NHHs kvalitetssikringssystem

NHHs kvalitetssikringssystem

NHH tilbyr utdanning på et høyt internasjonalt nivå. Kvalitetssikringssystemet sikrer at høyskolens studieprogrammer holder høy kvalitet og er i en positiv utvikling.

De ulike prosessene og aktivitetene innen kvalitetssikkringssystemet struktureres innenfor følgende kvalitetsaspekter:

  • Styringskvalitet
  • Rammeverkskvalitet
  • Inntakskvalitet
  • Program- og undervisningskvalitet
  • Resultatkvalitet
  • Relevanskvalitet  

Detaljert informasjon om de ulike kvalitetsaspektene finnes i Rammeverket. Rammeverket beskriver i tillegg rolle- og ansvarsfordeling, rapporteringsrutiner og prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten.

Kursevalueringene er ryggraden i kvalitetssikringssystemet ved NHH. Kursene blir hvert år evaluert av studentene og foreleser, og resultatene blir behandlet av instituttledelsen og programutvalgene.

Kursevaluering

Studentene evaluerer kursene via Its learning. Resultatene går til kursansvarlig.

Kursrapport

Kursansvarlig skriver sin kursrapport basert på studentenes kursevalueringer og forelesernes egne vurderinger om gjennomføring av kurset. Kursrapporten og evalueringene sendes til instituttene og programutvalgene.

Instituttene

Instituttene har ansvaret for det enkelte kurs og for å levere kursene til de enkelte studieprogrammene. På grunnlag av kursrapportene og andre indikatorer vurderes kvaliteten i kurstilbudet. Hvis noen kurs ikke fungerer godt, er det først og fremst instituttets ansvar å sørge for at det skjer en forbedring.

Programutvalgene

Programutvalgene (PBU/PMU/FFF/PEU) har ansvaret for kvaliteten i hele studiet. Utvalgene/dekanen gjennomgår hvert semester resultatene fra kursevalueringene, samt forelesers kursrapport.

Oppfølging

Dekanene og instituttene avholder semestervise dialogmøter der blant annet kursevalueringer og kursrapport blir behandlet. Instituttene følger opp resultatene fra evalueringen og har ansvar for eventuelle tiltak. I praksis skjer dette ofte i nært samarbeid med dekanen. Dekanen tilbakemelder resultatene fra kursevalueringene til studentene via semestervis dekanbrev som blir publisert på Itslearning. Den enkelte foreleser oppfordres til å oppsummere eventuelle endringer gjort på bakgrunn av kursevalueringene neste gang kurset holdes.