Veiledning for skriving av refleksjonstekst

Veiledning for skriving av refleksjonstekst

Hjemmeeksamen består av en oversettelse fra kildespråk til målspråk (del 1) og en refleksjonstekst i tilknytning til oversettelsen med en referanseliste over de kilder du har konsultert i arbeidet med oversettelsen (del 2). Hjemmeeksamen ledsages av et oversettelsesoppdrag; oppdraget setter rammen for den videre fremgangsmåte (strategi) ved oversettelsen. Det er nettopp strategivalgene refleksjonsteksten skal dreie seg om.

Oversettelsen og refleksjonen vurderes separat og må være bestått for at du skal være oppmeldt automatisk til skoleeksamen i påfølgende vårsemester.

I Formelle krav til refleksjonsteksten
a) Interne krav til refleksjonsteksten:

 • beskrive og begrunne valg som er truffet i oversettelsesprosessen. Når det er relevant, skal dette skje med henvisning til relevant informasjon som dokumenterer kompetanse i informasjonssøk.

b) Eksterne krav til refleksjonsteksten:

 • språkvalg: refleksjonsteksten skal skrives på samme målspråk som oversettelsen, dvs. på fremmedspråket X til prøve 1 og på norsk til prøve 2.
 • struktur (oppbygning): teksten skal skrives som sammenhengende tekst (se nedenfor pkt. II).
 • lengde: minimum 1500 ord og maksimum 2000 ord. I tillegg kommer referanselisten der du har ført opp de kilder (bøker og/eller elektroniske kilder) som du har konsultert (se nedenfor pkt. III).

II Struktur
Det forventes at refleksjonsteksten består av følgende avsnitt:
 a) Innledning
 b) Hoveddel, som inneholder selve refleksjonen om utvalgte problemtyper
 c) Avslutning
 d) Referanseliste

Avsnittene kan du inndele videre med mellomoverskrifter.
 a) Innledning
I innledningen skisserer hva du vil ta opp i hoveddelen. Innledningen består av en kort presentasjon av oppdraget og en kort presentasjon av teksten med f.eks. klargjøring av sjanger, hvor teksten opprinnelig er publisert, eventuelle spesielle stilistiske trekk ved teksten osv.

Du presenterer utfordringer ved teksten, f.eks. terminologi, eksplisitte og implisitte referanser til kulturelle fenomen osv.

 b) Hoveddel
Det vil være en fordel om hoveddelen har en systematisk inndeling, f.eks. om terminologi, kulturelle utfordringer, forventet bakgrunnskunnskap hos mottaker, metaforer, syntaks mv. – gjerne med mellomoverskrifter. Bruk derfor ikke en fremgangsmåte som behandler avsnitt for avsnitt.

For hver problemtype presenterer du eventuelle andre oversettelsesmuligheter og argumenterer hvorfor du ikke valgte disse. Vis her at du kan argumentere profesjonelt og systematisk. Følgelig: ikke baser deg på «jeg synes» e.l.

Selve argumentasjonen skriver du som en fortløpende tekst, altså ikke i stikkordsform.

Merk at du skal kommentere spesielle trekk, ikke det som er opplagt.

Kommentarene går mer spesielt ut på at du skal vise:

 • kritisk innsikt og selvstendig tenkning
 • at du har orientert deg om emnet gjennom omfattende og relevant lesning
 • at kan uttrykke deg klart og presist når du argumenterer 
 • at du kan redegjøre for vesentlige utfordringer ved oversettelsen
 • at dine valg i oversettelsesprosessen er relatert til strategi og oversettelsesoppdrag
 • at du kan vurdere relevante aspekter ved kildeteksten, f.eks. forfatterens intensjon, mottaker og publiseringssted
 • at du har vurdert mottaker i måltekstkulturen i forhold til bakgrunnskunnskap, kulturelle aspekter osv.
 • god og riktig språkføring.

 c) Avslutning
Avslutningen inneholder en kort oppsummering av hva du kom frem til i hoveddelen. Du bør ikke ta opp nye momenter her, og det bør fremkomme tydelig at drøftelsene er avsluttet.

 d) Referanseliste
Referanselisten skal vise at valg av kilder (= oppslagsverk, ordbøker, nettsider etc.) er relevant og kvalitetssikret. Kildene setter du opp etter gjeldende standard (se f.eks. http://sokogskriv.no/). Referanselisten skal kun inneholde de kilder du har vist til under drøftelsen.