på NHHs samlede servicetjenester, samtidig som man bedrer ressursutnyttelsen og reduserer tjenestenes sårbarhet. Det ble utarbeidet et løsningsforslag for kort sikt, men også en løsning som kan inngå i planleggingen av forestående rehabilitering av høyskolebygget.

UNDERVISNINGSTEKNOLOGI

2015-2016
Kontakt: Arild Schanke
Prosjektets målsetninger er å øke forelesernes kjennskap til og kompetanse om bruk av teknologi i undervisningen, med økt læringsutbytte for studentene som mål. I tillegg skulle prosjektet bidra til å bygge opp en teknisk infrastruktur som støtter opp om innovativ undervisning og få på plass et permanent teknisk-administrativt støtteapparat innen undervisningsteknologi.

INNFØRING AV SIKKER DIGITAL POST

2016
Kontakt: Signe Morvik
Prosjektets hovedmål er innføring av lovpålagt digital posthåndtering ved høyskolen. Dette innebærer elektronisk kommunikasjon inn og ut i henhold til eksternt regelverk og interne rutiner. Overgang fra papirbasert til digital posthåndtering vil gi miljø- og økonomiske gevinster i form av markant reduksjon, og på sikt slutt på, papirforbruk og portoutgifter.

Styringssystem for informasjonssikkerhet

2015-2016
Kontakt: Thor-Inge Næsset
NHH er, som de andre universitetene og høyskolene, pålagt å innføre et styringssystem for informasjonssikkerhet. Prosjektets målsetning var å utarbeide et styringssystem som er basert på anerkjente standarder for statsforvaltningen, ivaretar de kravene som lovverket stiller til slike styringssystemer, og samtidig er tilpasset NHHs sikkerhetsbehov, organisering og spesifisering av egne sikkerhetskrav og tiltak.

Eksterne relasjoner

2015-2015
Kontakt: Anne Line Grepne
Sentrale målsetninger var å utvikle en overordnet konkret strategi for bedriftsrelasjoner, utvikle interne retningslinjer for bedriftsrelasjoner, vurdere og beskrive ulike partnerskapsmodeller, og å foreslå en organisatorisk løsning for ivaretakelse av bedriftsrelasjoner.

nettsider

2013-2016
Kontakt: Marita Kristiansen
Overordnet mål for prosjektet var å opprette nye og mer brukervennlige nettsider for eksterne og interne brukere. NHH skal framstå med et helhetlig uttrykk på nett, vi skal redusere antallet publiseringsplattformer og nhh.no skal være tilgjengelig på alle skjermstørrelser (mobil, nettbrett, desktop). Prosjektet skulle også etablere en ny driftsmodell for nettarbeid, med færre publisister og strammere redaksjonell styring.
Last ned sluttrapporten (PDF, 0,44 mb)

Merkevare

2015
Kontakt: Kristin Risvand Mo
Les mer om merkevaren NHH (Paraplyen)

Oppgradering til Agresso Milestone 5

2016
Kontakt: Monica Nielsen Øen

Møtestruktur ved NHH

2015
Kontakt: Astri Kamsvåg

Kartlegging av teknisk-administrative oppgaver ved NHH

2014-2015
Kontakt: Odd A. Storetvedt
Last ned sluttrapporten (PDF, 1,8 mb)

NHH Executive’s strategiprosjekt

2015
Kontakt: Birthe Kåfjord Lange

Organisasjonsutvikling «Towards connected leadership»

2014-2015
Kontakt: Martha Lehmann-Røed
Last ned sluttrapporten Operativt rammeverk (PDF)