Rapportering av DOI/online publikasjoner

Rapportering av DOI/online publikasjoner

Det har vært en del uklarheter på superbrukernivå internt i Cristin angående tolkningen av en ny retningslinje som ble offentliggjort i forbindelse med 2011-rapporteringen.  Følgende setning kan leses på DBHs informasjonsside om 2011-rapporteringen.

"...i slike tilfeller skal normalt den elektroniske versjonen ligge til grunn for rapporteringen, så fremt denne er identifisert med DOI"

Bakgrunn

Hovedårsaken til den nye retningslinjen er at Cristins NVI-system nå omfatter helseforetakene i tillegg til UH-sektoren og instituttsektoren.  Helseforetakene har tradisjon for å betrakte datoen da en publikasjon ble tilgjengeliggjort som publiseringsdato, ikke den datoen som har blitt påført den endelige trykte eller elektroniske publikasjonen når den kommer ut i "vanlig rekke".

NHH's registreringspraksis?

  • Publikasjoner som har medforfattere fra et helseforetak kan bli registrert i Cristin med datoen for online tilgjengelighet som publiseringsår.  Altså kan artikler som fremstår uten nummer/utgave, men som "iFirst", "online first" eller tilsvarende bli registrert med det året de ble tilgjengelige første gang.
  • Rene NHH-publikasjoner kan også registreres på denne måten, men det er ikke et krav.  Det er altså en grad av valgfrihet her.
  • Når publikasjoner registreres på denne måten, vil ikke de bibliografiske opplysningene være korrekte (sidetall, utgave, nummer mangler)
  • Når publikasjonen får påført fullstendige opplysninger, må den opprinnelige DOI-posten endres for å hindre dobbeltrapportering. Her er det en viss fare for dobbeltregistrering.
  • I tilfeller der en institusjon har rapportert en publikasjon basert på DOI, mens medvirkende institusjoner ikke har gjort det, må de sistnevnte registrere nye poster på samme publikasjon, men sørge for at forfattere fra institusjoner som allerede har rapportert ikke får dobbelt opp med poeng ved å sette dem til "ukjent" i institusjonslisten.

Altså kan denne praksisen føre til ukomplette opplysninger i Cristin, noe som selvsagt er negativt med tanke på referansebruk og forskerprofil. 

Lokal superbruker ved NHH vil derfor sterkt anbefale at vi holder oss til å registrere poster på den "gamle" måten der vi venter på publisert utgave (med sidetall, nummer og utgave). Unntaket er selvsagt der andre institusjoner krever registrering basert på DOI-dato.

Merk at det kun er elektroniske utgivelser med DOI som kan registreres på den nye måten.