Stipend for NHH-studentar

Stipend for NHH-studentar

Ynskjer du å ta ein master eller PhD-grad ved eit leiande universitet i utlandet? Det finst ulike stipendordningar du som NHH-student kan søke på.

Lehmkuhlstipendet

Kristofer Lehmkuhls Fond for Fremme av Norsk Næringsliv blei oppretta 1. mai 1920. Fondet sitt formål er å fremme norsk næringsliv «derunder også landbruk, skogbruk og fiskeri».

Fondet deler ut stipend til NHH-studentar eller nyleg uteksaminerte kandidatar som viser særlege evner som kan fremme norsk næringsliv innan fagområda innovasjon og entreprenørskap. Formålet er å gi ei påskjønning til studentar som gjer ein særskilt innsats på eit felt av praktisk betydning i ein næringslivssamanheng.

Frist for å nominera kandidatar er 31. august.

 • Kriterium for tildeling

  Kriterium for tildeling

  Lehmkuhlstipendet skal som hovudregel være knytt til ei masteroppgåve innan innovasjon eller entreprenørskap.

  Masteroppgåva skal enten være knytt til nye produkt/tenester eller til nye forretningsmodellar, skal direkte eller indirekte bidra til nyskaping og ha høg fagleg kvalitet.

  Masteroppgåver levert haustsemesteret året før eller vårsemesteret same år som NHH deler ut stipendet, kan bli nominert.

  Forretningsidear lansert på andre måtar enn i masteroppgåver, kan også bli nominert. Det er ikkje eit krav at ideane som blir lansert, skal settast/er sett ut i livet.

  Fagstab ved NHH nominerer kandidatar til stipendet. Tilsette som foreles eller rettleiar studentar innanfor innovasjon og entreprenørskap, skal spesielt oppmodast til å nominere kandidatar.

  Ein komité oppretta av NHH og styret av Lehmkuhlfondet vurderer dei nominerte og kårar vinnarane.

  Frist for å nominere kandidatar er 31. august kvart år.

  Utgangspunktet er at komiteen deler ut eitt stipend kvart år. Stipendet må likevel ikkje delast ut kvart år. Komiteen vurderer frå år til år om stipendet skal delast ut. Til grunn for vurderinga ligg mellom anna kor mange som er nominert og kvaliteten på dei nominerte.

  Stipendets beløp er 25.000 kroner.

  Komiteen kan løyve eit tilleggsbeløp til idear som er så lovande og gjennomarbeidde at dei bør bli kommersialisert omgåande. Vilkåret er at kandidaten sjølv bidrar til dette. Eit eventuelt slikt tilleggsbeløp skal være eit bidrag til startkapital.

  Namna til vinnarane blir kunngjort of får overrekt diplom og stipend i slutten av september, på den årlege Lehmkuhlkonferansen som markerer bursdagen til Kristofer Lehmkuhl 25. september. 

Aker Scholarship 

Aker Scholarship støttar studiar ved Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania (inkludert Wharton), Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS).

Stipendet gir deg finansiering som supplerer andre støtteordningar, og du vil normalt ikkje pådra deg studielån under opphaldet. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessane til universiteta. Stipendet må søkjast nesten eit år før du skal reise ut. 

Aker Scholarship blir tildelt studentar som er fagleg sterke og som har et ynskje om å bidra i samfunnet. Det blir ikkje stilt krav til kva du skal jobbe med etter studiet.

Søknadsfrist er 23. september 2018 for studiestart hausten 2019. 

Les meir om stipendprogrammet på Aker Scholarship sine nettsider og på Facebook.

Endre Røsjøs NHH/HBS-stipend

Investor Endre Røsjø ynskjer å legge til rette for at fleire studentar skal gå vidare til ein MBA ved Harvard Business School etter studia ved NHH. Han lyser derfor ut eit årleg stipend på ein million kroner til NHH-studentar som kjem inn på studiet. 

Kven kan søke?

 • Du må vere norsk statsborgar eller amerikansk statsborgar med minst ein oldeforelder eller besteforelder som er norsk
 • Du må ha bachelorgrad fra NHH
 • Du må ha fått opptak til eller ha planar om å søke opptak til MBA-programmet ved Harvard Business School

Her finn du meir praktisk informasjon om søknadsprosessen (pdf 56KB)

Søknadsfristen for stipendet er 1. mars.

Sjå søknadsfrist for MBA-programmet på Harvard sine nettsider.

Kistefos St. Gallen Masterclass Scholarship (KSMS)

Kistefos St.Gallen Masterclass Scholarship (KSMS) er eit stipend for deg som vil ta ein mastergrad ved University of St.Gallen HSG.

Stipendet blir finansiert av Kistefos AS.

Det blir delt ut fire stipend årleg som skal dekke alle direkte studieavgifter ved HSG. Bu-, reise- og levekostnader dekkjer du sjølv. 

Stipendiet er i første rekke retta mot studentar som har toppkarakterar fra NHH og BI, men er også ope for kandidatar med annan bakgrunn. Føresetnaden er at du kvalifiserer til opptak på masternivå ved HSG.

Les meir om stipendet og søknadsprosessen (ekstern lenke)