Forskrift om studiene ved etter – og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH

Forskrift om studiene ved etter – og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole, NHH

Fastsatt av Norges Handelshøyskole sitt styre 13.06.2018 med hjemmel i Lov av 1.4.2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl.) §§ 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-10, 3-11, 4-2, 4-5 og 8-2.

Kapittel 1 – Generelle bestemmelser

§ 1-1    Virkeområde

Bestemmelsene i denne forskriften gjelder studiepoengsgivende studier ved etter- og videreutdanningen ved Norges Handelshøyskole (NHH) og vurderinger i tilknytning til disse.

Studiepoengsgivende studier ved etter- og videreutdanningen ved NHH inkluderer;

a)      Executive MBA studium (erfaringsbasert masterstudium) 60 studiepoeng, tilsvarer ett års fulltidsstudium.

b)      Executive masterstudium (erfaringsbasert masterstudium) 90 studiepoeng, som tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudium.

c)      Executive MBA studium (erfaringsbasert masterstudium for internasjonale samarbeid)
90 studiepoeng, tilsvarer ett og et halvt års fulltidsstudium

d)      Andre etter- og videreutdannings studier på masternivå som ikke er gradsgivende

Studiene som omhandles av denne forskrift er organisert som deltidsstudier og er finansiert med egenbetaling eller gjennom oppdragsinntekter.

§ 1-2    Utfyllende bestemmelser

Direktør NHH Executive (NHHE) kan fastsette utfyllende bestemmelser innenfor rammene av denne forskriften.

§ 1-3    Studieåret

Studieåret på NHH er delt inn i to semestre og er normalt på 10 måneder. Ett studieårs arbeidsinnsats på fulltidsstudiene er normert til 60 studiepoeng i samsvar med det europeiske ECTS-systemet.

Studier ved etter- og videreutdanningen har arbeidsbelastning tilsvarende inntil 50 prosent av full studieprogresjon, og skal kunne kombineres med arbeid.

§ 1-4    Klageadgang

En student har etter universitets- og høyskoleloven §§ 5-2 og 5-3 rett til å klage på formelle feil ved eksamen og karakterfastsetting. Videre kan en student etter forvaltningsloven § 28 ha rett til å klage på enkeltvedtak fattet av NHH, jf. universitets- og høyskoleloven § 7-6, andre ledd.

§ 1-5    Klagenemnd

NHH har etter universitets- og høyskoleloven § 5-1 opprettet en klagenemnd. Styret har fastsatt et reglement for klagenemnden hvor nemndens arbeidsoppgaver er angitt.

Kapittel 2 – Opptak og studierett         

§ 2-1    Opptak til studier ved etter- og videreutdanningen ved NHH

Opptak til erfaringsbaserte masterstudier skjer i henhold til Forskrift om krav til mastergrad (FOR-2005-12-01-1392), og ivaretas lokalt.

Ytterligere presiseringer av opptakskriteriene, herunder krav til omfang av yrkeserfaring, reguleres av studieplanen for hvert enkelt studieprogram.

Søkere som ikke fullt ut oppfyller opptakskriteriene, kan gis betinget opptak og delta i undervisningen/avlegge eksamener, men vil ikke kunne tildeles graden. Graden kan tildeles i ettertid hvis/når opptakskriteriene er oppfylt og dokumentert.

§ 2-2    Studierett

For å oppnå studierett må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens § 2-1.

I tillegg må det for studier med egenbetaling være signert studiekontrakt ved aksept av tildelt studieplass. Studenten må i tillegg gjennomføre semesterregistrering og ha betalt semesteravgift til Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Studierett løper fra signert studiekontrakt til normert tid for det aktuelle studiet. Ved oppdragsvirksomhet inngås kontrakt med bedriften.

Studieretten gjelder det studieprogrammet eller emne/modul studenten er tatt opp til og omfatter:

a)      rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet eller emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen

b)      rett til veiledning i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen

c)      rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen eller emnebeskrivelsen/modulbeskrivelsen

d)      rett til tilgang til læringsplattform og øvrige digitale tjenester NHH tilbyr, samt tilgang til bibliotek og annen infrastruktur på campus.

For å opprettholde studieretten gjennom studiet må studenten hvert semester gjenta semester-registreringen og betale semesteravgift innen fastsatt frist.

Studieretten gjelder i utgangspunktet i det som er angitt som normert tid i aktuell studieplan. Forlengelse av studieretten kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden.

§ 2-3    Automatisk tap av studierett

Studieretten opphører når studenten:

a)      har oppnådd aktuell grad

b)      selv melder fra om at hun eller han ønsker å avslutte aktuelt studium inne angitte frister i inngått studiekontrakt

§ 2-4    Tap av studierett

Studenten kan miste studieretten når studenten:

a)      ved unnlatt innbetaling av studieavgift

b)      ikke gjennomfører semesterregistrering og betaler semesteravgift innen fastsatt frist, jf. § 2-2

c)      har brukt opp sine forsøk på vurdering (eksamen), jf. § 4-8 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH.

d)      i forbindelse med kontroll ikke legger frem original dokumentene som ligger til grunn for opptak eller for utstedelse av vitnemål

e)      er utestengt pga. fusk, forsøk på fusk eller medvirkning til fusk eller forsøk på fusk

Vedtak om tap av studierett etter bokstavene a) til d) fattes av NHHE. Vedtak om tap av studierett etter bokstav e) fattes av Klagenemnda etter innstilling fra NHHE.

Kapittel 3 – Studieplan, utdanningsplan, innpass og permisjon

§ 3-1    Studieplan og emnebeskrivelser

Etter universitets- og høyskoleloven § 3-3 er det styret som fastsetter nye studieplaner. Styret kan delegere denne myndigheten. Rektor NHH kan fastsette endringer i eksisterende studieplaner.

Alle studieprogram skal være beskrevet i en studieplan. Studieplan er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning: mål for og innhold i studiet, opptakskrav, forventet læringsutbytte, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav.

§ 3-2    Utdanningsplan

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-2 skal det mellom NHH og studenter tatt opp på studier med et omfang på 60 studiepoeng eller mer, utarbeides en utdanningsplan. Planen skal være satt opp slik at studenten skal kunne gjennomføre planlagt studium på normert tid i henhold til aktuell studieplan.

§ 3-3    Innpass

Det innvilges normalt ikke innpass for eksamen i enkeltmoduler/emner.

Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, Forskrift om godskriving av høyere utdanning (FOR-2006-04-10-412).

§ 3-4    Permisjon

Student som får barn under studiene gis foreldrepermisjon under svangerskap og til omsorg av barn, etter universitets- og høyskoleloven § 4-5.

For Executive MBA studiet, Executive master i ledelse og enkeltmoduler innvilges normalt ikke permisjon fra studiet.

For AFA studiet er bestemmelser om permisjon regulert i egne retningslinjer for AFA studiet.

Kapittel 4 – Vurdering (eksamen) og emnegodkjenning

§ 4-1    Henvisning og presisering

Kapittel 4 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole gjøres, med unntak av § 4-5, gjeldende med følgende tilpasninger/presiseringer;

Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet Studieadministrativ avdeling menes i denne forskrift NHH Executive. Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet kurs menes i denne forskrift emne/modul.

Studenter ved NHH Executive er automatisk oppmeldt til vurdering i det semesteret de er registrert som deltaker på et studium. For utsatt vurdering i senere semester, må deltager selv melde seg opp til vurdering. Deltaker må selv kontrollere at vurderingsmeldingen fra NHH Executive er korrekt, og plikter å gi tilbakemelding ved eventuelle feil. For øvrig gjelder § 4-6, tredje ledd, i Forskrift om fulltidsstudiene

Sykdom på dagen for vurdering som dokumenteres med legeerklæring, gir rett til å avlegge utsatt vurdering neste gang emne/modulen arrangeres uten å betale nytt gebyr for vurdering. Ny vurdering må senest avlegges innen to år etter normert tidspunkt for vurdering.

Kapittel 5 – Fusk

§ 5-1    Henvisning og presisering

Kapittel 5 i Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, gjøres gjeldende med følgende presisering;

Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet Studieadministrativ avdeling, menes i denne forskrift NHH Executive. Der det i Forskrift om fulltidsstudiene eksplisitt er skrevet kurs menes i denne forskrift emne/modul.

Kapittel  6 – Vitnemål og karakterutskrift

§ 6-1    Vitnemål

Vitnemål for oppnådd grad utstedes når kravene i aktuell studieplan er oppfylt. Det enkelte vitnemål utstedes bare én gang. Ved tap av vitnemål kan NHH, etter søknad, utstede duplikat.

§ 6-2    Karakterutskrift

Den som har avlagt studiepoeng ved NHH kan be om karakterutskrift, som inneholder en oversikt over alle emner personen har bestått ved NHH.

Karakterutskrifter utstedes normalt digitalt. Til den som kan dokumentere behov for det, utstedes karakterutskriften på papir.

Emner som er bestått etter at kravene til en grad er innfridd dokumenteres kun gjennom karakterutskrift.

Kapittel 7 – Sluttbestemmelse           

§ 7-1    Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1.8.2018.

Fra samme dato oppheves følgende forskrifter:

a)      Forskrift for executive masterstudium fastsatt 12.2.2015 (ikke publisert)

b)      Forskrift for executive MBA-studiet fastsatt 16.3.2004, sist endret 16.2.2010 (ikke publisert)

c)      Forskrift om eksamen NHH Executive fastsatt 9.2.2017 (ikke publisert)

d)      Forskrift for internasjonale samarbeid om Executive MBA fastsatt 26.05.2017 (ikke publisert).