Finansiering av utvekslingsopphald

Finansiering av utvekslingsopphald

Det finst ulike kjelder til finansiering av utvekslingsopphald.

Støtte frå Lånekassen

Som utvekslingsstudent kan du søka til Lånekassen om lån og stipend til delar av utdanning i utlandet. I tillegg til basistøtte og reisetillegg kan du søka om støtte til å betala skulepengar og til å ta eit førebuande språkkurs viss det trengst.

Nokre generelle reglar når det gjeld støtte frå Lånekassen:

  • Basisstøtta er lik den du får til vanleg. 
  • Skal du til ein skule som krev skulepengar, må du legga ved dokumentasjon frå vertsskulen om kor mykje du skal betala i skulepengar.
  • Du kan i nokre tilfelle få ekstra stipend til å dekka skulepengar om du skal til ein skule som er på Lånekassens si tilleggstipendliste. Les meir om tilleggstipend.
  • For å få full støtte er det ein føresetnad at faga du tek på utveksling, tilsvarar like stor semesterbelastning som eit normalt semester i Noreg krev.
  • Når undervisningsspråket ikkje er engelsk, kan du få ekstra stipend frå Lånekassen viss du tek språkkurs i undervisningsspråket før delstudiet byrjar. Lånekassen sitt regelverk for støtte til språkkurs finn du her.

Meir om støtta frå Lånekassen for utveksling i Norden

Meir om støtta frå Lånekassen for utveksling utanfor Norden

Du treng ikkje å legga ved dokumentasjon frå NHH om at du skal på utveksling, denne informasjonen sender NHH direkte til Lånekassen. For bachelorstudentar som skal ut i vårsemesteret, sender vi informasjon til Lånekassen i det føregåande haustsemesteret.

Skal du på utveksling i vårsemesteret, søker du støtte for heile studieåret som vanleg i byrjinga av studieåret. Frå november kan du søka på nytt om støtte til vårsemesteret, med informasjon om at du skal på utveksling.

stipend

Erasmusstipend

Viss du skal på utveksling i Europa (unnteke Sveits og Storbritannia), er du erasmusstudent og vil få erasmusstipend. Som CEMS MIM student kan du få stipend til CEMS-internship i Europa (unnateke Sveits og Storbritannia).

Meir om Erasmus+stipendet

Nordplusstipend

Om du skal reise på utveksling i Norden, kan du få eit Nordplusstipend i staden for erasmusstipend. Nordplusstipendet er mindre enn Eramusstipendet, men kan i nokre tilfelle gje bustadgaranti ved vertsuniversitet (til dømes ved Göteborgs Universitet).

Meir om Nordplusprogrammet

Andre stipend

Les om Forskningsrådets stipend

Les om stipend i Legathåndboka

Les om Fulbright-stipendet

Lei ut BUSTADEN DIN

Unngå ekstra utgifter og lei ut rommet medan du er på utveksling. NHH samarbeider med Housing Anywhere, der du kan legga ut bustaden din til leie for utvekslingsstudentar som skal vera eitt eller to semester ved NHH. Pass på at du har lov til å framleia rommet ditt til andre. Tenesta er gratis, og du kan òg søka etter bustad i den byen du sjølv skal på utveksling til.

Mer om Housing Anywhere