Haustsemesteret 2020 ved NHH

Haustsemesteret 2020 ved NHH

NHH gjer sitt ytste for at alle studentar skal få eit godt undervisningsopplegg hausten 2020 uavhengig av korleis situasjonen med koronaviruset utviklar seg. NHH vil til ei kvar tid følgje gjeldande reglar og råd om smittevern. Det skal vere trygt å vende tilbake til campus etter sommaren!

Publisert 5. mai 2020, kl. 09.08. Oppdatert 7. august kl. 12.49. (Lenker til program for velkomstveka.)

Dei gjeldande smittevernrestriksjonane i samband med Covid-19 fører til ein reduksjon i kapasiteten i NHHs auditorium, klasserom og lesesalar.

I møte med dette vil NHH kombinere tradisjonell klasseromsundervising med nettbasert undervising i haustsemesteret.

Sjølv om vi oppmodar studentane våre om å kome tilbake til NHH-campusen, vil det vere mogeleg å følgje dei fleste kursa på nett.

Dette er også eit tiltak for å hjelpe studentar som er i risikogruppa for Covid-19, ved å gjera det mogeleg å studera heimanfrå. Studentane må sjølve vurdera om dei er spesielt utsette og treng ikkje informere NHH for å følgje undervisinga heimanfrå.

Ingen kurs vil ha obligatoriske aktivitetar som krev fysisk oppmøte på campus. Der det er obligatorisk aktivitet, vil det alltid vera nettbaserte alternativ.

Følg med på NHHs korona-nettsider for oppdatert informasjon

Opptak

Det er ingen endringar i bacheloropptaket 2020. Søknadsfristen var 15. april, og fristen for å omprioritera studieønske er 1. juli.

Les meir om opptak, fristar og omprioritering på Samordna opptak

Velkomstveka

Velkomstveka for nye bachelorstudentar vil føregå på NHH-campus som vanleg. Velkomstveka for nye masterstudentar vil vera nettbasert.

Du finn meir informasjon på sida Ny student

Sjå også:

Time- og eksamensplanar

Grunna Covid-19-restriksjonane tek også arbeidet med time- og eksamensplanar lenger tid enn normalt.

Endelege kursbeskrivingar, time- og eksamensplan vert publisert 7. august.

Poststudierett for vårens NHH-kandidatar

NHH opnar for poststudierett for studentar som avsluttar masterstudia våren 2020.

Koronapandemien har medført at arbeidsmarknaden for nyutdanna brått er endra, og mange verksemder har utsett rekruttering og oppstart for nytilsette. Sjølv om kandidatar frå NHH normalt er svært ettertrakta på arbeidsmarknaden, er situasjonen utfordrande også for dei

Som ein del av NHHs bidrag til å betra situasjonen, vil vi tilby studentar som fullfører MØA eller MRR denne våren ein poststudierett som kan brukast til å ta enkeltemne i høgskulens portefølje. Poststudieretten vil tildelast for eitt semester om gangen i inntil eitt år, og gjeld berre for nemnde gruppe.

Dette vil til dømes gje studentar som har fullført MØA mogelegheit til å byrja på ein MRR-grad, eller gjera det mogeleg for studentar å utforska ytterlegere fagområde for å auka kompetansen sin.

Det vil ikkje vera mogeleg å ta tilgangsavgrensa emne med poststudierett, og det vil heller ikkje vera mogeleg å ta opp igjen emne som allereie er bestått.

Søk poststudierett i søknadsweb frå 1. august til og med 1. september her.

Poststudieretten fordrar at søkarane fullfører MØA eller MRR ved NHH våren 2020. Dersom du framleis ventar på sensur så oppfordrar vi deg til å vente til du har fått denne før du søkjer.