Rehabiliteringsprosjektet

Rehabiliteringsprosjektet

NHHs hovedbygg (1963-bygningsmassen) skal rehabiliteres. Vi er nå i prosjekteringsfasen.

NHH

FLEKSIBEL - FREMTIDSRETTET - BRUKERVENNLIG - SAMLENDE

Visjonen for NHHs bygningsmasse er en fremtidsrettet og levende campus som skaper rom for at studenter og ansatte sammen skal kunne levere forskning og utdanning på høyt internasjonalt nivå.

Viktige datoer
Vinter 2018-2019 Detaljprosjektering
Mars 2019 Flytting til Merino
5. april 2019 Siste undervisningsdag i hovedbygget
22. april 2019 Byggestart
1. januar 2021 Vi tar den nyrehabiliterte høyblokken i bruk!
 • Mål for rehabiliteringen

  Mål for rehabiliteringen

  MÅL FOR REHABILITERINGEN

  NHHs infrastruktur skal holde en standard som bygger opp under institusjonens høye ambisjoner: 

  • mer effektiv og fleksibel arealbruk
  • bedre arbeidsmiljø
  • bedre inneklima
  • lavere driftskostnader
  • bedre energieffektivitet
  • økt samhandling på tvers av avdelings- og instituttgrenser
  • bedre prosesser
  • tilrettelegge for moderne undervisningsformer
  • grep som bygger kultur og stolthet

 • Dette er besluttet

  Dette er besluttet

  • Full oppgradering av høyblokk, samt av klimaskjerm og tekniske anlegg i lavblokker og aula. Nær passivhusstandard.  
  • En rekke plangrep for økt samhandling, arealeffektivisering, fleksible og fremtidsrettede løsninger. 
  • Vekt på kostnadseffektive løsninger som gir stor forbedring. Kjelleretasjen beholdes i stor grad uendret med unntak av nødvendige tekniske tiltak.

  NHHS 'HJERTE'

   • Nytt "hjerte" og vestibyle i U. etg og 1. etg. lavblokk 

     - Nytt servicesenter tilknyttet vestibyle
     - Bokhandel flyttes hit, omgjøres til bokcafé

  • Eksisterende studentekspedisjon (påbygget fra 80-tallet) rives

  • Ansatte som i dag sitter i arealer som ikke berøres av rehabilitering, flyttes ikke.

  • Hele 1. etg Hovedbygget: Nytt representativt møteroms-/samhandlingsareal

  HVEM SKAL VÆRE HVOR?

  • Administrativt ansatte samlokaliseres, i all hovedsak, i inngangsetasje mot atkomstplass. Aktivitetsbasert arbeidsplassutforming

  • Instituttene som er i høyblokken i dag, blir værende i høyblokken.

  • Ledelsen og deler av sentraladministrasjonen skal fortsette å være i høyblokken.

  • 9. etg. disponeres foreløpig ikke. Styrerommet beholdes. 

 • Fakta

  Fakta

  NHHs hovedbygg er fra 1963 og trenger omfattende rehabilitering.

  Hovedbygget består av høyblokken, lavblokkene og aulaen. Planarbeidet startet våren 2016 med et skisseprosjekt som har utredet ulike alternativer for rehabiliteringen.

  Styret vedtok februar 2017 å gå for en total rehabilitering av høyblokken, av fasader og tak, tekniske anlegg, samt en ombygging og oppgradering av blant annet arealene rundt hovedinngangen og aulaen.

  Våren 2017 vil bli brukt til brukerprosesser og å utarbeide rom- og funksjonsprogram. Forprosjektet startet opp 2017 og varer omtrent ett år. Rehabiliteringen skal etter planen starte våren 2019 med innflytting i 2020. Politiske forhold kan påvirke tidsplanen.

  Rehabiliteringen skal finansieres på samme måte som nybygget fra 2013, gjennom en såkalt kurantordning. Kurantordningen forvaltes av Statsbygg og innebærer at prosjektet kan gjennomføres raskere enn om NHH skulle bedt om en egen tildeling over statsbudsjettet.

  I praksis innebærer ordningen at investeringen dekkes av fremtidig husleie. Husleien dekker byggekostnader og driftskostnader. Den innebærer også at Statsbygg overtar forvaltningen av bygningsmassen etter rehabilitering.

  For at Statsbygg skal overta forvaltning av bygningsmassen må den løftes til en tilfredsstillende standard. Det vil ikke være aktuelt for Statsbygg å overta et bygg med et stort vedlikeholdsetterslep uten midler til nødvendig rehabilitering. 

 • Nyheter om rehabiliteringen

  Nyheter om rehabiliteringen

  Her finner du en samling av alle nyhetssaker om rehabiliteringen, i hovedsak fra Paraplyen.

  Hvem skal hvor i rehabiliteringen?, 19. november 2018
  Rektoratet har nå avgjort hvilke enheter som skal flytte inn i Merino, og hvilke som skal flytte internt i Helleveien. FIN, RRR og FOR får lokaler i henholdsvis andre, tredje og fjerde etasje i Merino, mens  administrative enheter samles i femte etasje.

  Førebur flyttinga til Merino, 30. oktober 2018 
  I løpet av mars 2019 skal mange tilsette og studentar flytta inn i mellombels lokale i Merino-bygget. Arbeidet med å detaljplanleggja flyttinga og gjera Merino klart til bruk er i gang.

  Tilbake til Merino, 5. oktober 2018, K7 Bulletin 
  NHH blir en byggeplass de neste to årene. Det skjer ikke uten at studentene påvirkes. – Studentene vil merke at NHH blir en byggeplass, uten tvil, og Merinobygget er en gammel bygning, sier Linda Nøstbakken, prorektor for utdanning ved NHH.

  Innkvartering i Merino, 25. september 2018 
  NHH har inngått avtale med Rexir AS om leige av Merino-bygget i 2019 og 2020. Avtalen gjeld heile bygget (ca 18 600 kvm), i tillegg til parkeringsplassen sør for bygget. Overtakinga er 1. januar 2019.

  Rehabiltering av hovedbygg, 18. juni 2018 
  Styret ved NHH ga styreleder og rektor fullmakt til å sluttføre og signere husleiekontrakt med Statsbygg.

  Et viktig steg på veien, 7. februar 2018
  NHHs hovedbygg fra 1963 har akutt behov for rehabilitering. Tirsdag møtte NHHs prosjektleder Anne Line Grepne og kommunikasjons- og markedssjef Kristin Risvand Mo i Stortinget for å presenterte planene for et nytt og fremtidsrettet NHH-campus.

  Norges Handelshøyskole får 30 millioner til opprusting av høyblokken, Bergens Tidende, 31. januar 2018
  – Hun begynner å bli en gammel dame og er dessverre i kritisk dårlig stand, sier prosjektsjef for rehabiliteringen av NHH.

  2017

  Rehabiliteringsprosjektet i ny fase, 31. oktober 2017 
  Våren 2017 ble Skisseprosjektet ferdigstilt. Her ble rehabiliteringsbehovet kartlagt, og rammene for arealutnyttelse ble besluttet. Prosjektet er nå inne i Samspillsfasen. 

  Brukergrupper er klare, 15. mai 2017
  Nå er to av brukergruppene i forbindelse med rehabiliteringen klare: én med representanter for instituttene og én for sentraladministrasjonen. Arbeidsmiljøutvalget har allerede etablert en undergruppe, og Studentforeningens brukergruppe er godt i gang med arbeidet sitt.

  Vil pusse opp NHH, Bergens Tidende, 5. mai 2017
  Regjeringen bevilger 25 millioner kroner til forprosjekt. Hovedbygningen på Norges Handelshøyskole er fra 1963, og trenger oppussing. Nå kan ledelsen ved skolen juble.

  Jakten på perfekte kontorlokaler, 24. april 2017
  Denne uken er det klart for workshops om NHHs fremtidige kontorlokaler. – Vi oppfordrer samtlige ansatte ved NHH til å delta. Dette er noe som angår alle, sier prosjektsjef Anne Line Grepne.

  - Vi får mye for pengene, (video) 24. feb 2017
  9. februar 2017 vedtok styret ambisjonsnivået for rehabilitering av hovedbygget fra 1963. Det blir full oppgradering av høyblokken innvendig og utvendig, nye tekniske anlegg, men også en rekke tiltak som tilrettelegger for økt samhandling og mer fleksibel arealbruk.

  2016

  Ønsker å overføre bygningsmassen6. des 2016
  På styremøtet torsdag 8. desember skal styret ta stilling til en intensjonsavtale om forvaltningsoverføring av NHHs bygningsmasse.

  Skisseprosjektet for rehabiliteringen26. aug 2016
  Arbeidet med den forestående rehabiliteringen av den eldste delen av NHHs bygningsmasse er nå godt i gang. Origo Arkitektgruppe AS er valgt som kontraktpartner.

  - En fremtidsrettet, samlende og levende campus, 10. feb 2016
  Fleksible og fremtidsrettede løsninger skal sikre bedre arealutnyttelse når NHH utbedrer bygningsmassen.

 • Presentasjoner

  Presentasjoner

  Her er ulike presentasjoner om rehabiliteringen som har vært brukt i ulike anledninger.

  8. mai 2017 på administrativt allmøte Status
  26.-27. april 2017

  Brukerprosesser arbeidsplassutforming ved Anne Line Grepne

  Brukerprosess for nye arbeidsarealer ved Kenneth Tveito

  9. februar 2017 på styremøte Fremleggelse av sluttreferanser fra skisseprosjektet
  13. februar 2017 på administrativt allmøte Status og vei videre 
  31. oktober 2016 på administrativt allmøte Førsteutkast skisseprosjekt
 • Føringer

  Føringer

  Kunnskapsdepartementet setter følgende føringer for utformingen av arbeidsplassene:

  • KD legger stor vekt på funksjonalitet, standardisering og fleksibilitet, og at prosjektet har utredet flere alternativer.
  • KD oppfordrer til en betydelig andel aktivitetsbaserte arbeidsplasser, men vil ikke detaljstyre under forutsetning av effektiv arealbruk og nytenkning i bruk av infrastruktur. 
  • Areal pr ansatt må ligge innenfor arealnorm på 23 m2.
  • KD avviser ikke den presenterte løsningen, men utfordrer samtidig NHH og prosjektet til å utvikle en ektra etasje av høyblokken til aktivitetsbaserte arebeidsplasser i løpet av forprosjektet. 
 • Prosjekt-/Brukergruppe

  Prosjekt-/Brukergruppe

  I detaljprosjekteringen består brukergruppen av:

 • Styringsgruppe

  Styringsgruppe

  Statsbygg er byggherre.
  Hent: hovedentreprenør
  Origo: arkitekt