Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon (Opphevet)

Forskrift om masterstudiet i regnskap og revisjon (Opphevet)

Ny forskrift om fulltidsstudiene trådte ikraft den 1.8.2018. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i tidligere forskrifter fortsatt ha relevans. Se overgangsreglene i § 8-2 i den nye forskriften.

Fastsatt av Styret 10. juni 2004. Endret av Styret 8. desember 2005, 12. juni 2008, 15. februar 2012 og 18. juni 2013 med hjemmel i lov av 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-9, § 3-11, § 4-2, § 4-5, § 8-2, Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet og Forskrift om krav til mastergrad, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.Ny forskrift om fulltidsstudiene trådte ikraft den 1.8.2018. For studenter som da hadde påbegynt sine studier vil enkelte bestemmelser i tidligere forskrifter fortsatt ha relevans. Se overgangsreglene i § 8-2.

§ 1 Virkeområde

Denne forskriften gjelder for studenter som påbegynner masterstudiet i regnskap og revisjon ved Norges Handelshøyskole fra og med høstsemesteret 2004.

§ 2 Adgang til studiet for studenter fra bachelorstudiet ved NHH

1. Studenter som har fullført og bestått bachelordelen av den femårige siviløkonomutdanningen ved Norges Handelshøyskole har i det påfølgende semesteret etter uttak av bachelorgraden rett til direkte overgang til masterstudiet uten forutgående opptak og karakterkrav. Studentene må registrere overgang til masterstudiet på særskilt webskjema innen nærmere angitte frister.

2. Nærmere bestemmelser vedrørende eventuelle forkunnskapskrav vil fremgå av studieplanen og vil vedtas av Programutvalget for masterutdanningen.

3. Programutvalget for masterutdanningen kan i særskilte tilfeller og etter nærmere angitte retningslinjer dispensere fra bestemmelsen om at bachelorstudiet må være fullført og bestått før masterstudier kan påbegynnes. Studenten kan uansett ikke gjenstå med mer enn 7,5 studiepoeng av bachelorstudiet. Retningslinjene for øvrig fremgår av Studiehåndboken.

4. Alternativt kan studentene ha et opphold i studiet mellom uttak av bachelorgraden og oppstart på masterstudiet. Oppholdet kan ha en varighet på inntil to år. Studenter som ønsker å benytte seg av muligheten til opphold plikter å gi melding om dette ved avslutning av bachelorstudiet, innen nærmere angitte frister. Ved tilbakekomst plikter studenten å gi melding på særskilt webskjema innen angitt frist for melding om overgang for det aktuelle semesteret.

5. Studenter som ikke benytter sin rett til direkte overgang til masterstudiet, eventuelt melder opphold mellom bachelor- og masterstudiet og ikke melder tilbakekomst innen to år etter fullført bachelorstudium, vil i senere semestre måtte søke ordinært opptak og vil bli likestilt med eksterne søkere.

§ 3 Adgang til studiet for eksterne søkere

1. For opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon gjelder Forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Høyskolens styre fastsetter antall studieplasser i medhold av Lov om universiteter og høgskoler § 3-7.

2. Utfyllende regler om opptaksvilkår, søknadsfrister, behandling og rangering av søknader om opptak fastsettes av Programutvalget for masterutdanningen og vil fremgå av studieplanen.

§ 4 Opptaksnemnd

Opptaksnemnd oppnevnt av Programutvalget for masterutdanningen avgjør søknader om opptak.

§ 5 Studierett

1. For å oppnå studierett, må studenten være tatt opp på studiet i samsvar med forskriftens § 2 eller § 3.

2. Studieretten omfatter:

i) rett og plikt til å få fastsatt utdanningsplan i samsvar med § 8

i) rett til å delta i undervisning i samsvar med studieplanen for studiet og i samsvar med utdanningsplanen

iii) rett til å bli vurdert i samsvar med studieplanen og i samsvar med Forskrift omr eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene)

iv) rett og plikt til veiledning

v) adgang til høyskolens undervisningslokaler, lesesaler, PC-rom, i samsvar med regler for bruk

3. Et vilkår for å beholde studieretten er at studenten har bekreftet sin utdanningsplan i studiets første semester.

4. Studenter må ved forespørsel fra høyskolen fremvise originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studier eller for utstedelse av vitnemål ved NHH. Studenter som ikke fremviser de forespurte originaldokumentene for kontroll vil kunne miste studieretten. Vitnemål fra NHH vil kunne bli holdt tilbake til de forespurte originaldokumentene er fremvist og kontrollert.

5. Studieretten opphører normalt dersom alle eksamensforsøk i et emne er brukt uten at studenten har oppnådd bestått karakter, jf. § 14 i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

6. Studieretten varer i inntil tre studieår etter opptakstidspunktet. I særlige tilfeller kan høyskolen innvilge ytterligere forlengelse av studieretten. Permisjon fra studiet kan innvilges dersom det foreligger vektige grunner for søknaden, som f.eks. sykdom, fødsel, gjennomføring av førstegangstjeneste. Permisjon innvilges normalt i inntil ett år.

7. Studieretten vil normalt komme til å opphøre dersom studentens studieprogresjon innebærer:

 • ingen studiepoeng etter første semester
 • mindre enn 15 studiepoeng etter andre semester

8. Dersom en student mister studieretten på grunnlag av paragrafens tredje, fjerde eller sjuende ledd, kan studenten søke nytt opptak i masterstudiet, i henhold til gjeldende forskrift og studieplan. Studenter som mister studieretten på grunnlag av paragrafens femte eller sjette ledd kan ikke søke opptak på nytt.

§ 6 Krav til mastergrad

1. Masterstudiet i regnskap og revisjon har et omfang på 120 studiepoeng, og er normert til to års fulltidsstudier. Graden master i regnskap og revisjon tildeles på grunnlag av fullført masterstudium.

2. Et vilkår for utstedelse av graden er at emner tilsvarende minimum 60 studiepoeng som danner grunnlag for graden er bestått ved Norges Handelshøyskole, jf. Forskrift om godskriving av høyere utdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

3. Studiet omfatter:

 • Obligatoriske og valgbare emner tilsvarende 90 studiepoeng
 • Selvstendig arbeid tilsvarende 30 studiepoeng. Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med det selvstendige arbeidet

For studenter tatt opp i studiet høsten 2007 eller tidligere gjelder andre krav til graden.

4. Studieplanen for masterstudiet i regnskap og revisjon angir grunnlaget for oppbygging av graden, og fastsetter:

 • Studiets læringsutbytte, mål, innhold og organisering
 • Hvilke kurs som undervises og som det kan avlegges eksamen i
 • Faglig beskrivelse av kursene som inngår i studiet
 • Eventuelle krav og anbefalinger til rekkefølge mellom enkeltkurs i studiet
 • Pensumlitteratur, arbeids- og undervisningsformer
 • Eventuelle krav til kursgodkjenning som vilkår for adgang til eksamen
 • Vurderingsformer for de ulike kursene
 • Regler for innpassing av annen utdanning
 • Andre bestemmelser av betydning for gjennomføringen og kvalitetssikringen av studiet

5. Eventuelle endringer i studieplanen og overgangsordninger vedtas av Programutvalget for masterutdanningen.

§ 7 Vurdering

1. I hvert emne skal studentenes kunnskaper og ferdigheter prøves. Dette kan skje i form av avsluttende eksamen, vurderinger underveis, eller på annen måte i henhold til studieplanen.

2. Dersom det i studieplanen er fastsatt spesielle krav til forkunnskaper eller til kursgodkjenning oppnådd på grunnlag av obligatorisk deltagelse i undervisning, skriftlige arbeider eller lignende, vil studenten bare ha rett til å fremstille seg til eksamen dersom disse kravene er oppfylt.

3. Det tillates at det selvstendige arbeidet utføres én gang. Gjentak av selvstendig arbeid tillates kun dersom det ikke er oppnådd bestått karakter ved første forsøk. Selvstendige arbeider som leveres ved NHH kan ikke ha vært vurdert tidligere som del av studier ved andre læresteder.

4. Øvrige bestemmelser relatert til eksamen er hjemlet i Forskrift om eksamen ved Norges Handelshøyskole (fulltidsstudiene).

§ 8 Utdanningsplan

Alle studenter som oppnår studierett i masterstudiet i regnskap og revisjon skal ha en utdanningsplan. Utdanningsplanen er en gjensidig forpliktende avtale mellom Norges Handelshøyskole og den enkelte student, og har som hensikt å sikre at studenten skal nå sine læringsmål på normert tid. Planen skal inngås første semester i studiet, og bekreftes hvert semester, innen bestemte frister, som spesifisert i studieplanen.

§ 9 Fritak og innpass

1. Det kan gis fritak for eksamen eller prøve som inngår i grunnlaget for mastergraden dersom studieplanens krav er oppfylt gjennom tilsvarende eksamen eller prøve. Enkelte søkergrupper kan gis fritak for spesifikke deler av studiet.

2. Studentene kan få godkjent inntil 30 studiepoeng på grunnlag av kurs bestått ved utenlandsk lærested i forbindelse med utvekslingsopphold organisert av Norges Handelshøyskole.

3. For øvrig innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før opptak på masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. For studenter med intern overgang fra bachelorstudiet i økonomi og administrasjon innvilges fritak kun på grunnlag av studier som er bestått før studenten påbegynte den femårige siviløkonomutdanningen.

4. Utfyllende regler om behandling av søknader om fritak og innpass gis av Programutvalget for masterutdanningen og vil fremgå av studieplanen.

§ 10 Vitnemål og karakterutskrift

1. For bestått mastergrad utferdiges et vitnemål som skal inneholde karakterer for hvert emne og den relative vektleggingen av disse. Vitnemålet skal angi hvilket semester kandidaten er uteksaminert. Vilkåret for å få utskrevet vitnemål er at studieplanen er oppfylt og bestått.

2. Emner som er innpasset fra andre læresteder angis på karakterutskriften som "fritatt".

3. Vitnemålet utstedes på norsk. Et eget vitnemålsvedlegg (Diploma Supplement) gir en nærmere beskrivelse på engelsk av kandidatens utdanning og av det norske utdanningssystemet.

4. Studenter kan på anmodning få utskrevet karakterutskrift etter avlagte eksamener. Karakterutskriften angir karakteren på de ulike emner og den relative vektleggingen av disse. Dersom man har gjentak av eksamensprøver, føres kun den beste karakteren på vitnemålet eller karakterutskriften. En bestått karakter kan ikke fjernes fra karakterutskriften.

5. For emner som er tatt utover studieplanens krav, utferdiges separat karakterutskrift.

§ 11 Uttak av grader

Studenter som allerede har gjennomført høyere revisorstudium (HRS) og tatt ut en MBA grad kan ikke tildeles graden master i regnskap og revisjon.

§ 12 Dispensasjon fra forskriften

Programutvalget for masterutdanningen gis adgang til å dispensere fra forskriftens § 5.

§ 13 Ikrafttredelse m.v

Denne forskrift trådte i gang første gang 1. august 2004, med siste endringer 18. juni 2013.