Prinsipper for intern kommunikasjon

Prinsipper for intern kommunikasjon

Du har selv ansvar for å holde deg informert ved hjelp av de tilgjengelige kanalene og for å kommunisere internt om saker som du har ansvar for. Ledere har et særlig kommunikasjonsansvar.

Åpen intern kommunikasjon, både i hver enkelt enhet og mellom institutter, sentre, avdelinger og seksjoner, bidrar til gode arbeidsprosesser. Dette styrker forutsetningene for at NHH når de overordnede målene sine.

internt først

NHH har som grunnprinsipp å informere ansatte og studenter før vi informerer eksternt. Det er fordi god intern informasjon legger grunnlaget for god ekstern kommunikasjon. I endringsprosesser og andre viktige saker utarbeider vi tiltaksplaner for intern kommunikasjon.

Både ledere og ansatte har ansvar for god kommunikasjon. Med saksansvar følger det også et informasjonsansvar. Dette betyr at den som har ansvar for en sak, også har ansvar for å informere internt.

Ledere har et særlig ansvar

Ledere har dermed et særlig ansvar for å kommunisere viktige beslutninger og prosesser til de ansatte i sin enhet.

På NHH er de viktigste ansikt-til-ansikt-kanalene instituttmøter, avdelingsmøter, seksjonsmøter og allmøter.

Ansattes ansvar

Hver enkelt ansatt har ansvar for å holde seg informert ved hjelp av de ulike tilgjengelige kanalene.

Digitale kanaler

Som supplement til lederne som kommunikasjonskanal har NHH gode digitale kanaler for informasjonsutveksling i hele organisasjonen.

Intranettet Paraplyen er den primære digitale informasjonskanalen for ansatte. Paraplyen gir grunnleggende informasjon som gjelder alle ansatte og er en støtte i det daglige arbeidet. Paraplyen gir kjennskap til institusjonen og bidrar med kunnskap og verktøy til å utføre arbeidet. Her får du også oversikt over konferanser, seminarer og andre begivenheter i NHHs regi.

Referat og dagsorden for mange av de faste møtene er tilgjengelig for ansatte i P360 eller på nhh.no. Særlig viktige saker publiserer vi på Paraplyen.

NHH sender epost til alle – eller et bredt utvalg – ansatte eller studenter bare i saker som krever særlig oppmerksomhet.

Hovedkanalen for digital kommunikasjon med studenter om studierelaterte tema er læringsstøtteplattformen Canvas.