Undervisning

Undervisning

Informasjon om undervisningsaktivitetar ved NHH under coronapandemien.

haustsemesteret 2021

Sst oppdatert 24. september 2021 kl.11.00 (justeringar for bruk av faste plassar i auditorium)

Grunnprinsippet for planlegginga av haustsemester er førebygging. Når det gjeld undervisning og læringsaktivitetar legg NHH fleksible planar som skal kunne gjennomførast i dei fleste omstende, frå ein relativt normal situasjon til eit ekstremtilfelle med eit stort Covid-19-utbrot som tvinger oss til å stenge ned campus.

Undervisningsaktivitetar

Det er eit digitalt alternativ for undervisning i alle emne ved NHH hausten 2021. Dette gjeld både på bachelor- og masternivå. Det kan variere frå emne til emne om hovudforma på undervisninga er fysisk eller digital, og nokre emne vil gjerne også vere heildigitale.

Like fullt er fysiske møteplassar viktige, og skulen håpar å sjå så mange studentar som mogleg på campus.

Justeringar for faste plassar i auditorium

Frå måndag 27. september kan alle plassar i auditoria brukast under førelesing.

Dei nye retningslinene er i tråd med nasjonale tilrådingar frå Kunnskapsdepartementet.

Studentar må likevel framleis:

  • Notere kvar dei sit, eit enkelt bilete av sitteplassnummeret vil vera tilstrekkeleg. Dette er viktig for smittesporing og stans av nye utbrot.
  • Følgje reglar utanfor auditoria: hald avstand, ha ein god standard for hygiene og bli heime ved symptom.

Hovudretningslinjer for å unngå smitte:

    • Dei viktigaste tiltaka er 1-metersregelen, god handhygiene og reingjering av arbeidsflater
    • Respekter at annakvart sete i lesesalar og kantiner ikkje skal brukast
    • Følg dei fysiske markeringane og einvegstrafikk i korridorar og fellesområde

Skulen oppfattar fysiske aktivitetar som særleg viktige for nye studentar. Difor vil bachelorstudentar sitt behov for fysiske møteplassar bli møtt på programnivå – med mindre vi hamnar i ein situasjon med fullstendig nedstenging på grunn av Covid-19.

POSTSTUDIERETT

Publisert 28. august 2020 kl. 14.55. Oppdatert 16. juli 2021 kl.15.07 (informasjon om hausten 2021).

NHH opnar for poststudierett for studentar som avsluttar masterstudia våren 2021.