Småforsk

Småforsk

Forskere i fast vitenskapelig stilling eller post doktorer/assistant professor stilling kan søke om midler i størrelsen kr 15.000-150.000 fra Småforsk.

Søknadsskjema

Rammen for 2018 er kr 788 000,-. Fristen for å søke er 1. mars 2018.

Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (Sak 7/17) har vedtatt å gjøre endringer i retningslinjene for Småforsk. Fra og med 2018 kan det enkelte institutt ikke søke om mer enn 50% av den totale rammen for Småforsk. Dette vil si at for 2018 kan det enkelte institutt ikke søke om en høyere småforskandel enn 394 000. Ordningen med at småforskandelen skal utgjøre 50% av totalkostnadene for småforskprosjektet opprettholdes.

Formål

Formålet med Småforsk er å sikre god bredde i forskningen og tilgang til såkornsmidler for forskere og forskergrupper for på denne måten å øke den totale forskningsvirksomheten ved NHH. Midlene skal primært dekke utgifter tilknyttet datainnsamling til småforskprosjektet, herunder teknisk-administrativ assistanse og reise i tilknytning datainnsamling. Midlene skal komme enkeltforskere og forskergrupper til gode.

Krav og kriterier 

 • Størrelsen på de enkelte bevilgningene er satt til: kr 15 000 – 150 000, hvorav inntil 50 prosent kan dekkes via ordningen.
 • Bevilgningene skal primært være ettårige, dvs. benyttes innenfor budsjettåret. Etablert praksis muliggjør imidlertid benyttelse av midlene til og med november påfølgende år.
 • Mottakere av støtte må være forskere i fast vitenskapelig stilling eller post doktorer/assistant professor.
 • Instituttene må selv bruke ordinære driftsmidler (minimum 50 prosent av totalen) som egeninnsats.
 • Søknaden skal inneholde begrunnelse for hva prosjektmidlene skal dekke, inkludert budsjett.

Presisering egenandel: Instituttene skal benytte ordinære driftsmidler som egeninnsats, minimum 50 prosent av totalen. Det presiseres at driftsmidler inkluderer annuum / faggruppemidler / virksomhetskapital ved instituttene. Eksterne prosjektmidler kan ikke benyttes som egenandel. Unntak kan gjøres dersom ekstern aktør bidrar direkte med tilskudd til det konkrete småforskprosjektet. I slike tilfeller skal tilskudd være avtalt på søknadstidspunkt. Lønnsmidler eller midler fra NHHs interne fond kan ikke benytts som egenandel.

Presisering bruk: Småforskordningen er ikke ment å dekke utgifter til IT utstyr, materiell og telefoner som ikke er nødvendig for gjennomføring av prosjektet. Ordningen dekker heller ikke reiser til konferanser, utenlandsopphold og annet som normalt dekkes av NHH-Fonds.

Søknadsprosess

Småforsk lyses ut sentralt. Prorektor for forskning håndterer søknadsprosessen og foretar en overordnet prioritering og tildeler, basert på innkomne søknader, rammer for instituttene. FFF konsulteres i prosessen. Instituttene håndterer videre faglig prioritering basert på tildelte rammer.

Retningslinjer for søknadsprosess

 • Send søknaden på epost til kontaktpersonen på instituttet ditt innen fristen. Bruk søknadsskjemaet som du finner øverst på denne siden. 
 • Instituttstyrer godkjenner søknaden din.
 • Heidi van Wageningen ved Forskningsadministrativ avdeling registrerer søknadene i P360 senest innen 16. mars til for behandling av prorektor for forskning.
 • Prorektor for forskning foretar overordnet prioritering og tildeler, basert på innkomne søknader rammer for instituttene. Prorektor konsulterer Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning i prosessen.
 • Forskningsadministrativ avdeling oversender innvilgede søknader og totalramme til instituttene.
 • Basert på dette foretar instituttene endelige faglige prioriteringer og oversender Seksjon for økonomi for prosjektoppretting.

KONTAKTPERSONER

Research support