Undervisning

Undervisning

Informasjon om undervisningsaktivitetar ved NHH under coronapandemien.

haustsemesteret 2021

Publisert 11. november 2020, kl. 08.45, sist oppdatert 16. juli 2021 kl.16.03 (lagt til informasjon om haustsemesteret 2021 og fjerna informasjon om vårsemesteret 2021.)

Grunnprinsippet for planlegginga av kommande haustsemester er førebygging. Når det gjeld undervisning og læringsaktivitetar legg NHH fleksible planar som skal kunne gjennomførast i dei fleste omstende, frå ein relativt normal situasjon til eit ekstremtilfelle med eit stort Covid-19-utbrot som tvinger oss til å stenge ned campus.

Undervisningsaktivitetar

Det kjem til å vere eit digitalt alternativ for undervisning i alle emne ved NHH kommande haust. Dette gjeld både på bachelor- og masternivå. Det vil variere frå emne til emne om hovudforma på undervisninga er fysisk eller digital, og nokre emne vil gjerne også vere heildigitale.

Like fullt er fysiske møteplassar viktige, og skulen håpar å sjå så mange studentar som mogleg på campus.

Hovudretningslinjer for å unngå smitte:

    • Dei viktigaste tiltaka er 1-metersregelen, god handhygiene og reingjering av arbeidsflater
    • Respekter at annakvart sete i lesesalar, kantiner og auditorium ikkje skal brukast
    • Følg dei fysiske markeringane og einvegstrafikk i korridorar og fellesområde

Skulen oppfattar fysiske aktivitetar som særleg viktige for nye studentar. Difor vil bachelorstudentar sitt behov for fysiske møteplassar bli møtt på programnivå – med mindre vi hamnar i ein situasjon med fullstendig nedstenging på grunn av Covid-19.

POSTSTUDIERETT

Publisert 28. august 2020 kl. 14.55. Oppdatert 16. juli 2021 kl.15.07 (informasjon om hausten 2021).

NHH opnar for poststudierett for studentar som avsluttar masterstudia våren 2021.