Undervisning og eksamen våren 2020

Undervisning og eksamen våren 2020

Informasjon om undervisinga og eksamenane som var gjeve førre semester.

Sist oppdatert 16. juni 2020, kl. 13.55 (Avsnitt om biblioteket).

NHH vil gjere sitt ytste for at alle studentar skal kunne fullføre semesteret og gjennomføre eksamen, uavhengig av utviklinga i koronavirusituasjonen.

undervisning

All undervisning, rettleiing og annan studieaktivitet vil skje digitalt ut semesteret.

Kursansvarlege skal formidle alt undervisningsmateriale gjennom Canvas, inkludert eventuelle videosnuttar eller førelesingsopptak som erstatning for dei vanlege førelesingane som utgår. Målet er å sikre den same læringa som ved normal undervisning.

Kursansvarlege vil informere snarast råd om opplegg for sine kurs på Canvas dersom det er behov for endringar i kursgodkjenningskrav eller anna opplegg no når alt går digitalt.

Me ber om forståing for at det kan ta litt tid før digital undervisning er i gang i alle kurs.

Eksamen

Om du som student ikkje høyrer noko anna, kan du gå ut frå at heimeeksamenar og anna går som tidlegare annonsert i kurset.

Alle skuleeksamenar vårsemesteret 2020 blir erstatta med heimeksamenar same dato som skuleeksamen. Dette gjeld uavhengig av utviklinga i koronasituasjonen. Opne fanene under for meir praktisk informasjon og detaljar om vurderingsform og -skala for desse eksamenane.

 • Praktisk informasjon rundt heimeeksamen

  Praktisk informasjon rundt heimeeksamen

  Alle skuleeksamenar dette semesteret vil verte erstatta av heimeeksamenar.

  For heimeeksamen må du lasta opp svaret på eksamensoppgåva i det digitale eksamenssystemet vårt, og du treng ikkje å installera den siste versjonen av FLOWlock browser (som berre vert nytta for skuleeksamen).

  Heile svaret på eksamensoppgåva må verte levert i WISEflow innan fristen for innlevering. I følgje «Forskrift for fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH», kan vi berre senda svar som er levert i tide, til sensur.

  Standard format for levering er pdf. I nokre tilfelle kan òg vedlegg i andre filformat verte lasta opp. Vi tilrår at du forsøkjer å konvertera ulike filer til pdf på din laptop i god tid før dine eksamenar startar. Om du har opplevd å ha problem med å konvertera til pdf, tilrår vi å nytta Microsoft Print to PDF.

  Om du skal inkludera bilde av utrekningar i svaret ditt, så tilrår vi òg at du prøver dette på førehand.

  Om du har problem med å konvertera filer til pdf eller å inkludera bilde i svaret ditt før eksamen, kan du ta kontakt med IT-hjelp på helpdesk@nhh.no

  Det er viktig at du nyttar ei stabil kopling til Internett når du skal levere inn svaret ditt. Du må òg sørga for at du har ei alternativ kopling til Internett, i tilfelle det vert problem med det nettet du vanlegvis nyttar. Her vil eit godt alternativ vere å kople seg til internett via mobiltelefon, ved å nytta nettverket som mobilen din er knytt opp til.

  Det er òg viktig at du set av nok tid til å lasta opp svaret ditt. Vi tilrår minst 15 minutt, slik at du vil ha tid til å inkludera bilde i svaret ditt, konvertera svaret til pdf og kan hende lasta opp vedlegg. Du må òg forsikre deg om at du er logga på WISEflow, då du automatisk blir logga av etter nokre timar. Hugs å oppdatera sida før du skal levera svaret ditt.

  Om du får problem med å lasta opp svaret ditt, kan du senda ein e-post til eksamen@nhh.no (merk: ikkje ta kontakt med den som er kursansvarleg). All slik kommunikasjon må vera skriftleg og sendt innan fristen for innlevering.

  Du må òg vera tilgjengeleg på mobil under eksamen, i tilfelle vi må koma i kontakt med deg for å gje deg viktig informasjon.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Kursansvarleg kan velja ein av følgjande typar heimeeksamen for kurset:

  • Digital skriftlig eksamen som startar kl 9 (varigheit: 3-7 timar, bestemt av kursansvarleg)
  • Live munnleg eksamen i Teams (hovudsakleg relevant i mindre kurs)
  • Fråkopla munnleg eksamen der studentane lastar opp videopresentasjonar til WISEflow

  Et anna alternativ er å droppe eksamen. Kursansvarlege har vorte bedne om å vurdera om dei allereie har vurdert studentane sitt læringsutbytte på ein adekvat måte.

  Om det er tilfelle kan det vere eit betre alternativ å hoppe over avsluttande eksamen (i tilfelle heimeeksamen-for-skuleeksamen).

  I fleire kurs har denne prosessen ført til ei endring i vurderingsform som allereie er kunngjort for studentane i desse kursa.

 • Vurderingsskala

  Vurderingsskala

  Endringa frå skuleeksamen til heimeeksamen i mange kurs har ført til spørsmål om kva vurderingsskala som skal nyttast.

  Dette er eit spørsmål som også har engasjert studentane våre. Difor lanserte NHH og Studentutvalet ved NHH (SUN) ei felles undersøking mellom 16. og 18. mars, der alle NHH-studentar kunne gi sine innspel til relevante kriterier ved val av karakterskala i ulike kurs. Studentutvalet oppsummerte resultata i ein rapport, som vart presentert for Utdanningsutvalet ved NHH i det ekstraordinære møtet om dette temaet 25. mars.

  Utdanningsutvalet, som er samansett av studentar og tilsette frå fagstab og administrasjon, diskuterte korleis og i kva typar kurs ein skal nytte kva karakterskala på heimeeksamen-for-skuleeksamen i vår. Utdanningsutvalet kom fram til følgjande:

  Ved bruk av bestått/ikkje bestått (B/IB), skal bestått karakter tildeles dersom:

  • Kandidaten har oppnådd krava til læringsutbytte og viser naudsynt kunnskapar, ferdigheiter og kompetanse.

  Eit argument som mange har brukt for å endre frå karakterskala A-F til å B/IB, er at dette vil redusere studentane sine incentiv for å jukse på heimeeksamen. Dette ligg også til grunn for lista med kriterier for dei to vurderingsuttrykka som Utdanningsutvalet stilte seg bak:

  Vurdering med B/IB:

  -Kvantitative kurs der det typisk er eitt korrekt svar

  • Kjente modellar, «puggefag»
  • Lite drøfting, vanskeleg å bruke plagiatkontroll

  -Store kurs med mange studentar. Dette betyr at dei fleste obligatoriske bachelorkursa skal vurderast med B/IB.

  Vurdering med karakterskala A-F:

  -Kurs der ein kan utforme oppgåvene slik at studentane ikkje har utbytte av å kommunisere med kvarandre eller andre for å løyse oppgåva.

  • Drøftings- og refleksjonsoppgåver
  • Vekt på å vise forståing heller enn å replikere

  -Alle MRR-kurs

  Unntak:

  NHH si studieforskrift tillet ikkje å kombinere vurderingsuttrykk i eitt og same kurs (§4-4). Har ein vurdering med A-F (eller B/IB) på éin del, må ein også bruke det på eksamen.

  MRR-studentar vil få karakter A-F i alle kurs, også MØA-kurs. Studentar i dette programmet trenger A-F-karakter i alle kurs for å kunne oppfylle krava til statsautorisert revisor.

  Regel for gjeldande karakter ved gjentak og nytt vurderingsuttrykk:

  [A-F → B/IB] Studentar som tek om att ein allereie bestått eksamen:

  • Ved stryk på ny eksamen: Tidlegare bokstavkarakter vert teljande
  • Ved bestått ny eksamen: «Bestått» vert teljande

  [B/IB → A-F] Studentar som får «Bestått» i kurs med ekstraordinær B/IB våren 2020 og seinare tek om att eksamen med bokstavkarakter:

  • Ved stryk på ny eksamen: «Bestått» vert teljande
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter vert teljande

  Prosess for å bestemme vurderingsskalaen i kurs der vurderingsform har vorte endra frå skuleeksamen til heimeeksamen:

  1. Alle kursansvarlege har vorte bedne om å melde inn sitt val av karakterskala gitt kriteria ovanfor innan fredag ​​27. mars.
  2. Svara vert evaluerte av programleiar for det respektive kurset, med innspel frå Studentutvalet ved NHH og studieadministrativ avdeling. Ei endeleg avgjerd vert tatt av prorektor for utdanning basert på forslag frå programleiar.
  3. Avgjersla vert delt med kursansvarlege og med studentane.

  Innmeldte ønskjer vil verte behandla fortløpande, og NHH håpar å ha nettsidene for alle kurs oppdaterte med endeleg informasjon om vurderingsskala innan 1. april.

  Studentane i alle kurs som har fått skuleeksamen erstatta av heimeeksamen vil få sjansen til å trekkje seg frå eksamen (utan å bruke eit forsøk) etter at NHH har publisert informasjon om vurderingsuttrykk i kurset, uavhengig av annonsert trekkfrist.

 • Søknad om akutt tilrettelegging våren 2020

  Søknad om akutt tilrettelegging våren 2020

  Av omsyn til kapasitet og bemanning i samband med Koronapandemien, opnar NHH no opp for at studentane våre kan søke om denne typen tilrettelegging på eit tidlegare tidspunkt enn normalt.

  Søknader om akutt tilrettelegging av eksamen blir vurdert for studentar som har dokumentert funksjonsnedsetjing, som gir betydelege ulemper i eksamenssituasjonen.

  Dokumentasjonen (legeerklæring/spesialistutsegn) skal spesifisera kva slags ulemper funksjonsnedsetjinga fører til i ein eksamenssituasjon.

  Dette må vera på plass for at Seksjon for eksamen skal ha moglegheit til å sikra at søknader om tilrettelegging blir behandla i tide før eksamensstart.

  Tilrettelegging på grunn av sesongallergi

  • NHH opnar for desse søknadene frå og med 14. april 2020.
  • Vi krev framleis ny og oppdatert dokumentasjon. Dokumentasjonen kan vera datert frå og med 01.04.20.
  • Vi kan ikkje garantera behandling av søknader som blir mottatt seinare enn tre heile yrkedagar før eksamensdatoen.
  • Send søknad til eksamen@nhh.no

  Andre akutte behov for tilrettelegging

  • Søknad må sendast med ein gong behovet oppstår. Dokumentasjonen skal vera av ny dato.
  • Vi kan ikkje garantera behandling av søknader som blir mottatt seinare enn tre heile yrkedagar før eksamensdatoen.
  • Send søknad til eksamen@nhh.no
 • Sjukdom og fråvær frå eksamen våren 2020

  Sjukdom og fråvær frå eksamen våren 2020

  Fråvær frå eksamen som følgje av sjukdom skal vera dokumentert.

  Sjå NHH si nettside om sjukdom og eksamen

  Vi har forståing for at det, i samband med koronapandemien, kan vera utfordrande å få kontakt med fastlegen.

  Studentar som ikkje kan gjennomføra vurdering må kontakta Seksjon for eksamen på eksamen@nhh.no seinast første yrkedag etter avslutta vurdering. Studenten må då informera om når dokumentasjon frå lege kan vera klar.

  Spesielle reglar gjeld ved sjukehusinnlegging. Sjå nettsida over.

Ingen ekstraordinære gjentakseksamenar i august

NHH har førebudd seg for ein mogleg ekstrarunde med gjentakseksamen i august, i tilfelle høgt sjukefråvær på eksamen denne våren på grunn av koronaviruset.

Omfanget av sjukefråvær har heldigvis ikkje vore høgare dette semesteret enn det som er normalt. NHH har difor bestemt at det ikkje vert naudsynt å halde ekstraordinære gjentakseksamenar i august 2020.

Masteroppgåve

Innleveringsfristen for masteroppgåver er utsatt til 20. juni for alle studentar dette semesteret.

Tilgang til biblioteket

Biblioteket opna for besøk 16. juni og vil vera ope frå kl. 09.00 til 15.00 måndag til fredag fram til 3. juli. Biblioteket er stengt i perioden frå 3. juli til 3. august.

Avslutningsmarkeringa i juni avlyst

Grunna koronapandemien har NHH vald å avlysa den tradisjonsrike avslutningsseremonien på campus i Bergen i juni 2020.

NHH arbeider med å finna eit anna tidspunkt for denne viktige seremonien. Løysinga er avhengig av utviklinga av pandemien i tida framover.

Studentane som vert råka av avlysinga vil bli informert straks det er teke ei avgjerd.

Kontakt

Har du spørsmål om undervising og eksamen etter koronautbrotet? Bruk e-post STUDENT@NHH.NO