Haustsemesteret 2020 ved NHH

Haustsemesteret 2020 ved NHH

NHH gjer sitt ytste for at alle studentar skal få eit godt undervisningsopplegg hausten 2020 uavhengig av korleis situasjonen med koronaviruset utviklar seg. NHH vil til ei kvar tid følgje gjeldande reglar og råd om smittevern.

Publisert 5. mai 2020, kl. 09.08. Oppdatert 28. august kl. 14.55. (informasjon om poststudierett for vårens og haustens NHH-kandidatar.)

Dei gjeldande smittevernrestriksjonane i samband med Covid-19 fører til ein reduksjon i kapasiteten i NHHs auditorium, klasserom og lesesalar.

I møte med dette vil NHH kombinere tradisjonell klasseromsundervising med nettbasert undervising i haustsemesteret.

Sjølv om vi oppmodar studentane våre om å kome tilbake til NHH-campusen, vil det vere mogeleg å følgje dei fleste kursa på nett.

Dette er også eit tiltak for å hjelpe studentar som er i risikogruppa for Covid-19, ved å gjera det mogeleg å studera heimanfrå. Studentane må sjølve vurdera om dei er spesielt utsette og treng ikkje informere NHH for å følgje undervisinga heimanfrå.

Ingen kurs vil ha obligatoriske aktivitetar som krev fysisk oppmøte på campus. Der det er obligatorisk aktivitet, vil det alltid vera nettbaserte alternativ.

Følg med på NHHs korona-nettsider for oppdatert informasjon

Opptak

Det er ingen endringar i bacheloropptaket 2020. Søknadsfristen var 15. april, og fristen for å omprioritera studieønske er 1. juli.

Les meir om opptak, fristar og omprioritering på Samordna opptak

Nye studentar finn informasjon på sida Ny student

Time- og eksamensplanar

Endelege kursbeskrivingar, time- og eksamensplan vart publisert 7. august.

Poststudierett 

NHH opnar for poststudierett for studentar som avsluttar masterstudia våren og hausten 2020.

Koronapandemien har medført at arbeidsmarknaden for nyutdanna brått er endra, og mange verksemder har utsett rekruttering og oppstart for nytilsette. Sjølv om kandidatar frå NHH normalt er svært ettertrakta på arbeidsmarknaden, er situasjonen utfordrande også for dei

Som ein del av NHHs bidrag til å betra situasjonen, vil vi tilby studentar som fullfører MØA eller MRR våren og hausten 2020 ein poststudierett som kan brukast til å ta enkeltemne i høgskulens portefølje. Poststudieretten vil tildelast for eitt semester om gangen i inntil eitt år, og gjeld berre for dei nemnde gruppene.

Dette vil til dømes gje studentar som har fullført MØA mogelegheit til ta ein 1årig MRR-grad, eller utforska ytterlegere fagområde for å auka kompetansen sin.

Dersom du ønsker å ta ein eittårig MRR-grad med tanke på å søke statsautorisasjon som revisor, må du hugse at det er krav om karakteren c eller betre på alle dei 120 studiepoenga i graden. Det vil seie både dei 60 studiepoenga du tek på poststudierett og dei 60 studiepoenga som vert innpassa frå MØA (30 studiepoeng kurs og 30 studiepoeng masteroppgåve).

Det vil ikkje vera mogeleg å ta tilgangsavgrensa emne med poststudierett, og det vil heller ikkje vera mogeleg å ta opp igjen emne som allereie er bestått.

Om du fullførte graden våren 2020:

Søk poststudierett i søknadsweb frå 1. august til og med 1. september.

Neste frist vert 1. februar 2021.

Poststudieretten fordrar at søkarane fullfører MØA eller MRR ved NHH våren eller hausten 2020.