Forsikring og visum

Forsikring og visum

Når du skal på utveksling er det viktig at du har riktig visum, tatt dei nødvendige vaksinane og er dekka av forsikring.

Visum

Det er ikkje krav om visum i EU/EØS-land, men du må registrere deg etter framkomst. Les meir om din destinasjon hos Utanriksdepartementet.

Viss du treng å søkje visum må du ordne det før du reiser på utveksling. For å kunne søkje må du ha eit offisielt opptaksbrev frå vertsskulen, og NHH har ikkje høve til å framskunde denne prosessen. Dersom du venter på eit offisielt opptaksbrev, så kan du lese gjennom visumsøknadsprosessen og førebu naudsynt dokumentasjon i mellomtida.

Du er sjølv ansvarleg for å søkje om visum før du reiser på utveksling. Det er også viktig at du sørger for at passet ditt er gyldig i heile perioden du skal vere på utveksling. Nokre land krevje også at passet er gyldig i seks månader etter heimreise.

Forsikring

Det er viktig at du har forsikring for heile utvekslingsopphaldet, inkludert reise til og frå vertslandet. Ver obs på at ei vanleg årleg reiseforsikring ofte berre dekkjer kortare opphald og ferieturar i utlandet.

Det er nokre universitet som krevje at du teiknar ei obligatorisk forsikring som dei sjølv tilbyr, særskilt i USA, men det kan også vere tilfelle i andre land Dei fleste av NHH sine partneruniversitet godtek medlemskap i Folketrygda, inkludert universiteta i Australia som gir norske statsborgarar fritak frå å kjøpe Overseas Student Health Cover (OSHC).

Innanfor EU/eøs

Europeisk helsetrygdkort gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på same vilkår som borgarar i landet du skal på utveksling til i EU/EØS og Sveits. Les meir og bestill Europeisk helsetrygdekort hos Helfo.

UtaNFOR EU/EØS

Med medlemskap i Folketrygda vil du som norsk statsborgar med støtte frå Lånekassa få eit brev frå Helfo som stadfestar dine helserettigheitar utanfor Norge automatisk, gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på same vilkår som borgarar i landet du skal på utveksling til.

Merk at helserettigheitane du har etter EØS-avtalen og medlemskap i Folketrygda er avgrensa. Den inkluderer ikkje reise- og ulukkesforsikring og dekkjer ikkje innbu, heimtransport ved sjukdom med meir. Vi råder deg difor på det sterkaste til å teikne ei forsikring for studium i utlandet.

NB! Dersom du tek arbeid av noko art medan du er student i utlandet, så kan du miste rett til dekning av utgifter til helsetenester frå den norske folketrygda. Les meir om medlemskap i folketrygda hos NAV.

 

Vaksine

Det er viktig at du tek nødvendige vaksinar før du reiser. På sida til Utanriksdepartementet kan du sjekke om du treng å ta vaksiner for den destinasjonen du skal reise til. Tenk også gjennom på førehand om du har reiseplanar før, undervegs eller etter utvekslingsopphaldet i område der det er nødvendig å ta ekstra vaksiner. Nokre vaksiner må du ta i god tid før avreise. For å ta vaksiner må du få tilvising frå fastlegen din. Det finnast også private aktørar som kan sette vaksiner. Det er lurt å sjekke prisar hjå ulike tilbydarar først.

På nettsida til Helse Norge kan du sjekke kva vaksiner du allereie har.