Utveksling og praksismobilitet

Utveksling og praksismobilitet

NHH opnar for utveksling og praksis til utvalde land hausten 2021.

Sist oppdatert 27. mai kl. 10.32 (All informasjon om haustsemesteret 2021.)

Haustsemesteret 2021

 • Utreisande utveksling hausten 2021

  Utreisande utveksling hausten 2021

  NHH har beslutta at planlagd mobilitet til Europa, Canada, USA, Japan og Russland er i tråd med norske myndigheiter sin definisjon som ei nødvendig reise og kan gå som planlagd i haustsemesteret 2021.

  Vi gjer merksam på at fleire av NHH sine partnaruniversitet allereie har kansellert utveksling for haustsemesteret 2021, og at dette talet er aukande.

  Vi vil tillata at studentar dreg på utveksling dersom

  1) vertsinstitusjonen tek imot innreisande utvekslingsstudentar, og

  2) lokale styresmakter i vertslandet ikkje innfører reiserestriksjonar som hindrar studentar i å reisa inn i landet.

  Det må reknast som sannsynleg at vertsinstitusjonar framleis kan kansellera utveksling for innreisande studentar. Dette er utanfor NHH sin kontroll. Likeins er andre land sine innreisereglar noko NHH ikkje rår med.

  Vi tilrår difor alle studentar om å ha ein plan B viss dette skulle skje. Det kan enten vera å fortsetja studia ved NHH hausten 2021, utsetja utvekslingssemesteret til seinare om mogeleg, eller vurdera moglegheita for å fullføra utvekslingssemesteret digitalt, dersom vertsinstitusjonen tilbyr dette.

  NHH følgjer situasjonen tett og kjem til å kommunisera direkte med studentane som har fått innvilga utveksling hausten 2021 dersom det kjem endringar. Det er også svært viktig at studentane sjølve held seg oppdatert om situasjonen, og rettar seg aktivt etter informasjonen frå vertsinstitusjonen og lokale styresmakter i det landet dei skal reisa til.

  For dei studentane som held på planen om å gjennomføra eit utvekslingssemester hausten 2021 er det svært viktig at ein sørgjer for å vere godt forsikra. Sjekk gjerne med fleire forsikringstilbydarar for å finna den forsikringa med best vilkår tilpassa ditt behov. Det er også viktig å vere klar over at mange forsikringsselskap har visse vilkår som kan avgrense dekningsgraden eller deira evne til å gi assistanse raskt viss uhellet er ute. Kvar einskild student må tenkje igjennom kva konsekvensar manglande forsikringsgrad kan ha, og korleis ein best kan førebu seg på å handtere det.

  Vidare er det viktig at alle studentar set seg godt inn i lokale forhold og det som ventar på studiestaden. Du må vere budd på sitje i karantene ved ankomst, å bli møtt med digitale undervisningstilbod, heilt eller delvis, det kan vere restriksjonar på og utanfor campus for sosial omgang med andre og det landet eller byen ein utvekslar til kan raskt og uventa innføre strenge tiltak for sosial distansering som er meir inngripande i kvardagen enn dei strengaste tiltaka vi hittil har opplevd i Norge.

  Studentar er tilrådd å førebu seg både mentalt og praktisk på førehand og leggja ein plan for korleis ein kan handtere både venta og uventa situasjonar.

 • Praksismobilitet hausten 2021

  Praksismobilitet hausten 2021

  NHH har vedteke at studentar som planlegg eit praksisopphald som inngår i graden ved NHH hausten 2021 kan reisa til Europa, Canada, USA, Japan og Russland. Dette vert definert som ei nødvendig reise.

  Reiserestriksjonar innført av vertslandet kan likevel også hindra deg frå å reisa, dette er utanfor NHH sin kontroll. Viss der er restriksjonar på reiser til landet du skal til, må du utsetja avreise frå Noreg til restriksjonane vert heva. Alternativt kan du be selskapet du skal til om å få byrja praksisopphaldet virtuelt, og så reisa når restriksjonane vert heva.

  Du må også ta høgde for at du kanskje må sitja i karantene i eit visst antal dagar etter ankomst og at du må avklara det praktiske rundt dette med arbeidsgivar. Vi tilrår å planleggja ankomst i vertslandet i god nok tid til at karantene kan gjennomførast før første arbeidsdag.

  Dersom det ikkje er mogleg å få ein avtale med arbeidsgjevaren om å byrja praksisen heimanfrå eller i karantene i vertslandet, og du heller ikkje har høve til å endra tidsrom for praksisopphaldet, må du avlysa og trekkja deg frå praksisopphaldet.

  Merk at studentar som tek Internship Abroad-kurs ved NHH, kan oppleva at selskap eller institusjonar dei skulle ha praksisopphald i avlyser på kort varsel. Dette er utanfor NHH sin kontroll.

  I slike høve vil NHH leggja til rette for fortsatt deltaking i Internship Abroad-kurset så langt det er mogeleg. For å kunna fortsetja med kurset må du oppfylla følgjande krav:

  • Du må ha fullført minst fire veker av praksisopphaldet i utlandet.
  • Du må ha fullført det obligatoriske kursarbeidet.

  Kursansvarleg ved NHH vil vurdera om det er mogeleg for deg å fortsetja kurset etter at praksisopphaldet er blitt avlyst.

  For ytterlegare informasjon om kva studentar som planlegg eit praksisopphald må tenke på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling hausten 2021.

  UTGIFTER TILKNYTT PRAKSISMOBILITET

  Dersom det er mogeleg tilrår vi at du utsett utlegg i samband med ditt planlagde opphald.

  Prøv å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybillettar, avbestillingsforsikring etc.

  Undersøk om det er mogeleg å få utgifter refundert dersom du vert tvungen til å avlysa opphaldet.

 • Dobbelgradsstudentar studieåret 2021/2022

  Dobbelgradsstudentar studieåret 2021/2022

  For studentar som planlegg eit NHH-initiert dobbelgradsopphald hausten 2021 eller våren 2022 har no NHH vedteke at det vert opna opp for utreise til alle partnarland.

  Merk likevel at innreiserestriksjonar innført av vertslandet kan hindra deg frå å reisa.

  For ytterlegare informasjon om dei vurderingane NHH har lagt til grunn og informasjon om kva studentar som planlegg eit dobbelgradsopphald må tenkje på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling hausten 2021.

 • Innveksling til NHH

  Innveksling til NHH

  NHH opnar for at studentar som er nominert av NHHs partneruniversitet til utveksling ved NHH hausten 2021 er velkomne til dette.

  Alle innkomande utvekslingsstudentar ved NHH må følgje gjeldande nasjonale og lokale reisereglar og retningsliner til ei kvar tid.

Vårsemesteret 2021

 • Utreisande utveksling våren 2021

  Utreisande utveksling våren 2021

  NHH har vedtatt at utveksling innanfor Europa er i tråd med norske myndigheiter sin definisjon som ei nødvendig reise og kan gå som planlagt i vårsemesteret 2021.

  Det betyr dessverre at all utveksling utanfor Europa i vårsemesteret 2021 er kansellert.

  Det som er definert som Europa inkluderer EU- og EØS-land, samt Storbritannia og Sveits.

  Vi har stor forståing for at eit utvekslingssemester er noko dei fleste studentar ser fram til og ønskjer å gjera som del av studia sine ved NHH, og at dei studentane som hadde planlagt eit utvekslingssemester utanfor Europa våren 2021 er skuffa over dette utfallet. Likevel er helsa og tryggleiken til studentane vår hovudprioritet.

  Det er dessutan mange usikkerheitsmoment knytt til utveksling utanfor Europa, til dømes restriksjonar for innreise til mange land, samt høve til å returnere til Norge før fullført semester viss det skulle bli nødvendig. Det er per i dag svært få eller ingen kommersielle flygingar til mange av landa utanfor Europa som NHH normalt sender studentar til.

  Fleire av NHH sine partneruniversitet utanfor Europa har allereie kansellert utveksling for vårsemesteret 2021, og talet aukar stadig.

  Dette tyder at vi vil tillate at studentar dreg på utveksling innanfor Europa viss

  1) vertsinstitusjonen tek imot innreisande utvekslingsstudentar, og

  2) lokale styresmakter i vertslandet ikkje kjem med reiserestriksjonar som hindrar studentar i å reisa inn i landet.

  Det må reknast som sannsynleg at vertsinstitusjonen i Europa framleis kan kansellere utveksling for innreisande studentar, dette er utanfor NHH sin kontroll. Likeins er andre land sine innreisebestemmingar noko NHH ikkje rår med. Vi tilrår derfor framleis at alle studentar har ein plan B viss det skulle skje. Det kan enten vera å fortsetja studia ved NHH våren 2021, utsetja utvekslingssemesteret til seinare om mogeleg, eller vurdera mogelegheita for å fullføra utvekslingssemesteret digitalt, dersom vertsinstitusjonen tilbyr dette.

  NHH følgjer situasjonen tett og kjem til å kommunisera direkte med studentane som har fått innvilga utveksling i Europa våren 2021 dersom det kjem endringar. Det er også svært viktig at studentane sjølve held seg  oppdatert om situasjonen, og forheld seg aktivt til informasjon gitt av sin vertsinstitusjon og lokale styresmakter i det landet dei skal reise til.

  For dei studentane som held på planen om å gjennomføre eit utvekslingssemester i Europa våren 2021 er det ekstremt viktig at ein sørger for å vere godt forsikra. Sjekk gjerne med fleire forsikringstilbydarar for å finne den forsikringa med best vilkår tilpassa den enkelte sitt behov. Det er også viktig å vere klar over at mange forsikringsselskap har visse vilkår som kan avgrense dekningsgraden eller deira evne til å gi assistanse raskt viss uhellet er ute. Kvar enkelt student må tenke igjennom kva konsekvensar det kan ha, og korleis ein best kan førebu seg på å handtere det.

  Vidare er det viktig at alle studentar set seg godt inn i lokale forhold og det som ventar ein på studiestaden. Ein må vere budd på sitte i karantene ved ankomst, å bli møtt med digitale undervisningstilbod, heilt eller delvis, det kan vere avgrensingar både på og utanfor campus for sosial omgang med andre og det landet eller byen ein utvekslar til kan raskt og uventa innføre strenge tiltak for sosial distansering som er meir inngripande i kvardagen enn dei strengaste tiltaka vi hittil har opplevd i Norge. Studentar er tilrådd å førebu seg både mentalt og praktisk på førehand og legge ein plan for korleis ein kan handtere både venta og uventa situasjonar.

  Det er obligatorisk for alle å følgje NHH sitt beredskapsseminar for utreisande studentar som blir lagt ut på Canvas 15. oktober.

  Virtuell utveksling våren 2021

  Nokre vertsinstitusjonar kan koma til å avlysa fysisk utveksling og tilby kurs via virtuell utveksling i staden. For våren 2021 kjem NHH til å tillata at studentar tek virtuelle kurs som erstatning. Merk at det ikkje vert delt ut Erasmus+-stipend for virtuell utveksling.

  Dersom du skal på utveksling som betalande student, er det også sannsynleg at du må betala den vanlege studieavgifta til vertsinstitusjonen sjølv om du ikkje kan dra dit og ønskjer å fullføra semesteret digitalt i staden.

  Ver merksam på at det har enno ikkje kome ei avklaring frå Lånekassen om dei vil utbetale ekstra støtte til å dekke skulepengar for virtuell utveksling våren 2021.

  Du kan også kombinera kurs frå virtuell utveksling med kurs teke på NHH.

  Studentar som får utvekslingssemesteret sitt avlyst kan også vurdera virtuell utveksling via Engage.eu Online Exchange-initiativet. Kurstilbodet for våren 2021 vert oppdatert seinare i haust.

  Innovation School sommaren 2021

  Masterstudentar som får utvekslingsopphaldet sitt avlyst kan få høve til å reisa utanlands og få internasjonal erfaring gjennom deltaking på NHHs Innovation School i Tyskland sommaren 2021.

  Følg med på nettsida for oppdateringar om tilbodet.

  Søknadsfristen vert 15. oktober 2020.

  Utgifter tilknytt utvekslingssemesteret

  Dersom det er mogeleg tilrår vi at du utsett utlegg i samband med ditt planlagde opphald.

  Prøv å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring etc.

  Undersøk om det er mogeleg å få utgifter refundert dersom du vert tvunge til å avlysa opphaldet.

 • Praksismobilitet haust 2020 og vår 2021

  Praksismobilitet haust 2020 og vår 2021

  NHH har vedtatt at studentar som planlegg eit NHH-initiert praksisopphald i Europa hausten 2020 eller våren 2021 kan reise. Dette vert definert som ei nødvendig reise.

  Det betyr dessverre også at all praksismobilitet utanfor Europa er kansellert.

  Det som er definert som Europa inkluderer EU- og EØS-land, samt Storbritannia og Sveits.

  For nærmare informasjon om kva vurderingar NHH har lagt til grunn for å kome fram til denne avgjerda sjå det som står i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Reiserestriksjonar innført av vertslandet kan likevel også hindra deg frå å reisa innanfor Europa, dette er utanfor NHH sin kontroll. Viss der er restriksjonar på reiser til landet du skal til, må du utsetja avreise frå Noreg til restriksjonane vert heva. Alternativt kan du be selskapet du skal til om å få byrja praksisopphaldet virtuelt, og så reisa når restriksjonane vert heva.

  Du må også ta høgde for at du kanskje må sitte i karantene i eit visst antal dagar etter framkomst og at du må avklare det praktiske rundt dette med arbeidsgivar. Det er tilrådd å planlegge framkomst i vertslandet i god nok tid til at karantene kan gjennomførast før første arbeidsdag.

  Dersom det ikkje er mogeleg å få ein avtale med arbeidsgjevaren om å byrja praksisen heimanfrå eller i karantene i vertslandet, og du heller ikkje har høve til å endra tidsrom for praksisopphaldet, må du avlysa og trekka deg frå praksisopphaldet.

  Merk at studentar som tek Internship Abroad-kurs ved NHH eller planlegg å gjennomføra CEMS-internship i utlandet, kan oppleva at selskap eller institusjonar dei skulle ha praksisopphald avlyser på kort varsel. Dette er utanfor NHH sin kontroll.

  I slike tilfelle vil NHH leggja til rette for fortsatt deltaking i Internship Abroad-kurset så langt det er mogeleg. For å kunna fortsetja med kurset må du oppfylla følgjande krav:

  • Du må ha fullført minst fire veker av praksisopphaldet i utlandet.
  • Du må ha fullført det obligatoriske kursarbeidet.

  Kursansvarleg ved NHH vil vurdera om det er mogeleg for deg å fortsetja kurset etter at praksisopphaldet er blitt avlyst.

  CEMS-studentar må ta kontakt med NHHs CEMS Corporate Relations Manager så fort som mogeleg dersom CEMS-internshipet vert avlyst eller utsett, for å få råd og assistanse med omsyn til å finna ei løysing.

  For ytterlegare informasjon om kva studentar som planlegg eit praksisopphald i Europa må tenke på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Beredskapsseminaret for utreisande studentar i regi av NHH som vert lagt ut på Canvas 15. oktober er også obligatorisk for utreisande praksisstudentar.

  Studentar som har uavhengige praksisopphald i utlandet, må også vera førebudde på at arbeidsgjevaren kan måtte avlysa opphaldet på kort varsel. Hugs å halda deg oppdatert på informasjon frå NHH til ei kvar tid.

  Utgifter tilknytt praksismobilitet

  Dersom det er mogeleg tilrår vi at du utsett utlegg i samband med ditt planlagde opphald.

  Prøv å sikre deg ved å kjøpe fleksible flybillettar, avbestillingsforsikring etc.

  Undersøk om det er mogleg å få utgifter refundert dersom du vert tvungen til å avlyse opphaldet.

 • Dobbelgradsstudentar studieåret 2020/21

  Dobbelgradsstudentar studieåret 2020/21

  For studentar som planlegg eit NHH-initiert dobbelgradsopphald hausten 2020 eller våren 2021 har no NHH vedtatt at det vert opna opp for utreise innanfor Europa. Merk likevel at innreiserestriksjonar innført av vertslandet kan hindra deg frå å reisa.

  For ytterlegare informasjon om dei vurderingane NHH har lagt til grunn og informasjon om kva studentar som planlegg eit dobbelgradsopphald i Europa må tenke på og førebu før avreise viser vi til informasjon i avsnittet over om utreisande utveksling våren 2021.

  Utreisande dobbelgradsstudentar i 2020/21 skal allereie ha deltatt på eit beredskapsseminaret for utreisande studentar i regi av NHH. Sjå likevel gjerne beredskapsseminaret på nytt som vert lagt ut på Canvas 15. oktober.