Undervisning og pedagogikk

Undervisning og pedagogikk

NHH har som hovedmål å tilby utdanning på høyt internasjonalt nivå.

NHHs delmål 2 utdyper dette ved å presisere at undervisningen skal være på høyde med de beste internasjonale studiestedene.

Dette er ambisiøse mål, og det blir skissert noen områder som det er viktig for NHH å arbeide med for å nå disse målene. Spørsmålet er hvilke av disse som er på plass og hvilke som det er behov for økt fokus på.

NHHs undervisning skal være forskningsbasert. I undervisningen forutsettes det nær kontakt mellom studenter og aktive forskere og at utgangspunktet er relevant forskning på området.

Undervisningen skal bygge videre på etablerte forhåndskunnskaper, og innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte skal formidles til studentene.

Studentenes læringsutbytte skal stå i fokus, og organisering av undervisningen, aktiviteter i kurset, eksamensform osv. vil variere i forhold til fag, nivå, klassestørrelse, ressurser osv.

Forskningsbasert undervisning betyr også at valg av undervisningsmetoder og vurderingsformer skal baseres på hva pedagogisk forskning har vist er relevant.

Alle kurs skal ha god pedagogisk utforming og gjennomføres på en engasjerende måte med en balanse mellom teori og praktisk anvendelse.

Det har i mange år vært en jevn utvikling mot mer gruppeundervisning og alternative undervisnings- og vurderingsformer. Strategien legger opp til fortsatt pedagogisk utviklingsarbeid ved NHH der den teknologiske utviklingen er en relativt ny dimensjon.

Føringer og rammer blir på overordnet nivå lagt av styret. Styret har vedtatt forskrifter og ressursmessige rammer som instituttene og programutvalgene styrer etter.

I NHHs matrise for utdanning blir det i praksis et samspill mellom programutvalgene og instituttene mht. hvilke kurs som skal tilbys, hvilke ressurser som er tilgjengelig, føringer for undervisningsmetoder og vurderingsformer m.m.

Ansvaret for å initiere og koordinere fellesaktiviteter vedrørende pedagogisk utvikling og innovasjon er lagt til Pedagogikkutvalget.

Høyskolen har en professor II i pedagogikk som bl.a. gir veiledning til forelesere og har ansvaret for kurs i pedagogikk for nyansatte.

Mht. tekniske og administrative ressurser har utvalget en fast sekretær og det er avsatt en 50% stilling for å arbeide med utdanningsteknologi. Utvalget ser at det er behov for å styrke den faglig-pedagogiske kompetansen på høyskolen.