Eksamen

Eksamen

Informasjon om vurderingsformer og eksamen hausten 2021.

HAUSTEN 2021

Publisert 11. november 2020, sist oppdatert 25. august 2021, kl. 08.44.

Grunnprinsippet for planlegginga av haustsemesteret er førebygging. Når det gjeld val av vurderingsformer og gjennomføring av eksamen har NHH fleksible planar som skal kunne gjennomførast i dei fleste omstende, frå ein relativt normal situasjon til eit ekstremtilfelle med eit stort Covid-19-utbrot som tvinger oss til å stenge ned campus.

Ved eit større utbrot vil skuleeksamenar bli omgjort til heimeeksamenar på kort varsel. Dei emneansvarlege har difor blitt bedne om å vurdere om fysisk skuleeksamen er naudsynt i deira respektive emne. Dei har også blitt bedne om å ha ein reserveplan klar dersom skuleeksamenen må gjerast om til heimeeksamen på kort varsel.

På masternivå vil det i alle kjerneemne finnast eit digitalt alternativ til fysiske vurderingsformer.

Du finn vurderingsformer og karakterskalaer på nettsidene til kvart emne.

Fanene nedenfor vil bli oppdaterte.

 • Praktisk informasjon om heimeeksamenar

  Praktisk informasjon om heimeeksamenar

  Haustsemesteret 2021 vil dei fleste eksamenar gjennomførast som heimeeksamenar.

  Alle eksamenar gjennomførast i norsk tid. Vi sett ikkje opp eksamenar til andre tider. 

  For heimeeksamen må du lasta opp svaret på eksamensoppgåva i det digitale eksamenssystemet vårt. Heile svaret på eksamensoppgåva må verte levert i WISEflow innan fristen for innlevering. I følgje «Forskrift for fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH», kan vi berre senda svar som er levert i tide, til sensur.

  Det er difor viktig at du set av nok tid til å laste opp og levere eksamenssvaret ditt. Med unntak av eksamenar der ingen dokumentopplasting er naudsynt vil du få ei administrativ tilleggstid for å levere eksamenssvaret ditt.

  Vi tilrår deg å sette av minimum 15 minutt til innlevering av eksamenssvaret ditt for å forsikre deg om at du får lasta opp eksamen i tide. Da skal du ha tid til å inkludere bilde i svaret ditt, konvertera svaret til pdf og kan hende lasta opp vedlegg. Du må òg forsikre deg om at du er logga på WISEflow, då du automatisk vert logga av etter nokre timar. Hugs å oppdatera sida før du skal levera svaret ditt.

  Om du får problem med å lasta opp svaret ditt, eller med å konvertere eksamen til PDF, kan du senda eksamenssvaret ditt på e-post til eksamen@nhh.no (ikkje ta kontakt med den som er kursansvarleg). Eksamenssvar innsendt før innleveringsfristen vert akseptert og sendt til sensur. Dersom filen er for stor til å sende på e-post anbefaler vi at du bruker UNITs tjeneste filesender til å sende filene til oss: https://filesender.uninett.no/   

  Det er og viktig at du nyttar ei stabil kopling til Internett når du skal levere inn svaret ditt. Du må òg sørga for at du har ei alternativ kopling til Internett, i tilfelle det vert problem med det nettet du vanlegvis nyttar. Her vil eit godt alternativ vere å kople seg til internett via mobiltelefon, ved å nytta nettverket som mobilen din er knytt opp til.

  Standard format for levering er pdf. I nokre tilfelle kan òg vedlegg i andre filformat verte lasta opp. Vi tilrår at du forsøkjer å konvertera ulike filer til pdf på din laptop i god tid før dine eksamenar startar. Om du har opplevd å ha problem med å konvertera til pdf, tilrår vi å nytta Microsoft Print to PDF.

  Fila kan fort bli stor om du tek med mange bilete i eksamenssvaret ditt. Om du skal ha med bilete av utrekningar i svaret ditt, så tilrår vi òg at du prøver dette på førehand.

  Om du har problem med å konvertera filer til pdf eller å inkludera bilde i svaret ditt før eksamen, kan du ta kontakt med IT-hjelp på helpdesk@nhh.no

 • Vurderingsuttrykk (karakterskala)

  Vurderingsuttrykk (karakterskala)

  Endringen fra skoleeksamen til hjemmeeksamen har i mange kurs ført til spørsmål om hvilket vurderingsuttrykk som skal brukes i de respektive kursene.

  På den ene siden er karakterer viktige i mange søknadsprosesser, slik som jobbsøknader, praktikantplasser, utveksling, studieplasser ved andre utdanningsinstitusjoner, osv. Karakterer gir insentiver til å jobbe godt med et kurs og er en måte å dokumentere hvor godt man har forstått innholdet i kurset.

  På den andre siden står et argument som blir løftet frem av mange, inkl. Studentutvalget ved NHH (SUN), om at vurderingsuttrykket bestått/ikke-bestått reduserer insentivene for å jukse på hjemmeeksamener. Siden dette er det andre semesteret med særtiltak, har NHH et sterkere fokus på bokstavkarakterer i denne omgangen.

  NHH har gjort tiltak for å redusere muligheten for å jukse på hjemmeeksamener. Du bør merke deg at forsøk på juks, for eksempel samarbeid eller kommunikasjon med andre under en hjemmeeksamen, kan føre til annullering av eksamenen og utestenging fra undervisning i opptil ett år. Reglene for utestenging gjelder også for medvirkning til juks.

  Du vil bli bedt om å signere en formell kontrakt med skolen, der du erklærer at du er oppmerksom på at juks ikke er tillatt og at du ikke vil jukse på hjemmeeksamen. Dersom du blir tatt i å jukse vil dette bli brukt mot deg.

  Mer informasjon om juksing og konsekvensene av juks 

  Dessuten har kursansvarlige blitt bedt om å vurdere hvordan de kan forberede eksamenen på en slik måte at studentene ikke får utbytte av å kommunisere med hverandre eller andre. Skolen har satt opp interne seminar og brukerstøtte for hvordan eksamener kan utformes på en slik måte uten at det samtidig straffer studenter som forbereder seg som normalt til eksamenen og som ikke jukser.

  Det fremgår av Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole §4-4 at de to vurderingsformene A-F og B/IB ikke kan kombineres i samme kurs. Det medfører at dersom ett av vurderingselementene i et kurs er vurdert med for eksempel karakterskalaen A-F, må den samme skalaen brukes på alle vurderingselementene.

  MRR-studenter vil få bokstavkarakterer (A-F) i alle kurs, uavhengig av det overordnede vurderingsregimet i kurset. Studenter i MRR-programmet trenger bokstavkarakterer i alle kurs for å oppfylle kravene til å bli statsautorisert revisor.

  Regel for gjeldende karakter ved gjentak og nytt vurderingsuttrykk:

  [A-F → B/IB] Studenter som tar opp en allerede bestått eksamen:

  • Ved stryk på ny eksamen: Tidligere bokstavkarakter blir tellende
  • Ved bestått på ny eksamen: «Bestått» blir tellende

  [B/IB → A-F] Studenter som får «Bestått» i kurs med ekstraordinær B/IB høsten 2020 og senere tar om att eksamen med bokstavkarakter:

  • Ved stryk på ny eksamen: «Bestått» blir tellende
  • Ved bestått på ny eksamen: Bokstavkarakter blir tellende

  Studentene som har fått skoleeksamen omgjort til hjemmeeksamen vil få mulighet til å trekke seg fra denne eksamenen (uten å bruke et forsøk) etter at NHH har publisert informasjon om vurderingsuttrykk i kurset, uavhengig av annonsert trekkfrist.

 • Akutte behov for tilrettelegging

  Akutte behov for tilrettelegging

  Søknad må sendast med ein gong behovet oppstår. Dokumentasjonen skal vera av ny dato.

  Vi kan ikkje garantera behandling av søknader som blir mottatt seinare enn tre heile yrkedagar før eksamensdatoen.

  Les meir på sidene om tilrettelagt eksamen

  Søknaden sendast til eksamen@nhh.no

 • Sjukdom og fråvær frå eksamen hausten 2021

  Sjukdom og fråvær frå eksamen hausten 2021

  Fråvær frå eksamen som følgje av sjukdom skal vera dokumentert.

  Se NHH sin nettside om sykdom og eksamen 

  Vi forstår at det i samband med koronapandemien kan vera utfordrande å få kontakt med fastlegen.

  Studentar som ikkje kan gjennomføra vurdering må kontakta Seksjon for eksamen på eksamen@nhh.no seinast første yrkedag etter avslutta vurdering. Om du ikkje har komen i kontakt med fastlegen din innan ein yrkedag etter eksamen for å skaffe dokumentasjon må du ta kontakt med Seksjon for eksamen og informera om når dokumentasjon frå lege kan vera klar.

  Spesielle reglar gjeld ved sjukehusinnlegging. Sjå nettsida over.

Kontakt

Har du spørsmål om eksamen etter koronautbrotet? Bruk e-post STUDENT@NHH.NO