Låne lokaler ved NHH

Låne lokaler ved NHH

Ansatte og studenter kan søke om å låne lokaler ved NHH til arrangement utenfor ordinære åpningstider.

  • Søknad om å låne lokale skjer via elektronisk søknadsskjema.
  • Søknaden må sendes minimum to uker før arrangementet.
  • Den som sender skjemaet er å regne som ansvarlig for arrangementet.

Før du søker

Det er en betingelse at søker har gjennomgått regler for bruk av lokaler hos NHH samt regler for bruke av Sammen-kantiner (tidligere SiB) etter ordinær brukstid.

Søknad om lån av lokaler hos nHH

Jeg bekrefter at jeg har lest regler for bruk av lokaler.

Kontakt

E-post
booking@nhh.no

Regler for bruk av lokaler hos nhh

Ansvarlige kontaktpersoner som representerer arrangøren

  • Det skal utpekes to personer som representerer arrangøren og står ansvarlig overfor Administrativ og teknisk driftsavdeling i forbindelse med arrangementet.
  • Disse skal være edruelige og selv være til stede før, under og etter arrangementet. De ansvarlige skal særlig påse at arrangementet blir lagt opp og organisert slik at arrangøren ivaretar hensynet til sikkerhet, brannvern og skjenkebestemmelser.
  • Disse har ansvar for opprydding og tilbakestilling av lokale ved arrangementsslutt. Det bekreftes at arrangøren har gjort seg kjent med regler for bruk av Sammen-kantiner etter ordinær brukstid.

Ansvarlig person ifm. åpent kjøkken

  • Ved åpent kjøkken, dvs. i de tilfellene studentene er delaktig i servering/oppvask, skal studentene utpeke en ansvarlig person, godkjent av SiB.
  • Denne personen skal under hele arrangementet være edruelig. Under denne type arrangementer kreves avgift på kr.1500,- for brekkasje. Beløpet innbetales til NHHs konto: 7694 0500 350. mrk.1320.

Skjenkebevilling

  • Kopi av godkjent søknad om skjenkebevilling skal forevises SiB før arrangementene. 
  • Det er arrangørs ansvar å sørge for at bevilgning er i orden.

NB! Hvis ikke den er i orden kan det medføre umiddelbar stans av arrangement.