Språkressurser

Språkressurser

Her finner du nyttige verktøy for språk: slik skriver du godt (klarspråk), oversettelse og språkvask, NHHs egennavn og titler på engelsk, forskjell på britisk og amerikansk engelsk, og slik skriver du for nett.

Alt er alt. Kunst - NHH Nybygget

 • Skriveråd

  Skriveråd

  Bruk eit klart og godt språk i alt du skriv uavhengig av kva språk du skriv på. Her er tipsa for korleis du gjer det. Få fram hovudpoenga tidleg i teksten og tilpass bodskapet til målgruppa.

  • Skriv for målgruppa: Kva veit dei om dette temaet frå før? Ikkje ta ting for gitt. Tonen i teksten skal difor være tilpassa situasjonen brukaren er i når ho les teksten.
  • Vel språk etter kven målgruppa er (norsk eller engelsk). Skal teksten være på norsk, bruk riktig målform (bokmål eller nynorsk). Følg mållova.
  • Lag ei meiningsbærande overskrift og ingress som fenger lesaren.
  • Få fram hovudpoenget tidleg i teksten.
  • Bygg opp ein oversiktlig tekst. Bruk avsnitt, mellomtitlar og punktlister så det blir lett å orientere seg i teksten.
  • Bruk verb og aktivkonstruksjonar heller enn substantiv. Unngå passive formuleringar fordi dei lett dekker over roller og ansvar.
  • Bruk ordbøker, og les korrektur. Slå opp i ordboka, ta stavekontroll, og få gjerne ein kollega til å lese gjennom teksten for deg.
  • Sørg for at internspråk og sjargong ikkje står i vegen for at lesaren skal forstå teksten.
  • Bruk eit oppdatert språk, og forklar fremandord, faguttrykk og forkortelsar (eller kutt dei ut). 

  Skriveråd for skribentar i det offentlege

  Nettkurset Den gylne pennen

  Sjekkliste for skribentar

 • Oversetting og språkvask

  Oversetting og språkvask

  Treng du teksten din oversett eller språkvaska? Kontakt den på instituttet eller avdelinga di som har ansvar for bestilling av tenester og varer.

  NHH har rammeavtale med omsettingsbyrået Allegro for oversetting og språkvask.

  Rammeavtala skal sikre at NHH sitt behov for profesjonell omsetting og språkvask med høg fagleg standard av dokument med tekst og innhald av ulik terminologi innanfor administrasjon, undervisning og vitskap.

  Kontaktperson hos Allegro gir pristilbod på kvar enkelt jobb.

  Offentlege anskaffingar

  Ordbøker
  Ordnett

  Bokmåls- og nynorskordboka

  Universitets- og høgskolerådets (UHR) termbase for universitets- og høyskolesektoren

  Engelsk-engelsk ordbok (Cambridge dictionary)

  Nasjonal termportal

  Språkrådets termlister og -baser 

 • Språkkurs

  Språkkurs

  Har du lyst til å bli betre i engelsk, bokmål eller nynorsk? Kva med å bruke ein time på skrivekurset Den gylne pennen? NHH tilbyr språkkurs for administrativt og vitskapeleg tilsette.

  NHH kan på etterspørsel formidle korte kurs tilpassa ulike behov:

  • Kurs i "Klart språk". Skriv godt, uansett språk! 
   Start gjerne med nettkurset Den gylne pennen hos Språkrådet. Kontakt: astri.kamsvag@nhh.no

  • Kurs i administrativ engelsk

  • Kurs i nynorsk
   Oi, på nynorsk! er ein god start for å friske opp nynorsken. Det er eit nettkurs på 45-60 min utvikla av Språkrådet i samarbeid med Difi)
  Norsk for utanlandske tilsette
  Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon tilbyr norskkurs for utanlandske tilsette og partnarane deira. Andre i Bergen tilbyr òg norskkurs. I tillegg finst det nettkurs i norsk språk for utlendingar. Les meir om det på dei engelske nettsidene.
 • Nynorsk eller bokmål

  Nynorsk eller bokmål

  NHH skal følge reglane i Mållova når det gjeld bruk av bokmål og nynorsk på nett, papir og i sosiale medier. Følger du mållova?

  Mållova 
  Lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) krev at minimum 25 prosent av tekstane på nett og i trykksaker skal vere på nynorsk, og at alle som skriv til NHH skal få svar i same målform som dei vender seg til oss på. Nynorskkravet gjeld ikkje for interne tekstar mynta på tilsette. 

  Tilsette i staten som har skriftleg utforming som ein del av tenesta, pliktar å meistre både bokmål og nynorsk. Arbeidsgjevaren har ansvar for at dei tilsette innan rimeleg tid får nødvendig opplæring.

  Handlingsplan for bruk av nynorsk på NHH (PDF)

  Kurs i nynorsk
  Oi, på nynorsk! er ein god start for å friske opp nynorsken. Det er eit nettkurs på 45-60 min utvikla av Språkrådet i samarbeid med Difi)

  Nynorsk oversettingsverktøy
  Det finst gode nynorskressursar gratis på nett, til dømes
  • apertium.org
  • russemotto.com

  Hugs å kvalitetssikre teksten!

  Årleg rapportering
  NHH og andre sentrale statsorgan under departementsnivå rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk til Språkrådet.
 • Britisk engelsk

  Britisk engelsk

  Det engelske administrasjonsspråket ved NHH er britisk. Skriv centre, organise og travelled i staden for center, organize og traveled. Datoar skriv du slik: 5 July.

  Det får for eksempel disse konsekvensene:

  Datoer
  Skriv datoer slik: on 5 July 2016 (britisk).

  Ikke skriv på amerikansk: on July 5, 2016

  Bindestrek etter forstavelse
  Skriv ord med forstavelse uten bindestrek. 

  coordinator/to coordinate
  cooperation - to cooperate 

  Ikke skriv på amerikansk: 
  co-ordinate - to co-ordinate 
  co-operate - to co-operate (amerikansk)

  Endelser: -re og -er
  Bruk endelsen -re: centre, theatre.

  Ikke skriv på amerikansk -er: center, theater. 

  Endelser: -ise/isation og -ize/-ization
  Bruk -s i ord som organise/organisation, analyse, institutionalise, recognise, systematise, osv.

  Ikke bruk -z som på amerikansk: to organize/organization, analyze, institutionalize, recognize, systematize osv.

  -O og -OU
  Skriv -ou, i ord som colour, honour.

  Ikke skriv på amerikansk med -o: color, honor.

  Dobbel -l
  Skriv dobbel -l før endelsene -ing, -ed, -er.

  travel - travelling - travelled - traveller 
  signal - signalling - signalled - signaller 

  Ikke skriv enkel -l som på amerikansk: travel - traveling - traveled - traveler 
  signal - signaling - signaled - signaler.

 • Egennavn og titler i bruk ved NHH

  Egennavn og titler i bruk ved NHH

  Er du av og til i tvil om hva de ulike avdelingene, utvalgene og stillingstitlene på NHH egentlig heter på norsk og engelsk? Denne oversikten hjelper deg å bruke riktige termer.

  Det er viktig at vi som arbeider på NHH bruker de samme betegnelser om de samme fenomenene. Når vi bruker korrekte termer, bidrar vi til at NHH fremstår helhetlig.

  Oversikten er ikke fullstendig, så kom gjerne med innspill til forbedringer og utvidelser.

  Norsk - Engelsk 
  (parentes: nynorsk eller forkortelse)
  alfabetisk sorterting

  NHH
  • handelshøyskole - business school
  • instituttadministrasjon - department administration
  • Norges Handelshøyskole (Noregs Handelshøgskole) - Norwegian School of Economics
  • organisasjon - organisation
  • sentraladministrasjonen - central administration
  • teknisk-administrativt ansatte (tilsette) - administrative staff
  • vitenskapelig ansatt / faculty member - member of faculty, faculty member
  • vitenskapelig ansatte (som gruppe) (vitskapeleg tilsette) - faculty
  • vitenskapelig høgskole - specialised university
  STUDIENE - STUDIES
  • avgangsseremoni - graduation
  • avgangsstudent - graduating student
  • bachelorgrad - Bachelor's degree / BSc Degree in Economics and Business Administration
  • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon - Bachelor's / BA in Economics and Business Administration
  • etter- og videreutdanning (EVU) - continuing education
  • digital eksamen - digital assessment
  • immatrikulering - matriculation
  • mastergrad - Master's Degree / MSc Degree in Economics and Business Administration 
  • masteroppgave - Master's thesis
  • masterstudiet i regnskap og revisjon - Master's / MSc in Accounting and Auditing
  • masterstudiet i økonomi og administasjon - Master's /MSc in Economics and Business Administration 
  • sensuren faller 3. juli - the exam results will be announced on 3 July
  • siviløkonom - MSc in Economics and Business Administration
  • studiepoeng - ETCS credits
  • studieprogram - study programme                                                              
  • tidligere student - former student, alumni
  RÅD, UTVALG, FASTE MØTER - COMMITTEES
  INSTITUTTER - DEPARTMENTS
  ADMINISTRATIVE ENHETER -  ADMINISTRATIVE UNITS
  STILLINGTITLER VITENSKAPELIG ANSATTE - TITLES FACULTY MEMBERS

  Note that job titles should be capitalised when used next to a name (Rector Øystein Thøgersen). When the title is not next to the name it is, however, not capitalised (Øystein Thøgersen is rector at NHH). På norsk bruker vi liten forbokstav også når jobbtittelen står sammen med navnet.

  • dekan - dean
  • dekan for PhD-utdanningen - Dean of Doctoral Programme
  • doktorgradsstipendiat - PhD research scholar
  • forsker - researcher
  • forskningssjef - research director
  • førsteamanuensis - associate professor
  • førsteamanuensis på innstegsvilkår - associate professor (tenure-track)
  • førsteamanuensis II - adjunct associate professor
  • gjesteforeleser - guest lecturer
  • instituttleder - head of department
  • postdoktor/postdoc - post doctoral fellow (post doc)
  • postdoktor (m/undervisningsoppgaver) - assistant professor
  • postdoktor på innstegsvilkår - assistant professor (tenure-track)
  • professor - professor
  • professor for faglig lederskap (1404) - professor (research chair professor)
  • professor II - adjunct professor
  • profilkoordinator - coordinator for ...
  • programdirektør - programme director
  • programleder - programme manager
  • prorektor - deputy rector
  • prorektor for utdanning -  vice rector for academic affairs
  • prorektor for fagressurser - vice rector for faculty affairs     
  • prorektor for forskning - vice rector for research
  • prorektor for nyskapning og utviklingsarbeid - vice rector for innovation and development
  • rektor - rector
  • stipendiat - PhD research scholar
  • styreleder - chair of the board
  • undervisningsansvarlig - teaching coordinator
  • universitetslektor - assistant professor
  • veileder - supervisor
  • vitenskapelig assistent (vit ass) - research assistant
  STIPENDIATER OG DISPUTASER - RESEARCH SCHOLARS AND DEFENCES
  • bedømmelseskomite - evaluation committee
  • disputas - PhD defence (defense er amerikansk)
  • PhD avhandling - PhD thesis (dissertation er amerikansk)                                             
  • prøveforelesning - trial lecture (on a prescribed topic)                                                   
  • tema for prøveforelesning - prescribed topic for the trial lecture                                  
  • veileder - supervisor                                                                    
  • veiledningskomite - supervising committee
  STILLINGSTITLER OG FUNKSJONER TA-ANSATTE - TITLES AND FUNCIONS ADMINISTRATIVE STAFF

  Note that job titles should be capitalised when used next to a name (Rector Øystein Thøgersen). When the title is not next to the name it is, however, not capitalised (Øystein Thøgersen is rector at NHH). På norsk bruker vi liten forbokstav også når jobbtittelen står sammen med navnet.

  • administrasjonssjef - administration manager
  • arkivleder - archive manager
  • avdelingsdirektør - director (of)
  • avdelingsingeniør - senior engineer
  • avdelingsleder forskningsadministrativ avdeling - Adminstrative Manager, Office of Research Administration
  • avdelingsleder  - director
  • bibliotekar - librarian
  • driftsleder - operating manager
  • driftsoperatør - operator
  • driftstekniker - operating technician
  • førstekonsulent - higher executive officer
  • førstesekretær - senior secretary
  • HR-sjef - Director, Human Resources Office
  • ingeniør - Engineer
  • IT-lærling - IT apprentice
  • IT-sjef  - Director, Information Technology Services
  • kommunikasjonsrådgiver - communications adviser
  • kommunikasjonskonsulent - communications officer
  • kommunikasjons- og markedssjef - Director, Communications and Marketing Office
  • konsulent - executive officer
  • kontorfagslærling - clerical apprentice
  • lærling - apprentice
  • markeds- og kommunikasjonsrådgiver - marketing and communications adviser
  • overingeniør - senior engineer
  • personvernombud - data protection officer
  • prosjektleder - project manager
  • prosjektsjef - project director
  • prosjektøkonom - financial officer
  • redaktør - editor
  • rådgiver - adviser
  • seksjonsleder - Head of Section
  • seniorkonsulent - senior executive officer
  • seniorrådgiver - senior adviser
  • spesialbibliotekar - senior librarian
  • studentombud (-ombod) - student ombud
  • studieveileder - student adviser
  • universitetsbibliotekar - research librarian
  • webredaktør - web editor
  • økonomisjef - Director, Finance and Accounting Office
  TILKNYTTEDE MILJØER - 
  • Administrativt forskningsfond (AFF) - Administrative Research Institute
  • Norges Handelshøyskoles Studentforening (NHHS) - NHHS Student Association           
  • Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) - Institute for Research in Economics and Business Administration
  • fagforening - professional union