Smittevern ved NHH

Smittevern ved NHH

Rettleiing og råd for smittevern.

Oppdatert måndag 14. februar 2022 kl. 14.45.

Alle forskriftsfesta smitteverntiltak er no fjerna.

Pandemien er likevel ikkje over og smittetrykket er høgt.

For å unngå høgt sjukefråvær og kunna oppretthalda normal drift vert studentar oppmoda om å opptre forsvarleg og å ta omsyn til risikogrupper, medstudentar og andre.

Råda om god hand- og hostehygiene og å halda seg heime ved sjukdom gjeld framleis.

Les meir om tilrådingane som gjeld på regjeringen.no