Publikasjonsbonus

Publikasjonsbonus

Kontakt

E-post
bjarte.gronner@nhh.no

Retningslinjer for tildeling

  • Bonus utbetales på bakgrunn av publisering i tidsskrift som er på den til en hver tids gjeldende tidsskriftliste ved NHH, samt for publikasjoner i tidsskrift på til enhver tid gjeldene FT-liste.
  • Ansatte i faste stillinger og midlertidig ansatte med hovedstilling ved NHH, inkludert stipendiater og postdoktorer er berettiget publikasjonsbonus. Pensjonerte NHH-ansatte omfattes også av ordningen. I tillegg er ansatte i professor II-stilling ved NHH berettiget bonus dersom artikkelen opplyser om tilknytning til NHH slik at NHH krediteres på lik linje med hovedinstitusjonen (f.eks. SSB og NHH), og vedkommende har en medforfatter i full stilling ved NHH.
  • Publikasjoner som ikke er regulære artikler i tidsskrift på listen skal vurderes for eventuell bonusutbetaling av Forskningsutvalget. Dette gjelder "comments", "notes", "shorter papers", o.l. Publikasjoner av denne typen kan utløse hel, halv eller ingen bonus.
  • Dersom en artikkel har flere forfattere og alle er ansatt ved NHH deles bonus likt mellom forfatterne. Dersom en eller flere av forfatterne ikke er ansatt ved NHH deles bonusen på samme vis som over, men bare ansatte ved NHH vil få utbetalt sin del. Forfattere som ikke er ansatt ved NHH vil ikke få utbetalt bonus.
  • Utbetaling skjer ved dokumentasjon av publikasjonen og under forutsetning at NHH er ført opp som arbeidssted i publikasjonen.
  • Bonus pr publisering er satt til kr 100 000,- for publikasjoner i tidsskrift som både er på NHHs og FT-liste, kr 80 000,- for publikasjoner i tidsskrift som bare er på NHHs liste og kr 20 000,- for øvrige publikasjoner i tidsskrift på FT-listen som ikke er på NHHs bonusliste.
  • Revisjon av listen foretas hvert tredje år, neste gang innen utgangen av 2019. Eventuelle endringer i listen skal ikke ha tilbakevirkende kraft på allerede innsendte bidrag. En artikkel til et tidsskrift som befant seg på bonuslisten ved innsending, men som senere er tatt ut av listen, gir derfor rett til publikasjonsbonus.